Инициатива No. 17: Предложения за законодателни промени, свързани с пандемията от COVID-19

Инициативи на ОСА във връзка с извънредното положение, въведено поради заплахата от разпространение на Covid-19:

Инициатива 17/12 от 04.11.2020 г. 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати до НС предложение относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Изразяваме остро несъгласие срещу поредния опит за суспендиране на основни, конституционно закрепени права и свободи, в това число право на сдружаване, право за провеждане на митинги и събрания, право за свободно упражняване на нашата независима професия на адвокати, при липса на конституционно предвидените предпоставки и условия за това:
 

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 44-ТОТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

 

От СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ („ОСА“), ЕИК 205846611, седалище и адрес: гр. София, бул.”В.Левски” № 38, ет. 2, представлявано от Председателя адв. ЕМИЛ А. ГЕОРГИЕВ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Вчера бе оповестено предложение на трима депутати /Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова/ за изменения между първо и второ четене на посочения законопроект, които предстои да бъдат гласувани на второ четене в пленарна зала. Сред предложените изменения, касаещи функционирането на съдебната система, се съдържа и предложение за отлагането c тpи мeceцa на нacpoчeнитe зa 2021 г. редовни oбщи cъбpaния на адвокатите, нoтapиycитe и ЧCИ, които се провеждат всяка година съгласно техните устройствени закони.

Считаме, че това предложение е противоконституционно по следните съображения:

Съгласно Конституцията на Република България, адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Принципите на независимост и самоуправление са основни начала в статута на адвокатурата, която е един от стълбовете на съдебната система и гаранция за законността. Независимостта на адвокатурата от държавната власт означава забрана за държавата да се намесва във вътрешните работи на адвокатурата, а самоуправлението неизбежно включва и правото на органите на адвокатурата, респективно правото на адвокатите да проведат своите редовни годишни общи събрания при условия и ред, предвидени в Закона за адвокатурата, в това число както Общите събрания на колегиите, така и Общото събрание на адвокатите в страната, което се провежда от делегати от отделните колегии. Противното би означавало груба намеса на държавата и нарушаване на тези основни принципи.

Предложението за промяна на ЗМДВИП е направено в разрез с предвидената в ЗНА процедура за обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, като е съставено непосредствено преди второ четене на законопроекта в пленарна зала, без да бъде предварително оповестено сред адвокатската общност и без да бъде съгласувано с органите на адвокатурата, които я представляват. Изразяваме своето безпокойство от подобен законодателен подход, който минира правовия ред в страната.

Опитът чрез законодателна промяна в друг, неотносим към дейността на адвокатурата закон, да бъде  суспендирано действието на Закона за адвокатурата, при липса на защитим легитимен правен интерес, при липса на каквито и да е данни относно заболеваемостта в толкова широк времеви хоризонт /януари – февруари 2021 г., когато традиционно се провеждат общите събрания на адвокатите/, разкрива липсата на правна и медицинска аргументация за въвеждане на противоепидемични и/или ограничителни мерки за предвидения срок от три месеца.

Изразяваме остро  несъгласие срещу поредния опит за суспендиране на основни, конституционно закрепени права и свободи, в това число право на сдружаване, право за провеждане на митинги и събрания, право за свободно упражняване на нашата независима професия на адвокати, при липса на конституционно предвидените предпоставки и условия за това.

На самостоятелно основание, изложените от вносителите мотиви не могат да бъдат споделени:

  • Няма никаква гаранция, нито пък разумно обяснение, че три месеца по-късно епидемиологичната обстановка ще бъде по-различна от настоящата, така че предложеният тримесечен срок за отлагане е произволен.
  • Макар и в действителност общия брой на адвокатите в Република България да е 14 000, Общите събрания на отделните колегии се провеждат само с участие на адвокати /и то доброволно участие/ от съответната колегия. Така, на ОС на най-голямата колегия – Софийската, традиционно участват между 100 и 200 адвоката, а в другите колегии участието е много по-малко. Що се отнася до Общото събрание на адвокатите в страната, то се провежда от делегати при норма на представителност 1 делегат/40 адвоката, присъствието им също е доброволно. Със сигурност адвокатите няма да рискуват своето и на колегите си и близките си здраве, а органите на адвокатурата ще организират провеждането на тези събрания посредством някоя от възможните форми за групова електронна комуникация, така че струпване на много хора на едно място няма как да има.
  • Ако законодателната власт желае да коригира статута на адвокатурата, то нека приеме промени в нейния устройствен закон, като разграничи работата на общите събрания на адвокатските колегии и на Общото събрание на адвокатите в страната от избора на органи и висши органи на адвокатурата, който няма как да е правомощие на друг орган /ОС и ОСАС/, а избирателното право следва да се упражнява лично, равно и пряко, на принципа един адвокат – един глас. Така, дори и при отлагане на общите събрания заради усложнена епидемиологична обстановка, самите избори няма да се отложат, ако се провеждат и с възможност за електронно дистанционно гласуване, както вече няколко години гласуват съдии и прокурори.

            В заключение, провеждането на Общи събрания на адвокатурата и адвокатските избори следва да бъде гарантирано от държавата в приложение на устройствения ни закон, като пряко проявление на независимостта и самоуправлението в Адвокатурата. Ако с оглед непосредствената опасност за живота и здравето ни поради усложнената епидемиологична обстановка бъде въведено временно и пропорционално ограничение за провеждане на събрания като противоепидемична мярка, считаме, че на адвокатите, нотариусите, ЧСИ и всички останали граждани следва да бъде предоставена законово уредена възможност за дистанционно провеждане на общи събрания  и електронно гласуване на предстоящите избори посредством приемане на неотложни законодателни промени в приложимите закони, които да позволят подобна организация.

