Налице е проект за изцяло нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), чийто срок за обществено обсъждане бе удължен до 7.5.2024 г.

В проведено на 19.04.2024 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, в който Обединението на свободните адвокати членува, бе обсъдено предложение до министъра на правосъдието "да не продължава процедурата" по новия ЗСВ преди произнасянето на Конституционния съд по конституционно дело №1/2024 г.

Преди заседанието пратихме до всички организации в Гражданския съвет и нашето писмено становище.

В заседанието ОСА поддържахме, че такова предложение се явява недопустимо, поради което не бива изобщо да се поставя за разглеждане. Това е така, защото министърът на правосъдието не разполага с правно основание да спре или да не продължи законодателния процес по внасяне на проект за нов ЗСВ в Народното събрание.

Доколкото в днешното заседание на Гражданския съвет предложението все пак бе разгледано по същество, ОСА гласувахме против него. Подробните ни мотиви са достъпни в каченото становище.

В проведено на 11.03.2024 г. извънредно заседание на Гражданския съвет към ВСС, в който Обединението на свободните адвокати участва, бе обсъден подготвяния проект за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ).

В тази връзка направихме предложение както за изрично регламентиране на адвокатската защита още във фазата на предварителната проверка, така и за уреждане на достъп до събраните в проверката данни, които да подпомогнат пострадалите лица да упражняват правата си по гражданскоправен път при наличие на достатъчно данни за ангажиране на деликтна отговорност.

Обединението на свободните адвокати подкрепяме публикуваната днес позиция на адвокатските съвети Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен и Смолян. 

Адвокатурата съгласно член 134 от Конституцията е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, като тя трябва да бъде пазител и гарант за законност и избор на най-високите постове на безупречни професионалисти с неопетнена биография.

Подкрепяйки призива на посочените 14 адвокатски съвета, се обръщаме и към останалите да изразят своето мнение и становище, призоваваме това да направи и Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Обръщаме се и към всички редови български адвокати с призива да изразят своята гражданска и общественическа позиция, защото проведеният избор е несъвместим с принципите на върховенство на правото и на правовата държава!

Цялото ни писмо до българските адвокати.

С писмо от 5.12.2023 г. поискахме от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да предостави пълния текст на изготвения проект за Закон за адвокатурата (ЗАдв), изработен от нарочно съставената комисия на ВАдС. 

С писмо Изх. No 2 от 02.01.2024 г. ВАдС ни предостави проекта за изцяло нов Закон за адвокатурата и мотивите към него

Същевременно до нас достигна информацията, че ВАдС е разпратил текста на проекта до съветите на колегиите в страната, които на свой ред го препращат на своите членове. 

Информацията ни също така е, че разпратеният до съветите на колегиите текст е съпътстван от указание, че с разпращането започва да тече месечен срок за становища. 

Ето защо публикуваме получения от Висшия адвокатски съвет текст на сайта си и също така ще го разпратим до членовете си по имейл с оглед предстоящото обществено обсъждане на прокета.

Ще преценим кога да организираме широка дискусия по проекта.