Инициатива No. 13: Въпроси до САС по проект на отчет на САС за 2019 г. и проект на бюджет за 2020 г.

ОСА изпрати до САС писмо с въпроси във връзка с отчета за 2019 и проекто-бюджета за 2020 г. Поводът за писмото даде основно липсата на детайлна разбивка по пера на приходната и разходната част, както и невъзможността  ни да се сдобием с необходимата информация от официалния сайт на САК.

Надяваме се отговорите да бъдат налице още тази седмица, за да може колегите да направят информиран избор на предстоящото ОС на САК. Получихме уверение, че на заседанието на 21.01.2020 г.  запитването ще бъде обсъдено. /Ред. Отговорите са налични и са публикувани по-долу на настоящата страница/

ОСА се ангажира да оповести отговорите на настоящата страница. Писмото е с вх. №435/21.01.2020 г. - РЕГИСТРАТУРА САК

Ето и целият текст:

                                         До :
 
                                         1. Председателя на Софийски адвокатски съвет
                                         2. Членовете на Софийски адвокатски съвет
                                         3. Секретаря на Софийски адвокатски съвет
                                         4. Членовете на Контролния съвет при САК
 
 
                                          З А П И Т В А Н Е 
 
                                         От:

                                    СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“
                                    ЕИК: 205846611, представлявано от Емил Александров Георгиев – председател на УС
 
                                    
                                        Във връзка с предстоящо Общо събрание на САК на 25 и 26.01.2020 г.
 
                                       Уважаеми Колеги,
 
            Във връзка с представен ни със съдействието на Председателя на САС  Ивайло Данов проект на отчет на САС за 2019 г. и проект на бюджет за 2020 г. , които предстои да бъдат обсъдени на предстоящото заседание на САС на 21.01.2020 г., след което - приети на насроченото Общо събрание на адвокатите от САК на 25 и 26.01.2020 г.,  отправяме към Вас формулирани в настоящото запитване въпроси, които се породиха след внимателен прочит на представените проекти, поради липсата на детайлна разбивка по пера на приходната и разходната част, както и поради невъзможност да се сдобием с необходимата информация от официалния сайт на САК.

             Считаме, че отговорите  на поставените въпроси са  необходими, за да направим информиран избор при приемане  отчета на САС за 2019 г. и бюджета за 2020 г. на предстоящото Общо събрание, поради което Ви приканваме да ги обсъдите на заседанието на САС на 21.01.2020 г. и да приемете решение, въз основа на което проекто -отчета за 2019 г. и проекто - бюджета за 2020 г. да бъдат представени на Общото събрание на адвокатите от САК с подробна обосновка за отделните пера по приходната и разходната част, ведно с допълнителен финансов доклад, съдържащ обяснителна част. Приканваме Ви , също така, да публикувате на официалния сайт на Софийска адвокатска колегия приетите проекти на отчет за 2019 г. и бюджет за 2020 г.  незабавно след приключване заседанието на САС.
            
            І. Въпроси по приходната част на  проекто-отчета за 2019 г. и проекто-бюджета за 2020 г. на САС :