            По изложените съображения моля, визираното предложение, в частта му относно отлагането на Общите събрания на адвокатурата, да не се приема и гласува.

С уважение:

адв. Емил А. Георгиев, председател на УС на „Обединението на свободните адвокати“
Инициатива 17/11 от 20.05.2020 г. 

Поради отказа на управляващите в Република България да включат адвокатите и адвокатските дружества в пакета от икономически мерки за подпомагане на микро- и малките предприятия, засегнати от пандемията COVID-19, СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ подаде жалба в Европейската Комисия за предполагаема неправомерна държавна помощ / злоупотреба с помощ. Пълния текст на жалбата може да намерите ТУК.

В случай, че сте адвокат или законен представител на адвокатско дружество и също желаете да подадете такава жалба, за Ваше улеснение сме подготвили всички необходими ви документи, в това число и самата жалба, в която трябва да попълните само Вашите или на представляваното от Вас дружество данни. Посочените документи, заедно с инструкции за изпращането им може да свалите от ТУК

Комисията е получила и регистрирала жалбата с дата 20/05/2020 (Регистрационен номер: 2020/064114).

Инициатива 17/10 от 13.04.2020 г. 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати писмо до ВСС, което съдържа набор от предложения за улесняване работата на съдилищата в условията на извънредното положение.Инициатива 17/9 от 10.04.2020 г. 


СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати писмо до министър-председателя Бойко Борисов, с което настояваме да преразгледа пренебрежителното си отношение към професионалната общност. 

Очакваме адвокатите и всички други самоосигуряващи се и самонаети лица, упражняващи свободни професии, както и адвокатските дружества като работодатели на адвокати и неадвокати, като лица, засегнати от извънредното положение, да бъдат включени в пакета от икономически мерки, в това число в предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации. ОСА предлага и набор от мерки.
Инициатива 17/8 от 07.04.2020 г. 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати заявление до ВСС, с което настояваме за ускорено внедряване на ЕПЕП от всички съдилища във връзка с извънредното положение. Ето целият текст:

До:

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Копие до: ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От:

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611, представлявано от Председателя адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приетото от Вас решение по Протокол № 11 от 31.03.2020 г., съгласно което разширявате броя на лимитативно изброените наказателни, граждански, търговски и административни дела, при запазване на общото правило за преустановяване разглеждането всички останали производства, извън допуснатите изключения,

в ситуацията на извънредност, при блокиран достъп до досиетата на делата в съда на хартиен носител, за пореден път констатираме жизнената необходимост от внедряване пълната функционалност на електронното правосъдие без ненужно отлагане. В тази връзка молим да  проучите и да ни информирате каква е техническата възможност на всички съдилища за включване в системата на ЕПЕП, в това число административните съдилища, които до този момент не бяха асоциирани успешно в системата. Така например, съгласно приетите от Вас решения, в унисон с предвижданията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, се предвижда разглеждането на административни дела с предмет: делата по чл. 60 и чл. 166 от АПК; делата по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК;  делата по чл. 72 от ЗМВР; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства.

Пълноценната защита на нашите клиенти по тези, а и по всички останали дела, които се разглеждат по време на обявеното извънредно положение, може да бъде осъществена единствено ако имаме достъп до всички постъпили заявления, документи и книжа, и по всички постановени актове /определения, разпореждания и съдебни решения/ в хода на делото, но не само да получаваме крайния съдебен акт, при пълна липса на информация относно доказателствата, въз основа на които той е постановен, и при невъзможност за преценка на неговата правилност и законосъобразност, обосноваваща необходимост от обжалването му пред по-горна инстанция.

С оглед на това, моля да ни информирате за възможността за пълноценно включване в системата на ЕПЕП на всички съдилища, в това число на административните, при което да ни се предостави възможност да се информираме по електронен път за развитието на новообразуваните дела по искови молби, подадени по време на извънредното положение, да заявяваме вписвания на искови молби и да следим за реализацията на тяхното служебно вписване в Имотен регистър, да имаме достъп до постъпилите заявления на страните и приложените писмени доказателства, да се запознаваме своевременно с изготвените експертизи и постановените актовете на съда, както и да ни бъдат надлежно и сигурно връчвани постановените съдебни актове чрез функционалностите, които предоставя ЕПЕП, вместо несигурното и непълно уведомяване по телефона или връчване по имейл.

С настоящото повторно отправяме призив към Вас да разгледате сигнала ни относно затрудненията, които срещаме като адвокати при подаване на заявления до съдилища по електронен път /на имейл/ поради различния обсег на предприетите ограничителни мерки  съгласно издадените заповеди от председателите на отделните съдилища, и/или поради липса на публично оповестена информация на сайта на съответния съд относно създадената форма за онлайн комуникация със страните, и/или поради изричен отказ на отделни административни ръководители да създадат организация за приемане на заявленията по електронен път.

Приканваме Ви да създадете нужната организация, с която да обезпечите изпълнението на приетите от Вас решения, като оповестите публично на сайта на ВСС  официалните имейл адреси на всички съдилища, съгласувате с административните ръководители на съдилищата предприемането на всички възможни и необходими мерки за функционирането на съдебната система по време на обявеното извънредно положение и подсигурите  необходимия технически и човешки ресурс за своевременно администриране на всички заявления, постъпили по електронен път или подадени чрез всички регистрирани пощенски оператори, но не само чрез Български пощи ЕАД.

