За Обединението на свободните адвокати


На 28.09.2019 г., група адвокати от София и страната учредиха сдружение в обществена полза с наименование “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ” (ОСА). Сдружението бе вписано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза в ТРРЮЛНЦ с  ЕИК 205846611 на 04.10.2019 г. Обсъден и приет бе и устава на сдружението.

Идеята за регистриране на такова, единствено по рода си у нас, персонифицирано сдружение на адвокати, дойде от членовете на неформалната група ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ (ФОБА). През 2017, 2018 и 2019 г., отделни представители на тази група провеждаха активни срещи с представители на администрацията и отделните институции в съдебната система, изразяваха становища по текущи проблеми и изработваха предложения за законодателни промени, както и предлагаха съдействие и експертиза за подобряване на административната (електронната) среда на работа по въпроси, пряко засягащи работата на българските адвокати и правата на гражданите.

При присъствието си на тези срещи, обаче, участниците от ФОБА бяха упоменавани като конкретни физически лица, поради факта, че въпреки членството си в единна професионално обусловена група във виртуалното пространство, същите не са имали формално представителство на всички членове на групата, както и не е имало упълномощаване за изразяване на обща воля. За разлика от географски базираните адвокатски колегии в страната, където членството е задължително за всеки адвокат, който иска да бъде вписан в Единния регистър на адвокатите в страната, за членството в ОСА няма нито териториално ограничение, нито съществува каквото и да е задължение за членство. Напротив – всички учредители, както и присъединяващите се по-късно членове, категорично определят членството си като СВОБОДНО ИЗРАЗЯВЯНЕ НА ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА В ОБЩА ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ И НА ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ.

Структура, свързана с ОСА и аналогична на «шапката» ВАдвС също липсва. Достъпът до информация и възможността за пряко участие в инициативите на сдружението е свободен за всички членове. Адвокати, нечленове на сдружението също имат достъп до информация за активността на същото и имат право да правят предложения за бъдещи дейности.

Обявлението за намерение за регистрация на ЮЛНЦОП бе публикувано във ФОБА, като бяха поканени да се присъединят всички адвокати, които имат желание за безвъзмездна работа по конкретни инициативи, касаещи адвокатурата, воля и свобода да изрязяват становищата си.

Учредителното събрание прие устав с основни цели:

 • издигане авторитета на адвоката
 • приемане на съвременна и европейска правна рамка, гарантираща ни нормални условия за упражняване на нашата професия и достъп на клиентите ни до правосъдие
 • постигане и развитие на електронна адвокатура
 • повишаване информираността и активността в адвокатурата, утвърждаване принципа на върховенството на правото и защита на професионалните и социални права на българските адвокати
и основни средства за постигане на целите:

 • срещи и дискусии с представители на законодателна, изпълнителна и съдебна власт
 • административни предложения, законодателни инициативи и участие в комисии
 • сезиране на органи, активно взаимодействие в процеса при приемане на ТР от ВКС и ВАС
 • организиране на събития и кампании в подкрепа постигане целите на сдружението
Управителният съвет за мандата 2023-2025 г. действа в състав:

Диана Димитрова - САК
Иванка Георгиева - САК
Маринела Ашикова - САК
Георги Гайдаров - САК
Самир Фалхут - САК
Ирина Алексова - САК 

и председател на УС в лицето на адв. Емил А. Георгиев от САК.

Учредителите определиха встъпителна вноска в размер на 50 лева, както и текущ членски внос от 120 лева на година, платим веднъж годишно. Освен уеб-сайт, сдружението поддържа и Facebook страница, чрез която то информира последователите си за своята дейност. Членовете на сдружението участват и във Facebook група, в която се дискутират текущи въпроси, инициативи, становища и се извършва голяма част от работния процес на сдружението.

ОСА е отворено за прием на нови членове, които споделят целите му и имат готовност да работят в рамките на различни инициативи или да подкрепят такива. В резултат, ние ежедневно продължаваме да попълваме членската си маса. В офиса на сдружението постъпват молби, подписани от кандидатите за членство и придружени от изискуемите документи, съобразно устава на сдружението. Предоставен е и е-mail адреса Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., на който се осъществява комуникацията между УС и кандидат-членовете, а по-късно и между самите членове на сдружението. 

Средствата, с които работи сдружението се формират от членски внос, встъпителни вноски на членовете му и дарения. Всички средства се разходват за обезпечаване инициативите на сдружението и покриване на неговите текущи разходи. Председателят и членовете на управителния съвет не получават възнаграждение за дейността си.

Някои от първоначално поетите от ОСА инициативи:

 • Отстраняване на противоречия на Закона за адвокатурата с Конституцията на Република България;
 • Отстраняване на проблеми с Единния портал за електронно правосъдие и даване на ясни указания на ВСС за необходимите функционалности, който порталът следва да предостави на адвокатите;
 • Подобряване работата на Търговския регистър чрез разговори и препоръки към компетентните лциа в Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията;
 • Иницииране на разговори с цел решение на проблема с откриване на набирателни и разплащателни сметки на дружества с чуждестранно участие в български банки.