Инициатива No. 10 относно предстоящите избори за органи на адвокатурата.

ОСА изпрати писмо до председателя на САС с копие до ВАдС, с което настоява да бъдат предприети реални действия, които да гарантират честни и представителни избори за органи на адвокатурата. Предложените от сдружението мерки са:

  • В дневния ред на ОС на САК, оповестен чрез обнародваната в Държавен вестник покана, да бъде предвидено задължение за представяне от всеки кандидат за Председател на САС на неговата платформа и програма за следващите три години, която следва да бъде публикувана на вниманието на адвокатите чрез страницата на САК, минимум две седмици преди датата на изборите. Същото гарантира както своевременна предизборна информираност на членовете на колегията, така и позволява на кандидата първо сам да прецени годността на идеите си, а след това го задължава да следва поетите ангажименти за политика и реформи. И не на последно място - контролът върху последващото изпълнение ще може да бъде упражняван с цел запазване интересите на членовете на САК.
  • В дневния ред на ОС задължително да бъде предвидена процедурна възможност в рамките на 15 минути кандидатът да изложи своята програма, а в рамките на мин. 30 минути за всеки кандидат за Председател на САС, поотделно, да могат да бъдат задавани въпроси от всеки адвокат, имащ право на глас.  
  • За в бъдеще, при гласуванията да бъдат осигурени необходимия брой паравани за гласуване, зад които единствено да може да се гласува, при спазване тайната на вота. Изборите в САК за органи на САС, делегати на ОСАС, и при избора на органи на ВАДС не може и не трябва да се подчиняват на различни от общоприетите демократични принципи. 
  • Кандидатите в изборната бюлетина да бъдат подреждани по азбучен ред, и без въвеждане на номерация, а НЕ по "реда на подаването на заявленията" или по друг, умишлено подбран критерий, който позволява улеснено/контролирано гласуване "по списък", "от номер до номер" и т.н.
В отговор на писмото на ОСА, с писмо от 16.12.2019 от САС, подписано пт Председателя Ивайло Данов, бяхме уведомени, че съществуват пречки да бъде изпълнени препоръките, както и че част от исканията на ОСА са от компетенцията на Изборната комисия. След съгласуване сред членовете на ОСА бе подготвен отговор, в който ОСА изразяваме нашето непоколебимо несъгласие с мотивите на САС и отказът за предприемане на всички действия за провеждане на едни нормални, демократични и честни избори. Заявяваме, че ще се борим за провеждане на свободни избори, тъй като това е една от целите на ОСА, като за целта ще сезираме всички медии, както и европейските и международни адвокатски институции. ОСА ще предприеме всички позволени от закона действия за предотвратяване на опитите за опорочаване на изборния процес. Ето и пълния текст на отговора:
 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САС

ЧЛЕНОВЕТЕ НА САС

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

         Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза “Обединение на свободните адвокати“, ЕИК: 205846611 (по-долу, само Сдружението), изпрати писмо на 03.12.2019г. до горепосочените адресати (с копие до ВАДС) , в което детайлно описа и изрази негативното си отношение към порочните практики по провеждане на изборите в Адвокатурата. Известно Ви е, че всички интересуващи се адвокати са запознати с горното. В писмото предложихме реални стъпки и инициативи, които могат да преодолеят настоящите проблеми, за да може да се реализират честни и прозрачни избори, в които колегите да имат възможност да изберат подготвени и достойни адвокати, които да ги предстаявляват в следващите три години по възможно най-добрия начин.

          На 17.12.2019г. получихме отговор от Председателя на САС, който считаме, че не отговаря на поставените въпроси и не предлага мерки за провеждане на прозрачни и честни избори. Декларираме, че полученият отговор няма как да удовлетвори нито членовете на Сдружението, нито колегите от САК, които не са облагодетелствани от контролирания вот. Отговорът на Председателя на САС показва липса на воля за предприемане на реални действия, той съдържа единствено оправдания по процедурата, като изцяло прехвърля отговорността в полето на действие на Избирателната комисия /ИК/. Тази позиция за нас е доказателство, че въпреки възможността за коректно провеждане на демократични избори, отново се подготвя терен за контролирани и дирижирани избори.

            Декларираме, че ако останалите адресати (и най-вече – ИК, определена по реда на чл. 101 от Закона за адвокатурата /ЗА/) не направят своевременно опит за промяна в досегашната практика и допуснат дори подготовка на изборите в същия порочен стил, ще предприемем мерки, за да предотвратим такъв сценарий, който явно предопределя крайния резултат още на ниво подготовка за  провеждане на изборите. Приемаме, че е налице  пълен отказ от поемане на отговорност от страна на Председателя на САС (както и от всички членове на САС и ИК – поименно изброени в страницата на САК, които считаме, че са били надлежно запознати с писмото ни от 03.12.2019г.)  