Предлагаме повторно на Вашето Внимание и проблема с висящите производства по глава 8 от Семейния кодекс - осиновявания, които останаха извън полезрението на законодателя, а така също не попаднаха сред изключенията на дела съгласно приетите от Вас решения. Считаме, че интересите на децата формулират надделяващ обществен интерес съдилищата да разглеждат делата с предмет осиновявания  в условията на обявеното извънредно положение.  Тези производства гарантират по най-добър начин интересите на малолетните и непълнолетните деца, тъй като от една страна осигуряват семейна среда, сигурност и подкрепа за осиновените, а от друга предоставят възможност на нови деца, оставени без родители и дом и/или поставени в застрашено положение, да заемат овакантеното място в домовете от социален тип, които осигуряват междинните грижи за деца до поемане на грижата от осиновителите. Обръщаме внимание върху добрите практики, например възприетото решение в Полша по време на обявеното извънредно положение съдилищата да продължат да гледат всички дела, които се отнасят до или осигуряват грижа за непълнолетните деца.

Разчитаме, че ВСС ще съдейства на всички съдии и председатели на съдилища, като ги снабди в кратък срок с електронен подпис, техника и софтуер за провеждане на видео-конферентни заседания, както и с нарочен имейл адрес за всеки съд, с цел привеждане в употреба пълната функционалност на електронното правосъдие, безпрепятствено обслужване на чисто техническата дейност по администриране на делата и осъществяване на правораздавателната дейност по време на извънредното положение, съобразена с въведените рестрикции, но и с поглед към бъдещето.

Обръщаме внимание относно необходимостта от подобряване на организацията в съдилищата, свързана с осигуряване на възможност за своевременно и пълно уведомяване на  заявителите по електронен път или по телефона относно съдържанието на постановените актове, с цел изпълнение на необходимите условия, налагане на допуснатите привременни и обезпечителни мерки, привеждане в изпълнение или обжалване на постановените съдебни актове.

Молим да ни уведомите за предприетите мерки от ВСС по внедряване на електронното правосъдие в условията на извънредното положение.

 

              С уважение,

             Адв.Емил.А.Георгиев

             Председател на СНЦОП „ОСА“Инициатива 17/7 от 03.04.2020 г. 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ до Народното събрание във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. ОСА настоява министърът на здравеопазването задължително да мотивира своите актове, както и в тях да предвижда начален и краен срок на приетите временни мерки, а също и да включва разпореждане дали актът подлежи на предварително изпълнение и указание пред кого и в какъв срок подлежи на обжалване.

Във връзка с тази инициатива в ОСА бе получено потвърдително писмо.  посочен е и входящ номер.Инициатива 17/6 от 03.04.2020 г. 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати заявление до ВСС във връзка с приетите от тях мерки за работа на съдилищата в условията на извънредно положение. Със заявлението се настоява за разширяване кръга на гледаните по време на извънредното положение дела, както и обезпечаване работата на съдилищата в електронна среда.


Ето и целия текст:

До:

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Копие до:

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От: СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611, представлявано от Председателя адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с прието от Вас решение по Протокол № 9 от 15.03.2020 г., съгласно което:

- се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански, търговски и административни дела, при лимитативно въведени изключения;

- не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, а подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път;

- справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси;

- задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение;

- задължава административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

На основание получени сигнали от адвокати, които са възпрепятствани да подават заявления до съдилища по електронен път поради различния обсег на предприетите ограничителни мерки  съгласно издадените заповеди от  председателите на отделните съдилища, и/или поради липса на публично оповестена информация на сайта на съответния съд относно създадената форма за онлайн комуникация със страните, и/или поради изричен отказ на отделни административни ръководители да създадат организация за приемане на заявленията по електронен път,

Моля да осигурите нужната организация, с която да обезпечите изпълнението на приетите от Вас решения, като оповестите публично на сайта на ВСС официалните имейл адреси на всички съдилища, съгласувате с административните ръководители на съдилищата предприемането на всички възможни и необходими мерки за функционирането на съдебната система по време на обявеното извънредно положение и подсигурите необходимия технически и човешки ресурс за своевременно администриране на всички заявления, постъпили по електронен път.

Част от административните ръководители тълкуват стеснително забраненият достъп до съдебните сгради по т.10 от Протокол № 9 и най-вече забраната по т.15 от Протокол № 9, съгласно която: "ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.", като отказват приемане на заявления, изпратени чрез куриерски услуги, изключая един единствен пощенски оператор - Български пощи ЕАД. По този начин председателите на съдилища създават значителни затруднения за страните и недопустимо монополно предимство само за един от всички равностойно функциониращи конкуренти в този пазарен сегмент. В тази връзка се позоваваме на Писмо изх.№ АД-13-205/27.03.2020 г., изпратено от административния ръководител на Апелативен съд гр.Бургас до ВСС и до нашето Сдружение.

Считаме, че фактическият отказ на отделни съдилища да приемат заявления, подадени по електронен път, както и лимитираният достъп за подаване на заявления на хартиен носител единствено чрез Български пощи ЕАД нарушават приетите от Вас решения и се явяват непропорционално ограничение, което препречва в значителна степен правото ни на достъп до съд и справедлив процес, без да има отношение към преследваната цел - ограничаване разпространението на вируса Covid-19.

Приканваме Ви да преразгледате Вашето решение относно предприетите  мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, чрез допълване на Протокол № 9/15.03.2020 г. по следния начин:

 т.2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на следните дела, чието разглеждане да продължи:

 - делата които се разглеждат  и по които се произнасят актове  в  закрити заседания /примерно по частни жалби и разпоредителни заседания/;

 

  1. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на следните дела, чието разглеждане да продължи:

- делата, които се разглеждат и по които се произнасят актове в  закрити заседания /примерно по частни жалби и разпоредителни заседания/;

- делата по глава ІХ от АПК - Производства пред съд, разглеждащи жалби срещу индивидуални, общи и нормативни административни актове, които са свързани с актовете и действията на администрацията, издадени или предприети във връзка със и/или по време на обявеното извънредно положение.