 1. Встъпителните вноски са указани в отделно перо в приходната част на отчета за 2019 г. и бюджета за 2020 г. и за тях е предвиден приход в размер на 423 000 лв. по проекто-бюджет 2020 г.. Въз основа на каква база и при какъв размер на заложен встъпителен членски внос е изчислен този приход и съобразен ли е размерът на новия увеличен встъпителен членски внос съгласно приетото решение на САС от м.11.2019 г., без значение че неговото действие бе отложено във времето, поради вероятността същото да бъде реализирано през настоящата година?
 2. По отчета за 2019 г. реализираните приходи от встъпителен членски внос са в размер на 422 500 лв. Колко са нововписаните адвокати в САК през 2019 г. и какъв е размерът на встъпителния членски внос, заплатен от тях през изминалата година? Въз основа на каква база / брой вписани адвокати в САК/ е изчислен този приход? Дали са взети в предвид всички нововписани адвокати,  които по публично достъпни данни са нарастнали от 5900 на 6150 души към края на 2019 г.
 3. По перо "наеми от търговска дейност" приходът за 2019 г. е в размер на 42 844 лв., а заложеният приход за 2020 г. е почти идентичен - в размер на 43 000 лв. Колко помещения се отдават под наем в Търговския дом и при каква индивидуална наемна цена? Какъв е броят на наемателите и дали същите включват единствено адвокати, вписани в САК или и външни за САК лица? Колко са новосключените договори за наем на помещение в Търговския дом през 2019 г.? Каква е средната продължителност на действащите наемни договори на помещения в Търговския дом? Предвижда ли се повишение на наемната цена през 2020 г.? Какви са критериите при избор кое лице да наеме помещение в Търговския дом? Къде са обявени те? Кой взема решение с кого да бъде сключен договор за наем на помещение в Търговския дом? Има ли вакантни помещения в Търговския дом, които не са отдадени под наем?
 1. В перо "приходи от лихви по депозити" през 2019 г. е реализиран приход в размер на 758 лв. Какви са паричните наличности по депозитни и разплащателни сметки на САС в началото и съответно в края на 2019 г.? В колко и кои банки са открити депозитни и разплащателни сметки на САС? Какви мерки за диверсификация на риска са предприети от САС? В проекто-бюджет 2020 г. приходите от лихви намаляват - заложена е стойност в размер на 700 лв. Планирате ли намаление на средствата по депозити и разплащателни сметки на САС в края на 2020 г. и  какъв размер на наличности по банкови сметки планирате в края на 2020 г. с оглед на намаления приход от лихви в проекто-бюджет 2020 г.? А каква сума от приходите на САС от предходните години се съхранява и отчита на каса /т.е. не е депозирана в разкритите разплащателни и депозитни сметки на САС/?
 1. В перо "приходи от такси за участие в семинари" през 2019 г. е постъпил приход в размер на 46530 лв. Какъв е характерът на тези такси, за колко на брой семинара са реализирани те и кои са платците - всички ли имат качеството на адвокати, за какъв тип услуги са заплатени /при условие, че адвокатите принципно не дължат такса за участие в обучителните семинари/? В проекто-бюджета за 2020 г. заложената сума за приход от семинари е близка - 47000 лв. Как е сформирана тази сума, колко на брой семинара предвижда САС през 2020 г., какъв е характерът и размерът на  такса участие, въз основа на която е сформиран заложеният приход от такси в проекто-бюджет 2020 г.?
 1. В перо "приходи от административни услуги" през 2019 г. е отчетена сума в размер на 49153 лв. Какъв е характерът на тази сума, какви административни услуги е реализирал САС през предходната година? Има ли утвърдена тарифа за административните услуги, извършвани от САС? Моля да бъде предоставен препис от решението на Съвета за приемането й, ведно с действащата тарифа.
 1. В перо "приходи от правна помощ" през 2019 г. са отчетени приходи от 144353 лв., и е заложено неизпълнение от 55647 лв. Върху каква база е изчислен съответният приход /отчисление/? Дали неизпълнението на прихода в размер на 55647 лв.се дължи на забавено плащане от страна на НБПП към САС или на друга причина /напр.намаляване на приходите от предоставена правна помощ спрямо предходната година, въз основа на която са правени разчетите/? В предвижданията на проекто-бюджета за 2020 г. е заложен приход от правна помощ в идентичен размер на постъпилите приходи през 2019 г. - общо 144000 лв. Каква е визията на САС по отношение законовата регулация на заплащаните адвокатски възнаграждения по предоставена правна помощ /служебни защити, финансирани от НБПП?
 1. В приходната част на отчет 2019 г., както и проекто-бюджет 2020 г. е включено перо "отчисления от членски внос към ВАдвС". На каква база е определена отчетената сума за 2019 г. в размер на 122 063 лв., респ. предвиждането в идентичен размер от 122 000 лв. през 2020 г.? През 2019 г. какъв е общият размер на заплатения чрез посредничеството на САС членски внос към ВАдвС от адвокатите, членуващи в САК ?
 1. Каква е наличността на собствените средства /на каса и по банкови сметки - общо и поотделно/ на САС в началото и в края на финансовата 2019 г.? В кои банки има разкрити депозитни и разплащателни сметки на САС?
 