          Същевременно считаме, че след получаване на писмото е било задължително Председателят на САС да свика извънредно заседание на САС, а органите по чл. 101 от ЗА да препратят въпросите по компетентност на Избирателната комисия. В този смисъл, може да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 102 (1) от ЗА. В посочената норма изразът «Постъпили жалби във връзка с провеждането на избора» НЕ следва да се тълкува стеснително, поради което не се  отнася единствено към «вече проведен избор». ИК НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЛА (до момента), въпреки, че по своя характер писмото има съдържание и на ЖАЛБА. 

       Намираме, че отговорът на Председателя на САС е формален. Налице е пълно разминаване с вижданията на ОСА за начина, по който следва да бъде организиран един демократичен изборен процес. В този смисъл поставяме на разглеждане и следните въпроси:

  1. Вярно е, че решенията на адвокатите от САК се приемат от ОС, но за всеки адвокат е известно, че дневният ред на ОС се диктува и ръководи от САС. След вече обявен дневен ред на ОС (нещо, което е станало след датата на получаване на нашето писмо), допускането до обсъждане и гласуване в точка «разни» на невключена предварително в дневния ред тема, може да стане само при желание на председателстващия ОС. Ако председателстващият ОС е ограничен в свободата си (при т.нар. дирижирано председателство на ОС), то тогава в дневния ред може да не бъдат допуснати теми и въпроси, предложени от самите членове на ОС. Горното несъмнено означава, че ако САС не желае да предприеме мерки, които да предотвратят и решат съществуващите слабости, те няма да бъдат предприети.

Отговорът на Председателя на САС поражда съмнение, че въпреки основателните ни и вече многократно оправдавани опасения за дирижирани избори, няма воля да се предприемат адекватни действия. Формалното оправдание е, че въпросите не били включени в дневния ред. Тъй като писмото ни е получено от САК преди датата на публикацията в ДВ, възниква основателният въпрос защо САС не е предприел никакви действия на добра воля за предотвратяване порочността на изборите, в посочената в нашето писмо посока?

  1. Председателят на САС ни уведомява, че ИК организират изборния процес, но е известно, че те работят по методика, утвърдена от органите на САС. Тъй като не е ясно дали тази методика е била оповестена, настояваме тя да бъде публикувана, за да стане достъпна за всички адвокати. В тази връзка настояваме и за отговор (от всички адресати) възможно ли е т.нар. методика, приета от САС, да бъде изменена и при какви условия? В кой нормативен акт или вътрешна разпоредба е заложен принципът на определяне на правилата в тази методика?
  2. В чл. 103 (2) от ЗА е записано, че «Избирателната комисия в тридневен срок след изтичане на срока по ал. 1 се произнася по допустимостта на постъпилите кандидатури и с решението си обявява списъка на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет. Всеки член на колегията в тридневен срок може да обжалва решението пред Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет се произнася по съществото на жалбата в тридневен срок от постъпването и с решение, което е окончателно». Става ясно, че в ЗА не е визиран начина на подреждане на имената на кандидатите при съставяне на списъците.

        Молим изрично да отговорите дали начинът на подреждане на имената на кандидатите при съставяне на списъците е упоменат в някоя друга разпоредба, такава – изхождаща от органите на САС (или на ВАДС) или ИК има самостоятелна воля да определя такъв начин.

         Как бихте коментирали ясно изразените в писмото твърдения, че досегашни избори в САК са се провеждали при условията на предварително подредени под поредни номера кандидати, посочвани за избор при нарочни указания (или с т.нар. листчета)?

  1. 4. Какви конкретни мерки за осигуряване тайната на вота и какви способи за противодействие срещу контролирания вот предлагате за предстоящите избори през 2020г., след като в отговора на Председателя на САС няма индикация, че се приемат мерките, предложени от «ОСА»?
  2. Ако, пък, приемем, че е налице липса на унификация в изборния процес и това е от компетентността на ВАДС, то възниква въпросът защо Председателят на САС, както и целия САС не са сезирали ВАДС по този въпрос още преди предстоящите избори?

        Налице ли са непреодолими на този етап пречки да се предприемат прости и адекватни действия, за да може изборите да се проведат при условията на прозрачност, при възможност за изразяване на недирижирана воля, и при реално спазване тайната на вота?

          С това последно писмо преди предстоящите избори предоставяме възможност за проява на чест и адекватна реакция от упълномощените за провеждането им лица, и органи.  

         При липса на воля отново декларираме, че ако не бъдат предприети действия в насока да се  ограничи порочната практика на контролирано гласуване и гласуване "по списък" (на което само на последните избори станаха свидетели достатъчен брой софийски адвокати), както и ако не бъде обезпечено провеждането на честни и равнопоставени избори, то след изборите през 2020г., със съдействието и на участвали в изборите неангажирани адвокати, ще сезираме съответните компетентни български органи и международни адвокатски институции. Информация и доказателства за порочността на избора ще бъдат представени и на всички медии, които биха имали воля да отразят начина на провеждане на избори в Адвокатурата.

