СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" представи на работната група към Висшия съдебен съвет становище във връзка с подобряване на работата на Имотния регистър. Обръщаме внимание, че действащата уредба, от една страна е непълна по отношение правомощията на съдиите по вписванията относно попълване на имотните партиди с необходимата информация, а от друга – дълбоко противоречива: паралелно, в закона е предвидено задължение да се водят имотни партиди за имот без идентификатор, до влизане в сила на заповедта на министъра на правосъдието по чл. 73 ЗКИР за въвеждане на ИР (чл. 65, ал. 3 ЗКИР) и се допускат вписвания, отбелязвания и заличавания, без схеми, скици, проекто-схеми, проекто-скици (чл. 6, ал. 4 ПВп); но едновременно с това, уреденият задължителен обмен на данни между АВп-ИР и АГКК цели попълване на т.н. “електронни партиди” само за имоти с идентификатори, като липсва нормативно определено съдържание на въведените през 2014г. в ЗКИР “електронни партиди”, създавани от АВп и заместващи предварителните партиди, водени от Службите по вписвания към съдилищата до този момент.

Прочети още...


ОСА изпрати заявление, в допълнение на първоначално подаденото такова, вх. № 1383 /18.06.2020 г.  с ново, повторно искане за предоставяне на пълните стенографски протоколи на ВАдС, в които са обективирани Решение № 3033 по Протокол № 73 от 06.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат Меглена Хари Гунчева в качеството й на Председател на АС при АК Хасково, както и препис от стенографските протоколи, в които е обективирано решение № 2265/10.01.2020 г., взето с Протокол №55, и Решение № 2462/08.05.2020 г., взето с Протокол № 64 на Висшия адвокатски съвет.

Прочети още...

 
На заседание на Софийски адвокатски съвет (САдвС), проведено на 19.01.2021 г. е било взето решение за извършване на независим финансов одит на САК за периода от 01.01.2015 г.

На 27.01.2021 г., на сайта на Софийската адвокатска колегия (САК) е публикувано съобщение с покана за представяне на оферти от одитори и одиторски дружества. Определен е срок за подаване на оферти – до 16 ч. на 01.02.2021 г.

В резултат, ОСА изпрати заявление до председателя на САК и САС, с което обръщаме внимание, че:
Прочети още...

На проведеното на 22.02.2020 г. Общо събрание на адвокатите в страната (ОСАС) бе прието решение, съобразно което ОСАС задължи председателя на Висшия дисциплинарен съд (ВДС) да осигури публикуване на практиката на дисциплинарните съдилища и ВДС на сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), като се има предвид публикуване на пълния текст на решенията, заедно с техните мотиви, със заличени лични данни.
Прочети още...