            ІІ .Въпроси по разходната част на  проекто-отчета за 2019 г. и проекто-бюджета за 2020 г. на САС :
 
 1. В разходната част на отчета за 2019 г. е отчетено перо "капиталови разходи" за проектиране и строителство в ОД на САК с.Лозенец в размер на две суми, в това число неусвоен бюджет за 2018 г. - 662 000 лв. и нов бюджет от 633 800 лв., при отчет на разходваната сума 608556 лв. Моля да бъде предоставена по-подробна информация относно този разход - какъв етап на строителство е достигнат, каква е стойността на вложените материали, , с кого, при каква цена и при какви условия са сключени договори с изпълнители, проектанти, строителен надзор във връзка с проектиране и строителство в ОД на САК с.Лозенец и какви суми са заплатени по тях?  Има ли изготвени и съгласувани окончателни проекти на сградата, издадено ли е разрешение за строеж, започнала ли е процедура по подбор на изпълнителя и по какви правила се осъществява тя? Ако са получени оферти на фирми изпълнители каква е прогнозната стойност на строителството до въвеждане в експлоатация?
 1. По проекто-бюджета за 2020 г- заложеният бюджет за "капиталови разходи за проектиране и строителство в ОД на САК с.Лозенец" е в размер на две суми : неусвоен бюджет за 2018 г. от 662 000 лв. и нов бюджет в размер на 747000 лв., в това число неусвоен бюджет от 2019 г. в размер на 25244 лв. По какъв начин е осигурено финансирането на така предвидения общ бюджет от 1,5 млн.лв. / 662000 + 747000 = 1409000 лв./?  Дали същото ще бъде за сметка на наличните средства по депозитни и разплащателни сметки на САС или ще бъде финансиран чрез заемни средства /в това число заеми от ВАвС/?
 1. В отчета за 2019 г. в перо "средства за работни заплати" е заложен разход за изплатени трудови възнаграждения в размер на 513926 лв., а по проекто-бюджета за 2020 г. е предвидена сума за този разход от 589000 лв.  Какъв е списъчният състав на длъжностите, изпълнявани по трудови договори в САК, и при какви  размери на възнаграждения за съответната длъжност са наети лицата? Колко на брой служители работят в САК за всяка от съответните длъжности? Предвиждате ли увеличение на числения състав на заетите по трудов договор лица през 2020 г.? На какво се дължи предвиденото увеличение в този разход със сума в размер на 75 хил.лв. спрямо реално изплатените през предходната година? В перото “средства за работни заплати” е предвидено, че част от плащанията касае договори за управление и контрол, можете ли да посочите каква част от средствата за работни заплати е предназначена за плащания по договори, различни от трудови такива, за колко лица, кои са те, какви функции изпълняват, какво е годишното и месечното плащане на тези лица?
 1. В отчета за 2019 г. в перо "средства по граждански договори" е заложен разход за изплатени възнаграждения в размер на 45361 лв., а съгласно проекто-бюджета за 2020 г. е предвидена сума за този разход  в размер на 48000 лв.  С колко лица са сключени граждански договори, по които САС е изплатил цитираната сума? Какъв е предметът на  извършваните дейности и предоставяни услуги по тези договори , с какъв срок на изпълнение ? Колко са лицата, които са ангажирани като изпълнители по новосключени  граждански договори през 2019 г.?  С колко лица се предвижда сключването и/или изпълнението по действащи граждански договори през 2020 г. съгласно  заложените параметри на този разход в проекто-бюджета за 2020 г.?  По какви критерии са избирани лицата, с които има сключени граждански договори и са изплатени възнаграждения през 2019 г.?
 1. В перо "административни разходи" на отчет 2019 г. са отчетени разходвани средства в размер на 188614 лв. Моля да предоставите разбивка по пера, като посочите видовете административни разходи и кореспондиращите им суми. В проекто-бюджета за 2020 г. предвидените средства за админстративни разходи възлизат в размер на 196 600 лв. На какво се дължи заложеното увеличение? Какви мерки за оптимизиране на административните разходи предвиждате? Какъв е размерът на разходите за телефони и режийни разноски за сградния фонд на САК и включват ли тези разходи мобилни телефони? Включени ли са в това перо “представителни разходи”, “командировъчни” или други подобни пера и защо? Включват ли се в тези разходи суми, заплащани на дружеството БИСОФТ, на каква стойност и за какво се заплащат те? Включват ли се в тази сума разходи за провеждане на заседания, в какъв размер и какви точно разходи се покриват от тях? В тази връзка защо протоколите от заседания на Адвокатския съвет и другите органи се качват на страницата на САС със закъснение (понастоящем последния публикуван протокол на САС е от м.Септември 2019г.)? По каква причина публикуваните протоколи от заседания на САС са непълни и не съдържат решения и обсъждания по някои от точките? Как възприемате предложението да бъде оповестено как е гласувал всеки от членовете на САС поименно?