- делата по СК с предмет осиновяване на деца /по глава 8 на СК/, установяване на произход, предоставяне на родителски права, ограничаване и лишаване от родителски права, приемане и промяна на привременни мерки в интерес на децата относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, пътуване на деца в чужбина при спор между родителите, управление и разпореждане с имуществото на детето,  настойничество и попечителство. Интересите на децата формулират надделяващ обществен интерес съдилищата да разглеждат тези производства и в условията на обявеното извънредно положение, по примера на медицинските служители, които неотложно изпълняват своите задължения и лекуват болни въпреки угрозата за собственото си лично здраве.

            Призоваваме също така да отмените т.5 от протокол № 9, съгласно която не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.

и вместо нея да постановите:

            т.5 Входираните книжа, иницииращи съдебни производства  се образуват в дела, след което се извършват всички подготвителни действия по тяхното администриране, в това число с двустранна размяна на книжа между страните. Постановените съдебни актове по преждеобразувани съдебни производства се съобщават на страните по телефона и по електронен път, като едновременно се обявяват в регистъра на съдебните актове, а по преценка на административните ръководители на всеки съд, с оглед кадровата и техническата обезпеченост, да продължи разглеждането и на останалите съдебни производства, при въведени мерки за обезпечаване живота и здравето на съдиите и останалите съдебни служители и при спазване на ограничителните мерки, приети от министъра на здравеопазването на основание чл.63 от Закона за здравето.

            В тази връзка приветстваме заповедта от 31.03.2020 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), съгласно която той  разпореди да бъде създадена необходимата организация за образуване на касационни производства по постъпили във ВКС книжа от 13.03.2020 г. до 01.04.2020 г., както и за обявяване на постановените съдебни актове по граждански, търговски и наказателни дела, при съобразяване на въведените ограничителни мерки за безопасност. Със заповедта се отменя предходна заповед на председателя на ВКС от 16.03.2020 г., с която бе разпоредено да не се образуват в дела постъпилите книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата, посочени в решение от 15.03.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Цитираната заповед от 31.03.2020 г. на председателя на ВКС бе издадена при отчитане на разширените правомощия на административните ръководители за администриране и разглеждане и на други дела, извън посочените с решенията на ВСС, приети от Съдийската колегия на ВСС на проведеното извънредно работно заседание на 26.03.2020 г.

            Предлагаме описаните по-горе промени с цел да се предостави възможност на адвокатите и на страните да се запознаят своевременно с постъпилите заявления и да организират в пълнота своята защита, без особени сътресения и струпване на книжа по множество дела, които ще текат едновременно в кратки срокове след отмяната на извънредното положение.

            Разчитаме, че ВСС ще съдейства на всички съдии и председатели на съдилища, като ги снабди в кратък срок  с електронен подпис, техника и софтуер за провеждане на видео-конферентни заседания, както и с нарочен имейл - адрес за всеки съд, с цел привеждане в употреба пълната функционалност на електронното правосъдие, безпрепятствено обслужване на чисто техническата дейност по администриране на делата и осъществяване на правораздавателната дейност по време на извънредното положение, съобразена с въведените рестрикции, но и с поглед към бъдещето.

            Обръщаме внимание относно необходимостта от подобряване на организацията в съдилищата, свързана с осигуряване на възможност за своевременно и пълно уведомяване на заявителите по електронен път или по телефона относно съдържанието на постановените актове, с цел изпълнение на необходимите условия , налагане на допуснатите привременни и обезпечителни мерки, привеждане в изпълнение или обжалване на постановените съдебни актове.

            Разпоредбата на чл.127 от АПК  съдържа основна гаранция за баланса на трите власти и за законосъобразност на държавното управление, при прогласена  забрана за отказ от правосъдие, особено наложителна по време на обявеното извънредно положение. Съдилищата са длъжни да разгледат и да разрешат съобразно закона в разумен срок всяко подадено до тях искане и не могат да откажат правосъдие под предлог, че няма правна норма, въз основа на която да го решат. Считаме, че е възможно създаването на подходяща организация, при оптимално използване функционалните възможности на електронното правосъдие, чрез която съдилищата своевременно да гарантират живота и здравето както на своите служители, така и живота и здравето на българските граждани, когато бъдат засегнати по правно недопустим начин.

            В тази връзка Ви приканваме да осигурите своевременен и адекватен съдебен контрол над всички индивидуални, общи и нормативни административни актове, част от които бяха издадени от държавните органи и от органите на местното управление във връзка и по време обявеното извънредно положение. С тези актове се засегнаха чувствително конституционно прогласени права и свободи. Проверката за тяхната валидност и законосъобразност не търпи отлагане, но отказът от навременно правосъдие би довел до прилагане на незаконосъобразни решения и до въвеждане на непропорционални мерки, които не осигуряват защитата на живота и здравето ни, но единствено поставят под угроза правовия ред в страната.

 

              С уважение,

             Адв.Емил.А.Георгиев

             Председател на СНЦОП „ОСА“
Инициатива 17/5 от 31.03.2020 г. 


СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати писмо до СК на ВСС, с което акцентира върху неотложността да се осигури нормалното функциониране на съда, макар и при намален обем на работа, с постановяване на актове в закрити заседания, с известни ограничения на публичността, с въвеждане на график на дежурни съдилища или съдебни състави, каквито предложения са отправили колегите ни адвокати и каквито примери съществуват във всички останали страни от Европейския съюз".
Инициатива 17/4 от 24.03.2020 г. 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати заявление до народните представители и министър председателя във връзка с необходимостта от включване на адвокатите и останалите самоосигуряващи се лица в пакета мерки в подкрепа на предприятията, засегнати от извънредното положение. С предложените от нас мерки можете да се запознаете в текста писмото

До:

Председателя на Народното събрание

на Република България

г-жа Цвета Караянчева

 

До:

Народните представители от 44-то НС

 

До:

Министър председателя на

Република България

г-н Бойко Борисов

 

Копие до:

Висшия адвокатски съвет

 

Копие до:

Софийския адвокатски съвет

 

З А Я В Л Е Н И Е

От:

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА

СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“

ЕИК 205846611

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведеното извънредно положение и  все по-строгите  ограничителни мерки, и предвид прогресивно настъпващата глобална икономическа криза, практически парализирала стопанския живот, производителността и заетостта и у нас, сред адвокатските среди все по-силно се говори за положението на адвокатите, тяхната работа и издръжка.

Ние принудително затворихме канторите си, за да не се срещаме с нашите клиенти и да не се разпространява заразата. По същите причини и те не искат да се срещат с нас, а вече не ни търсят и дистанционно, тъй като са достатъчно заети със своите битови и икономически проблеми. В подобни ситуации хората оставят на последно място юридическите въпроси. Бизнесът изнемогва, а когато това се случи, спират и договорите, и преговорите и оборотът на юридически документи въобще. Съдилищата затвориха и на практика съдебни заседания не се провеждат.

Но макар и затворили канторите си и на практика без доходи, за времето на извънредното положение ние дължим наем, режийни, осигуровки, заплати и осигуровки на нашите служители, данък върху тези заплати и пр. плащания към бюджета, да не говорим за издръжката на нашите семейства. За нас остава непонятно защо в тази извънредна ситуация  държавата прави разлика между  работниците и служителите, работещи по трудови  договори, и самонаетите лица, упражняващи свободни професии или престиращи труда си по граждански договори за предоставяне на услуги.

Българските адвокати и адвокатски дружества носим измерима в милиони данъчно-осигурителна тежест годишно.  Когато се гласуват мерки за подпомагане и компенсиране на икономическите последици от извънредното положение, адвокатите, редом до всички останали самоосигуряващи се лица следва да бъдем третирани наравно с останалите предприятия, просто защото и ние сме такива.  Средно-статистическото адвокатско дружество, в което работят няколко адвокати и служители на трудов договор, не се различава по нищо от което и да е микро-предприятие в сферата на услугите.  Средностатистичесият адвокат, който по дефиниция на НАП осъществява "независима икономическа дейност", не се различава по нищо от средностатистическия едноличен търговец. Същото важи и за архитекти, лекари, зъболекари, нотариуси, частни съдебни изпълнители и всички останали свободни професии.

Европейската комисия изрично посочи на сайта си (https://ec.europa.eu/commiss…/presscorner/detail/…/IP_20_459), че в безпрецедентната ситуация, причинена в Европа от разпространението на вируса COVID 19, е необходимо да бъдат взети мерки за намаляване въздействието върху заетостта, като се подпомогнат не само наетите по трудов договор лица, но и самонаетите лица. Група адвокати от САК предложиха конкретни мерки по изложения проблем в писмо, адресирано от адв. Стефан Марчев до Народното събрание и правителството, но при обсъжданията в Правна комисия тези предложения бяха игнорирани, въпреки тяхната умереност и съразмерност, чрез въвеждане на временни облекчения за самонаетите с изменение в Кодекса за социално осигуряване.

Настояваме тези от нас, които работим като самонаети лица или сме работодатели на лица на трудов договор да бъдем третирани еднакво с останалите предприятия, като получим същата помощ и подкрепа и за същия период, както бизнеса в засегнатите отрасли, а всички адвокати да бъдем  освободени от  задължението за внасяне на осигуровки за  периода на извънредно положение и в рамките на три месеца след преустановяването му.

Очакваме адвокатите и всички други самоосигуряващи се и самонаети лица, упражняващи свободни професии, както и адвокатските дружества като работодатели на адвокати и неадвокати, като лица, засегнати от извънредното положение, да бъдат включени в пакета от икономически мерки, в това число в предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации, като двата нормативни акта бъдат допълнени със следните  предложени мерки:

