СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет становище относно Конституционно дело № 18 от 2022 г. за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение” от Закона за съдебната власт.

Повод за становището ни се явява представеното по посоченото конституционно дело становище на Сдружение "Асоциация ФОРУМ", което също като ОСА, членува в Гражданския съвет към ВСС.

Становището на ФОРУМ ще се разглежда на заседание на Гражданския съвет на 3 февруари 2023 г.

По същество, със становището си подкрепяме искането на Министерски съвет и дадените в подкрепа на искането становища, съответно се мотивираме защо становището на ФОРУМ не следва да бъде подкрепено.

Становището ни е пратено в копие и до ВСС.

"СНЦОП" Обединение на свободните адвокати излиза с декларация срещу нападките на главния прокурор срещу адв. Ина Лулчева, която освен дългогодишен, опитен и уважаван пеналист, е зам.-председател на Висшия адвокатски съвет.

Предлагаме на адвокатските колегии в страната да запознаят членовете си с декларацията на предстоящите на 28.01.2023 г. общи събрания и при съгласие, да я подкрепят с гласуване.
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" внесе във Висшия адвокатски съвет становище връзка с представения проект за изменение на Етичния кодекс на адвокатите. Срокът за обществено обсъждане на проекта за изменение на ЕКА бе обявен на сайта на ВАдС - тук. ОСА счита за непропорционално и неотносимо предвиденото съгласно §1, т.4 от проекта изменение на чл.8, ал.3 от ЕКА със следното съдържание: „Когато адвокатът предоставя информация за професионалната си дейност чрез собствен сайт, в домейна трябва да бъдат включени данни, обозначаващи по недвусмислен начин адвоката.“
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до МП предложение за промяна на ГПК в частта за връчване на съдебни книжа на адвокати. ОСА възразява срещу въведеното ограничение/задължение на адвокатите да приемат книжа единствено по електронен път, без същото да е скрепено с насрещно задължение на съда да осигури своевременно и пълно окомплектоване на електронните дела в ЕПЕП. 
Прочети още...