 1. В перо "фонд социални, културни и спортни дейности" на отчет 2019 г. са отчетени разходвани средства в размер на 59960 лв., а в проекта за бюджет 2020 г. са заложени средства в идентичен размер от 60 000 лв. Моля да предоставите разбивка по пера, като посочите видовете дейности по това перо през 2019 г. и кореспондиращите им суми. Включени ли са в това перо “представителни разходи”, “командировъчни”, “международни” или други подобни дейности и на какво основание? Каква част от разходите за фонд “Социални, културни и спортни дейности” като процент от общата сума са отделени за културни мероприятия, за спорта, за социални дейности и каква част - за балове, срещи и тържества?
 1. В перо "здравна профилактика" по отчета за 2019 г. са посочени разходвани средства в размер на 76 212 лв., при заложен бюджет за здравна профилактика през 2020 г. в размер на 80 000 в. Моля посочете броя на адвокатите, които са се възползвали от предоставената услуга, срещу която е заплатена отчетената сума от 76 хил.лв. Каква част от тази сума е за МЦ Лора (респективно колко адвокати срещу каква средна сума са получили услуги по здравна профилактика), каква част е за МЦ САНУС (колко адвокати срещу каква средна сума са получили услуги по здравна профилактика) и за какво е разходвана останалата сума? Има ли в тази група разходи “представителни разходи”, “командировъчни”, “международни” или други подобни пера и на какво основание са включени?
 1. В перо "разходи за дейности по комуникационна политика и защита правата на адвоката" в отчета за 2019 г. е посочен разход в размер на 30735 лв., а в проекто-бюджета е предвиден такъв в размер на 31 000 лв. Моля посочете видовете дейности, които са финансирани при осъществяване на комуникационната политика и защита правата на адвокатите през 2019 г.
 1. В перо разходи за "администриране на правна помощ" през 2019 г. са отчетени разходвани средства в размер на 129740 лв., при предвиден разход в проекто-бюджета за 2020 г. за тази дейност в размер на 132 000 лв. Моля посочете какво включва отчетения разход. Дали представлява възнаграждение за труд, колко лица са ангажирани с администрирането на правната помощ в САК (колко служители по трудов договор и колко лица по граждански договор) и са получавали възнаграждение за тази си дейност през предходната година? Различни ли са перата по заплащане на трудови възнаграждения на служителите, ангажирани с правната помощ и разходите за проверка на отчети, и на каква стойност е всяко едно от тях? От кого се проверяват отчетите за правна помощ – от лица, назначени по трудов договор или от други лица, наетипо граждански договор, и срещу каква цена /заплащане? Има ли включени в тази група като разход заплатени суми за телефони (респективно в какъв размер и за колко телефона), суми за градски транспорт (респективно в какъв размер и за колко карти за градски транспорт) или представителни, международни, командировъчни и друг тип подобни разходи?
 1. В перо "финансова помощ" в отчет 2019 г. е посочен реализиран разход в размер на 88150 лв. Моля посочете общия брой на бенефициентите, получили финансова помощ от САС през 2019 г. По какви критерии се осъществява изборът на тези лица и се определя размерът на сумата, която да им бъде отпусната?
 1. В перо "международна дейност и европроекти" е отчетен реализиран разход за 2019 г. в размер на 128799 лв. Какво обхваща международната дейност на САС, финансирана с това перо? Моля посочете видовете международна дейност и проекти, които са заплатени със средства на САС. Какъв е броят на лицата, които са участвали в проекти за международни дейности, финансирани със средства на САС? Колко от тези лица са действащи или бивши членове на органи на управление на адвокатурата /членове на съвети към САК и членове на ВАдвС/? Колко посещения / респ. проекта са реализирани общо със заплатената сума от близо 129 хил.лв.? Колко лица са посетили тези мероприятия и какъв е средният размер на сумата похарчена за 1 посетител/гост/участник? Какъв е размерът на разходите за фото и видео заснемане на мероприятията? Какъв е размерът на сумите, заплащани за членство в международни организации на адвокати и какви действия са предприети по линия на тези организации?
 1. Какво е предназначението на средствата, заделени в перо "професионална квалификация, програмни продукти и застраховки"? Моля да предоставите разбивка на извършените разходи през 2019 г., както и на планираните разходи през 2020 г. по трите отделни видове дейности - професионална квалификация, програмни продукти и застраховки. Какви дейности за професионална квалификация, със средства, финансирани от САС, са заложени в проекто-бюджета за 2020 г.? По какви критерии се извършва избора на лицата, които да получат професионална квалификация със средства и за сметка на САС? Предвиждате ли средства за осигуряване на програмни продукти /хардуер и софтуер/ за реализиране на пилотния проект за елекронно гласуване на адвокатите от САК? Каква част от сумата, посочена в това перо разходи, е предназначена за заплащане на възнагражденията на лекторите, и каква част е предназначена за наем на помещения за провеждане на обученията и семинарите? Предвидени ли са средства за осигуряване на програмни продукти за електронно плащане на вноските на адвокатите? Предвидени ли са средства за програмни продукти за електронен обмен на заявления и други документи между колегията и адвокатите?
 
