Инициатива No. 19 относно отказите на банките да откриват банкови сметки на ЮЛ с чуждестранно участие

СНЦОП "ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ" изпрати искане за институционална среща до Българската агенция за инвестиции, БНБ, ДАНС, Омбудсмана и Асоциацията на банките в България. Предмет на обсъждането е практиката на банките да отказват откриване и поддържане на банкови сметки на юридически лица с чуждестранно участие. Мотивите на банките често са неясни, което е причина колегите-адвокати да бъдат поставяни в невъзможност да поемат ангажимент към клиентите си относно широк спектър от услуги, вкл. учредяване и регистрация на юридическо лице.
 
Банките са обвързани с редица нормативи, които явно стоят в основата на тези откази. Това налага провеждането на такава институционална среща, на която да бъде потърсено приемливо решение, което да работи добре за банките, държавата и адвокатурата.
 
С текста на искането може да се запознаете ТУК.

Входящ номер в ДАНС: ФР-11-4685/18.06.2020г.
Входящ номер в Българската агенция за инвестиции: БАИ-КР-12-7/18.06.2020 г.

В отговор на искането ОСА получи писма само от ДАНС (линк към отговора) и БНБ (линк към отговора), като становищата на двете институции са крайно незадоволителни.