До
Членовете на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”,

С настоящото и на основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и на чл.21, ал.2 от Устава на Сдружението, Ви каним да вземете участие в Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.06.2023 г. от 09:00 ч. на адреса на управление на сдружението, бул. Васил Левски № 38, ет.2, София, при следния дневен ред:
Прочети още...

На 02.05.2023 г. на електронната поща на сдружението получихме покана с материали за свикване на извънредно заседаниe на Гражданския съвет на 05.05.2023 г. (петък) от 9.30 ч. (смесена форма на провеждане – присъствено и онлайн), при следния дневен ред:

1. Посегателството срещу личността на конкретния магистрат, разглеждано като пряко посегателство срещу върховенството на закона, с оглед изключителните правомощия, които магистратите имат във връзка с правораздаването и контрола за законност. Формиране на позиция на Гражданския съвет към ВСС. Вносител: Асоциация „ФОРУМ“

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-20, внесен в Народно събрание нa 13.04.2023 г. от Министерски съвет на РБ. Експертен дебат. Становище на Асоциация „ФОРУМ“. Вносител: Асоциация „ФОРУМ“

3. Организационни въпроси

С оглед краткия срок до заседанието, както и наличието на препятстващи професионални и лични ангажименти на членовете ни, на основание чл. V. 1 от Правилата за действие на Гражданския съвет, представяме на организациите-членове на Гражданския съвет следното становище на Обединението на свободните адвокати.

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати свое становище по оптимизацията и надграждането на ЕПЕП до Висшия съдебен съвет с копие до Висшия адвокатски съвет. 

Сума сумарум, считаме, че извършеното надграждане, макар да внася някои полезни новоъведения, в по-голямата си част се явява отстъпление от предоставян допреди надграждането набор от услугите, като при последното изобщо не са адресирани посочени в настоящото становище отдавна известни проблеми на работата с ЕПЕП.

В становището си оказваме и подкрепа за сигнала на адв. д-р Гергана Върбанова и адв. Юлиан Дацев по същия въпрос. 

В подготовка за срещата на членове на ОСА с работната група на Висшия адвокатски съвет по съставяне на нов Закон за адвокатурата (ЗАдв) изготвихме съпоставка между залегналите в Концепцията за нов ЗАдв варианти и нашите приети от ОСАС 2023 предложения.