          Оставаме с надеждата, че  настоящото запитване ще бъде разгледано на предстоящото заседание на САС на 21.01.2020 г., както и чрез реципрочни действия на двете страни ще  положим основите на прозрачно управление на САК, в условията на  добро сътрудничество между адвокатите, вписани в Софийска адвокатска колегия и  членовете на съвети.
 
            Очакваме отговор на поставените въпроси в срок до 23.01.2020 г., а от своя страна се ангажираме да оповестим същия на официалната страница на ОСА.
 
           
                                                             С уважение

--------------------------------

В отговор на постъпилото запитване, ОСА получи следното изложение:
 

В отговор на получено запитване от адв. Маринела Иванова Петрова – Ашикова по повод Отчета на САК за 2019 г. и Проектобюджета за 2020 г., Ви информирам следното:

           По приходната част:

 1. В проектобюджета за 2020 г. са предвидени приходи от встъпителни вноски в размер на 491 100 лв. Решението на САС за повишаването им  е взето в предвид при предложението в последното изменение на проектобюджета за 2020 г.
 2. Събраните 422 500 лева през 2019 година от встъпителни вноски са събрани съответно от 118 младши адвокати и 87 адвокати , които са се вписали същата година. На базата на 6159 бр. адвокати към 31.12.2019 г. са направени разчетите за членски внос
 3. По перо – Наеми кантори Търговски дом, сумата е съобразена със събраната за 2019 година. САК дава под наем 36 кантори за срок от една година, с опция за продължаване, с различна квадрадура, като цената на наема е 12 лв. кв.м. Не се предвижда повишение на наема през 2020 година. Канторите, намиращи са в Търговски дом се ползват от членовете на САК адвокати, няма външни лица, в момента няма свободни помещения.
 4. Относно приходите от лихви по депозити. Както е известно лихвите към момента са драстично ниски , почти нулеви. Наличните средства на САК към края на 2019 година са в размер на – 1 937 000 лева. От тях в банкови сметки 1 913 000 лева и касова наличност в офисите Тодор Александров и Търговски дом – 24 000 лева. От наличността по банкови сметки , а именно 1 913 000 лева, 1 600 000 лева са в депозитни сметки, в 6 различни търговски банки, а именно ОББ, Прокредит банк, ЦКБ, Общинска банка, ПИБ, Тексимбанк, Райфайзенбанк, Уникредитбулбанк с оглед гарантирането на парите и разпределение на риска. Останалите парични средсва са в оперативните сметки на САК в ОББ.
 5. Провежданите семинари в София са напълно безплатни. Приходите от Семинари се генерират от символичните такси на провежданите пролетно-есенни семинари в ОД Лозенец в размер на 30 лева за двойна и 60 лева за единична стая за 3 дни. И таксите за изнесените семинари в различни курортни комплекси в страната, където членовете на САК заплащат не около 50 % от действителната стойност. На последния Семинар в СПА хотел Марково цената беше 155 лева за двойна и 195 лева за единична стая. Видно от посоченото по горе , обучението на адвокатите е напълно безплатно, плащат се единствено част от режийните разноски за всеки семинар.
 6. Приходите от Административни услуги включват възстановяване разходи за бланки и формуляри, възстановяване разходи от граждани и юридически лица за производства по жалби, съответно по 30 и 50 лева възстановяване разходи за подаване документи за адвокатски изпит в размер на 30 лева.
 7. Приходите от правна помощ са трудно предвидими и изцяло не зависят от дейността на Софийски адвокатски съвет. Заложени са съобразно постъпилите за 2019 година. Визията на САС по отношение на законовата регулация на заплащане адвокатските възнаграждения за предоставена правна помощ е , че постепенно възнагражденията фиксирани в НЗПП , следва да се изравнят с фиксираните в наредба 1 на ВАС за МРАВ. През миналата година ръководстводството на САс сезира НБПП и беше изготвен проект за увеличаване на голяма част от възнагражденията по НЗПП, който за съжалени не беше приет.
 8. Отчисленията от членски внос към ВАдсВ, са предвидени за 2020 година в размер на 143 000 лева. Те са съобразено с броя на вписаните адвокати. Преведения членски внос на ВАдсВ през 2019 година е в размер на 1 082 798 лева след удържаната комисионна.
 9. Подробен отчет на наличността е даден в т. 4.