  1. Адвокатите и другите самоосигуряващи се лица, упражняващи свободни професии, като засегнати от извънредното положение, също да получат финансова помощ от предвидената държавна субсидия, в размер на 60% от техния среден трудов или осигурителен доход, деклариран пред НАП съгласно подадената годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. или в размер на последния деклариран от тях осигурителен доход за месеца, предхождащ обявяването на извънредното положение - м.02.2020, респ. м.01.2020 г., същата субсидия не по-малко от обявената минимална работна заплата за страната /610 лв./, а при липса на подадена годишна данъчна декларация или осигурителна декларация за предходния месец субсидията да бъде в размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица /МРЗ от 610 лв./, със срок на получаване на субсидията  3 месеца, с цел да не преустановяват своята дейност, аналогично на осигурената мярка срещу загубата на доход от труд при съкращаване на работниците и служителите, работещи по трудов договор;
  2. Адвокатските дружества по чл.57 от Закона за адвокатурата, адвокатските съдружия по чл.52 от Закона за адвокатурата и самостоятелно действащите адвокати, които имат сключени трудови и граждански договори с трети лица - адвокати и неадвокати, също са засегнати от извънредното положение, поради което считаме, че следва да получат от държавата субсидия, при равни условия с другите търговски дружества / предприятия, в размер на 60% от възнагражденията по чл.77 от Закона за адвокатурата, изплащани на техните сътрудници - адвокати, както и субсидия в размер на 60 % от заплатите на работещите в тях служители по трудов и граждански договор, за срок от 3 месеца, с цел същите да не бъдат съкратени или да не преустановят дейността си, аналогично на подкрепата за всички останали търговски дружества, за които се предвижда такава субсидия. Адвокатските дружества, съдружия и самостоятелно практикуващите адвокати  изцяло покриват  дефиницията за “работодател” по смисъла на § 1 от ДР на КТ в случаите, в които наемат работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние. Те на свой ред извършват икономическа дейност, която е възпрепятствана от наложените мерки и имат преобладаващ брой наети работници и служители в дейности, за които е наложена забрана или ограничение на дейността в периода на извънредното положение. Както адвокатите по т.1, които практикуват самостоятелно и се явяват  предприятия по смисъла на данъчното, търговското, конкурентното законодателство и Правото на ЕС, бидейки работодатели сами на себе си в качеството на самонаети лица,  така също и лицата, описани в т.2. - адвокатите,  адвокатските дружества и съдружията, сключили трудови и граждански договори с трети лица /адвокати и неадвокати/, по отношение на които се явяват работодатели,  не могат да извършват дейност поради мерките и забраните, приети със Закона за мерките и дейностите по време на извънредното положение (ДВ, бр.28 от 24.03.2020г.). Съгласно чл.3 от посочения Закон за периода на извънредното положение, считано от 13 март тази година спират да текат всички процесуални срокове по ГПК и АПК, което означава, че извършването на всякакви действия в съдебните производства ще спре, а провеждането на съдебни заседания бе преустановено с решение на Съдийската колегия на ВСС от 13.03.2020г., изменено и допълнено с решение от 16.03.2020г. Ето защо молим самостоятелно практикуващите адвокати, както и адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските съдружия по чл.52 и по чл.57 от Закона за адвокатурата в качеството на работодатели на себе си или на  трети лица /т.е. работейки сами, в съдружия или дружества по чл.52 или чл.57 от Закона за адвокатурата/ да бъдат включени в предвидения в ЗМДИП акт на Министерски съвет на дейностите и професиите, засегнати от извънредното положение, за да могат да получат от държавата субсидия в размер на 60% от получавания месечен доход от труд от самите адвокати и/или от изплащаните възнаграждения по чл.77 от Закона за адвокатурата на техните сътрудници - адвокати, наети на постоянна работа, както и субсидия в размер на 60 % от заплатите на работещите в тях служители по трудов и граждански договор, за срок от 3 месеца с цел същите да не бъдат съкратени или да не преустановят дейността си, аналогично на подкрепата за всички останали предприятия /търговски дружества/, за които се предвижда такава субсидия.
  1. За времето на обявено извънредно положение да се отсрочи внасянето на всички публично - правни задължения на адвокатите, адвокатските дружества, както и на всички търговци /търговски дружества и еднолични търговци/ и самонаети лица, упражняващи свободна професия, в това число да се отсрочи внасянето на данък върху доходите на физическите лица, дължимите данъците по ЗКПО и по ЗДДС, дължимите осигуровки по КСО /вноски за държавно и обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за допълнителните и професионалните обществени фондове/. Отсрочването да бъде за разумен срок от поне три месеца след крайния срок на обявеното извънредно положение, в рамките на който да се предостави възможност за внасяне на отсрочените публично-правни задължения без наказателна или обезщетителна лихва и без санкция.
  2. За времето на обявеното извънредно положение да се отсрочи подаването на всякакви декларации, заявления и отчети, за които е вменено задължение по закон за тяхното подаване в срока на обявеното извънредно положение, във връзка с годишното счетоводно приключване или ежемесечно дължимите декларации, в това число, но не само: годишните данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО, месечните справки-декларации по чл.125 ЗДДС, декларациите по чл.50 и по чл.55 от ЗДДФЛ, декларациите обр.1 и обр.6 по КСО и наредбите за неговото приложение, заявленията за сключване и прекратяване на трудови договори по чл.63, ал.3 по КТ, декларациите без дейност по ЗСч. Отсрочването да бъде за разумен срок от поне три месеца след крайния срок на обявеното извънредно положение, в рамките на който да се предостави възможност за подаване на отсрочените декларации, заявления или отчети без санкция.

„ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ Ви призовава да защитите правата и интересите на българските адвокати, а също така и на всички български граждани, упражняващи свободни професии, които са засегнати от кризата и да им осигурите пропорционално, съразмерно и равно третиране с останалите предприятия.

С уважение:

Адв.Емил А. Георгиев - председател

Във връзка с писмото бе получена нотификация за препращане на писмото от МФ към МТСП.

Във връзка с изпратено на 24.03.2020 г. от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ писмо до Народното събрание и министър-председателя с копие до Висшия адвокатски съвет и до Софийския адвокатски съвет  (Инициатива 17/4) бяхме уведомени, че на свое заседание на 07.04.2020 г. Софийският адвокатски съвет е приел становище, изпратено до Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на финансите и Висшия адвокатски съвет. В становището са отразени част от тревогите, изразени от Обединението на свободните адвокати, и са направени конкретни предложения в подкрепа на нашите искания. Отговора до СНЦОП „Обединение на свободните адвокати" може да видите ТУК, а с пълния текст на становището на Софийския адвокатски съвет може да се запознаете ТУК
Инициатива 17/3 от 22.03.2020 г. 