       Надяваме се, че след изборите няма да е налице повод да се изнесат извън Адвокатурата данни, уронващи престижа й като цяло и персонално – на отговорните лица в съответните органи. Вярваме, че най-големият в страната Адвокатски съвет и неговият Председател имат възможност и ще предприемат необходимите действия, за да осигурят демократични избори за Адвокатура в държава, която е част от Европейския съюз.                                                                         

           С уважение:  ................................

          за СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"                                                      Емил А. Георгиев – Председател на УС

-----------------------------------

Обновяване на информацията по настоящата инициатива от 10.01.2020 г.

В резултат на инициативата ИК на САК прие следното решение:

На основание чл. 102 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ №22

Подреждането на кандидатите за делегати за общото събрание на адвокатите от страната в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година, е по азбучен ред. Подреждането се извършва по собственото име на кандидата, като при наличие на кандидати с еднакви собствени имена, подреждането им един спрямо друг се извършва по бащино име, а при съвпадение и на бащиното име по фамилно име.

РЕШЕНИЕ №23

Подреждането на кандидатите за органи на Софийска адвокатска колегия в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година, е по азбучен ред.

ГЛАСУВАЛИ:
• За: 3
• Против:няма

--------------------------------
 
В продължение на инициативата за честни и прозрачни избори, ОСА изготви списък с въпроси към кандидатите за председател на САС и организира дебат по поставените въпроси. Повече подробности, може да прочетете в раздел Избори в адвокатурата


Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 04.02.2020 г.
                                                                                           

 ОСА депозира писмо до ИК, в което благодари на ИК и ИБ за вложените от тях усилия за провеждане на честни и прозрачни избори.

Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 10.02.2020 г.

                                                                                              ДО

                                                                                              ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ САК

 

                                                                                              КОПИЕ

                                                                                              ДО ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

                УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

                УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАДС,

              УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА САС,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза “Обединение на свободните адвокати“, ЕИК: 205846611 (по-долу, само Сдружението), следеше отблизо изборния процес, дейността на Избирателната комисия и избирателните бюра и споделяше с Комисията всички възникнали в хода на изборите проблеми, доведени до знанието ни от колегите адвокати, членуващи в САК. Реакцията на Избирателната комисия винаги досега беше мигновена, адекватна и резултатите бяха положително оценени от много колеги.

Като сдружение с нестопанска цел и обединение на голям брой адвокати, отправяме към вас апел за продължаване на прозрачното отразяване на изборите за органи на САК, като молим да публикувате на страницата на САК  и на ВАДС всички подадени жалби срещу решенията на Избирателната комисия за резултатите от първоначалния избор (решения №65, 66, 67, 68, 69 и 70 от 27.01.2020г.) и срещу решенията за проведения допълнителен избор (решения  №88, 89, 90, 91 и 92 от 03.02.2020г.) за органи на САК.

Публичното обявяване на жалбите е наложително с оглед на това, че в тях е възможно да се съдържат твърдения за злоупотреби с правото на глас на колеги адвокати, които трябва да могат да вземат лично отношение по въпроса. На следващо място, считаме, че тези жалби и това доколко те са допустими и основателни, има отношение към цялата адвокатска общност към Софийската адвокатска колегия, тъй като в проведените избори за органи на САК взеха участие близо половината от всички колеги с право на глас. Бихме искали да знаем също и да доведем до знанието на другите колеги, дали жалбите са вероятно основателни или поради очевидната си неоснователност, представляват злоупотреба с процесуални права с цел забавяне ефективната работа на новоизбраните органи.

Всеки адвокат член на Софийската Адвокатска колегия има право да бъде осведомен съгласно чл.110 ЗА на коя дата е влязло в сила решението за избор на органи, обжалвано ли е, какви оплаквания са изложени в жалбата и да проследи кога тези жалби ще бъдат евентуално отхвърлени или уважени, респективно кога избраните от него органи ще започнат да осъществяват правомощията си.

 Моля да ни снабдите с преписи от подадените жалби срещу решенията на Избирателната комисия за резултатите от първоначалния избор (решения №65, 66, 67, 68, 69 и 70 от 27.01.2020г.) и срещу решенията за проведения допълнителен избор (решения  №88, 89, 90, 91 и 92 от 03.02.2020г.) за органи на САК, както и всички жалби, подадени до 10.02.2020 година. Членове на “Обединение на свободните адвокати“ с ЕИК: 205846611, са сред избраните  делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, както и сред избраните членове на органите на САК, поради което бихме искали да се запознаем с текста на жалбите.

Надяваме се, че органите на Софийската Адвокатска колегия и Избирателната комисия, както и Висшия адвокатски съвет, пред когото са подадени жалбите, ще продължат да съдействат за постигане на преследваните от нас цели да се осигури равнопоставено и активно участие на всеки адвокат в живота на адвокатската общност и защита на професионалното достойнство на адвоката.

 

С уважение:  ................................

за СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"

Емил А. Георгиев – Председател на УС