Инициатива No. 27: Становище по нормативната уредба на дейността на вещите лица

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" подготви и предостави пред ГС към ВСС становище относно нормативната уредба и дейността на вещите лица. Сдружението участва като член на работна група по Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.