СНЦОП "ОСА" изпрати писмо до ВАДС с настойчиво искане за сваляне от сайта и преразглеждане на позицията за издаване на служебни бележки на адвокатите. ВАдС  застъпва позицията, че Адвокатските съвети следва да снабдяват всички адвокати, които имат служебни ангажименти с бележки, които да предоставят на полицията при пътуванията извън границите на населените места. След изпращане на писмото, с нас се свързаха членове на ВАДС, които ни уведомиха, че това съобщение е свалено от сайта и се готви ново.

Ето и целия текст:


До:

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

От:

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА

СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“

ЕИК: 205846611

Отн: издаването на „служебни бележки“ от адвокатските съвети

 

Уважаеми колеги,

Обединени в желанието си за успешно справяне с извънредната ситуация, в която сме поставени всички адвокати в страната, с настоящото ви призоваваме да преразгледате обявената на сайта си позиция относно издаване от адвокатските съвети на служебни бележки за пътуване на адвокат.

Мотивите ни за това са следните:

Видно от т.3 на Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, преминаването през контролно-пропускателните пунктове ще се осъществява при неотложност на пътуването, установена със служебна бележка от работодател или служебен документ – карта.

Разбира се, на всички ни е добре известно, че адвокатските съвети не са работодател на адвокатите. Не това обаче мотивира призивът ни да преразгледате позицията си, а обстоятелството, че предложеният от вас подход, освен че е практически неосъществим, се явява и в противоречие с целта на мерките и препоръките на МЗ и Националния кризисен щаб по ограничаване на заразата – предотвратяване струпването на лица в затворени помещения. Необходимостта от издаване на служебни бележки ще принуди както адвокатите, така и членовете на съветите и служителите в колегиите да увеличат контактите помежду си при и повод издаването на бележките, като така те ще се изложат допълнително на риск от заразяване.

Следва да се има предвид, че членовете на адвокатските съвети и наетите от колегиите служители в момента също са с ограничена мобилност, поради мерките за борба с корона вируса – служителите са в отпуск, а някъде и под карантина. Натоварването на по-големите колегии с предложената от вас административна дейност в тези условия е немислимо. То е и ненужно.

Полагането на труд безспорно е предвидено в заповедта на Министъра като неотложно обстоятелство, позволяващо на гражданите да пътуват между различни области в страната. Тук обаче понятието труд следва да бъде схващано в широк смисъл – като дължимо фактическо действие, което би могло да се основава не само на трудов договор, а и на договор за поръчка, изработка и др. В настоящия случай, служебният ангажимент, налагащ междуобластно пътуване на адвокат (като се има предвид, че все пак разглеждането на определени категории дела продължава) безспорно би могъл да се установи от сключения между адвоката и клиента му договор за правна защита и съдействие, адвокатско пълномощно, призовка по дело и пр. Това означава, че за целите на издаване на служебните бележки, адвокатските съвети ще трябва да се запознават с всички така посочени документи, които да им бъдат предоставени от самите адвокати. За извършването на тази дейност, първо, както посочихме, адвокатските съвети не разполагат с нужния ресурс дори в нормални условия (и без да е налице извънредно положение) и второ, тя изисква разглеждане от съветите на документи за договорно обвързване между адвокат и клиент, което би могло да доведе до нарушение на адвокатската тайна.

Същевременно, намираме, че ситуации като тази са класически пример за необходимостта от съществуване на адвокатската карта под формата на пластика (иначе обезсмислена от функционирането на публично достъпния он-лайн Единен регистър на адвокатите) и сега е моментът тази карта да бъде използвана за удостоверяване служебното качество на адвоката. Конкретните цели на пътуването му могат и следва да се установяват единствено и само с декларация.

С оглед на посоченото, с настоящото ви призоваваме да публикувате нарочно изявление, в което ясно да посочите, че служебни бележки от адвокатски съвети няма да бъдат издавани по повод междуобластно пътуване на адвокати, а същото ще се осъществява въз основа единствено на адвокатска карта и декларация от адвоката за целите на пътуването.

С уважение:

Адв.Емил А. Георгиев - председател

 
Инициатива 17/2 от 20.03.2020 г.  
 
Днес СНЦ "ОСА" изпрати до членовете на ВСС с копие до ВАДС искане да укажат на съдилищата, че комуникацията с тях може да се осъществява с пратки от "Български пощи"ЕАД, но и всеки един от останалите лицензирани пощенски оператори в страната. Причината за това писмо е различната практика на съдилищата, във връзка с различното тълкуване на указанията на ВСС и струпване на множество хора пред един пощенски оператор, което създава опасност и нарушава Заповедта на Министъра на здравеопазването. Тази неяснота затруднява и работата на всички български адвокати и техните клиенти. Целият текст:
 

До:

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Копие до:

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

От:

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА

СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“

ЕИК: 205846611

Отн: Решение от 15.03.2020 г. на

        Съдийската колегия на ВСС

 

Уважаеми дами и господа, членове на ВСС,

На проведено на 15.03.2020г. извънредно заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, бяха взети редица решения, насочени към  ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в условията на обявеното извънредно положение. Решенията са обективирани в протокол № 9 от 15.03.2020г. на съдийската колегия към ВСС.

В т.6 от цитирания протокол е посочено, че „Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път“. Съдебната практика е наложила разбирането, че под „поща“ се разбира не само държавния пощенски оператор, но и всеки друг лицензиран съгласно Закона за пощенските услуги пощенски оператор.

