Отправихме писмени предложения до председателя на Софийски адвокатски съвет във връзка с насрочена негова среща с председателя на Софийски районен съд, на която да се обсъди подобряване организацията в работата на най-големия съд в страната, особено що се касае работата на адвокатите там.

Предложенията се отнасят до работата като в сградата на Гражданско, така и на Наказателно отделение. 

Групирани са по следните теми:

- Достъп до сградата, ползване на паркинга от адвокати
- Обособяване на вход само за адвокати
- Обособяване на регистратура само за адвокати
- Подобрен достъп до делата и работа с деловодствата
- Внимателно насрочване на делата 

Цялото предложение е достъпно -> ТУК.

На 27.02.2023 г., ВАдС депозира в Министерството на правосъдието предложение по чл. 122, т. 11 от Закона за адвокатурата – за усъвършенстване на законодателството. Става въпрос за промени в чл. 20 т. 2 и чл. 21, ал. 4, т. 5 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Тези разпоредби предвиждат увеличаването на дружествения капитал или внасянето му в рамките на процедурата по регистрация на ЕООД/ООД, да става задължително чрез банка. Такова изискване липсва в Търговския закон и работи изцяло във вреда на инвестиционния процес заради все по-честите откази на банките да откриват набирателни сметки за внасяне на капитал при учредяване на търговски дружества, основно от чужденци, но и от български граждани.
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет становище относно Конституционно дело № 18 от 2022 г. за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение” от Закона за съдебната власт.

Повод за становището ни се явява представеното по посоченото конституционно дело становище на Сдружение "Асоциация ФОРУМ", което също като ОСА, членува в Гражданския съвет към ВСС.

Становището на ФОРУМ ще се разглежда на заседание на Гражданския съвет на 3 февруари 2023 г.

По същество, със становището си подкрепяме искането на Министерски съвет и дадените в подкрепа на искането становища, съответно се мотивираме защо становището на ФОРУМ не следва да бъде подкрепено.

Становището ни е пратено в копие и до ВСС.

"СНЦОП" Обединение на свободните адвокати излиза с декларация срещу нападките на главния прокурор срещу адв. Ина Лулчева, която освен дългогодишен, опитен и уважаван пеналист, е зам.-председател на Висшия адвокатски съвет.

Предлагаме на адвокатските колегии в страната да запознаят членовете си с декларацията на предстоящите на 28.01.2023 г. общи събрания и при съгласие, да я подкрепят с гласуване.
Прочети още...