Въпреки това, при прилагане на горното решение на ВСС, чиято формулировка бе възприета и от председателите на различните съдилища в страната (т.10 от Заповед № АС-97 от 16.03.2020г. на Председателя на СРС; т.V от Заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020г. на Председателя на СГС; т.4 от Заповед № АД-06-36 от 16.03.2020г. на Председателя на Апелативен съд – Бургас и др.), се очерта неочакван и неоправдан проблем: служителите в някои съдилища започнаха да отказват приемането на пратки, които не са подадени чрез „Български пощи“ ЕАД, а чрез някой от останалите лицензирани пощенски оператори. Няма съмнение, че това поведение е наложено от несъобразеното с трайната съдебна практика тълкуване на думата „поща“, като това обстоятелство се установява и от съобщението на сайта на Апелативен съд – Бургас (https://burgas-as.justice.bg/): „Апелативен съд – Бургас приема документи и дела само чрез „Български пощи“ЕАД  и по електронен път!“ Това разбиране на съдилищата от своя страна доведе до масови откази на частните лицензирани оператори да приемат пратки за съда, с аргумента, че няма да могат да ги доставят.

Горното постави значителни затруднения пред гражданите и бизнеса, но най-вече пред нас, адвокатите. Тези затруднения не са оправдани с нищо като се има предвид, че именно частните пощенски оператори предприеха редица стриктни и адекватни мерки в борбата с разпространение на вируса – в офисите им се спазва нужната дистанция, хигиената е на много добро ниво, служителите им са снабдени с необходимите предпазни средства. Отделно от това, куриерите предлагат услугата товарителницата да бъде оформена онлайн чрез специален софтуер, да бъде зададен час на посещение на куриера, който да получи пратката и др.под, които изцяло спестяват реденето по опашки и излагането на риск от заразяване с вируса, какъвто за съжаление е случаят при изпращането на документи чрез „Български пощи“ ЕАД.

С оглед изложеното, с настоящото Ви призоваваме изрично да укажете на съдилищата, че посочването на думата „поща“ в т.6 на Протокола от 15.03.2020г. не се отнася само до „Български пощи“ ЕАД, а включва и всеки един от останалите лицензирани пощенски оператори в страната.

С уважение:

Адв.Емил А. Георгиев - председател
Инициатива 17/1
 от 18.03.2020 г.

Във връзка с пандемията от COVID-19 и обсъждания пакет от мерки за облекчаване на бизнеса в новите условия, Обединение на свободните адвокати изпрати и публикува ОТВОРЕНО ПИСМО предложение до Народното събрание и МС (регистрирано с вх. № ПГ-021-00-7/18.03.2020 г.), с което настояваме срокът за подаване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството да бъде удължен или подадените до влизане на закона в сила декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството да имат характера на еднократно деклариране за първия отчетен период, т.е. търговците, които са подали декларации за 2018 г. и не са извършвали дейност през 2019 г., да не са длъжни да подават декларации.

Ето и пълния текст:


До:
Всички народни представители на Република България
 
До:
Министерският съвет
 
От:
СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА
СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“
ЕИК 205846611
 
Уважаеми дами и господа народни представители,
Уважаеми г-н Министър председател,
Уважаеми дами и господа министри,
 
В нито един от внесените към момента законопроекти за мерките по време на извънредното положение не е предвидено отлагане на подаването на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (т.нар. „декларации за неактивност“ за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период). Крайната дата за подаването им е 31 март 2020г. и за да изпълнят задължението си в срок, в рамките на следващите две седмици близо 100 000 управители на предприятия, които не разполагат с електронен подпис или принтер, ще отидат до кантората на адвоката или счетоводителя си.
 
Подаването на въпросните декларации бе предвидено с изменения в закона, обнародвани в ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г. и първите „декларации за неактивност“ бяха подадени от предприятията, отговарящи на условията за това, през 2018г. Неосъществяващите дейност предприятия трябваше да декларират това обстоятелство всяка година, поради което такива декларации бяха подадени от същите предприятия и през 2019 г., следва да се подадат и сега – през 2020г. за отчетния период на 2019 г.
 
В края на миналата година, за да облекчи бизнеса, законодателят реши тези декларации да не се подават всяка година, а еднократно. Така, на 06.12.2019г. в Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който бе изменен Закона за счетоводството, като се предвиди „декларациите за неактивност“ да се подават еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. За стотици хиляди предприятия този първи период беше през 2017г., а за други – през 2018г. и те вече подадоха своите декларации за първи път миналата и поминалата година.
 
Въпреки това § 40 от ПЗР към ЗИДЗКПО, обн. ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.  предвиди параграф 39, т. 2, буква "а", подбуква "бб" относно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството по отношение на еднократното подаване на декларация по образец да се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г.
 
Последното означава, неосъществяващите дейност предприятия, подали вече декларации в този смисъл през 2018г. и 2019г. да подадат въпросната декларация и тази година за последно. Организирането на подаването ѝ обаче е крайно нежелателно в условията на извънредно положение, а видно от мотивите на законодателя, липсват специални съображения еднократното подаване на декларацията да се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г. Посочените от законодателя цели – облекчаване на бизнеса, биха били в пълна мяра постигнати и ако просто подадените през 2019г. декларации „се признаят“ за еднократни такива по смисъла на изменената разпоредба на ЗСч и предприятията се освободят от задължението си да подават декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и тази година.
 
Ето защо, с настоящото, от „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ призоваваме Министерски съвет, или всеки отделен депутат, да внесат предложение за отмяна на § 40 от ПЗР към ЗИДЗКПО, обн. ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г. и предложат приемането на нова разпоредба, предвиждаща подадените до влизане на закона в сила декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството да имат характера на еднократно деклариране за първия отчетен период по смисъла на цитираната разпоредба, респективно, срокът за подаване на декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г. да се удължи до 30.06.2020г.
 
С уважение: адв. Емил Александров Георгиев