По разходната част:

 1. Сумата от 662 000 лева е неизразходваната от бюджета на САК за 2018. През 2019 година не е изразходвано нищо и за 2020 остава същия размер, а именно 662 000 лева. За 2018 година бяха гласуване 700 000 лева , от които САК плати 38 000 лева, за идеен и архитектурен проект.
 2. Сумата предвидена за 2020 е само една , сумата от 747 000 лева цитирана от вас е по първоначалния вариант на Проектобюджета на САК за 2020 година и представлява , сбора от пера – 2.1 ; 2.2.
 3. В последния вариант на Проектобюджета на САК за 2020 година – средствата за работна заплата са 530 800 лева , съобразени с факта че има 1 незаета длъжност. Списъчния състав на всичко служители на САК е 29 лица. А по договор за управление и контрол – 2 лица. Лицата по договор за управление и контрол са: Председател на Софийска адвокатска колегия и Секретар на Софийски адвокатски съвет.
 4. Основните разходи по граждански договори са изплатените суми през летния сезон в ОД на САК с. Лозенец на наетия за сезонна работа персонал, изплатени суми при аварийни и непредвидени ремонти, както и при ползване на услуги по пренасяне и преместване на материали, документи, инвентар и др. активи.
 5. В административни разходи са включени: годишно събрание на САК, командировки в страната, разходи обяви, ремонти, разходи заседание на САС, обзавеждане и технически средства, представителни разходи, разходи церемонии, служебни бланки и формуляри, съдебни такси и депозити, консумативи ксерокси, системно обновление програмен продукт, заседателни, застраховки сгради и имущество и други, рекламни материали, хигиенни и санитарни материали  на основание Проектобюджет на САК за 2019 , приет от ОС през м.01.2019 г. Софийска адвокатска колегия има сключен договор с „Бисофт“ ЕООД за поддръжка на програмните продукти и актуализация , същите са включени в режийни разходи.
 6. В това перо са включени всички проведени мероприятия ,а именно: подаръчни комплекти, венци и молебени, разходи организация на тържества, разходи адвокатски бал, закупени екипи за спортни мероприятия и спортни мероприятия Ирландия, Македония, Азърбайджан, както и детско коледно тържество през месец 12.2019 година.
 7. Конкретните суми за МЦ Лора и МЦ Санус са посочени в разбивката на базата на сключените договори. Те съответстват на членовете на САК посетили съответното здравно заведение. На здравна профилактика подлежат и служителите на САК в София и с. Лозенец.
 8. При разходите за дейности по комуникационна политика и защита правата на адвоката , Софийска адвокатска колегия има сключени договори , по които ежемесечно се извършват плащания за предоставени услуги. По договор с фондация „Де факто“ за отразяване дейността на САК в сайтове с юридическа насоченост , както и договор с пиар консултант за комуникационно обслужване и съдействие на всички вътрешни и международни събития в София, изготвяне проект за медийна стратегия, медия мониторинг и мониторинг социални мрежи.
 9. С този дейност са ангажирани 4 служители на трудов договор и заплащането им е съгласно щатното разписание утвърдено от Софийски адвокатски съвет. Включени са трудовите възнаграждения и осигурителните вноски за сметка на работодателя, представляващи 43% от изразходвания бюджет, проверката на отчети – 25 %, консумативи и режийни – 19 %, останалите 14 % са програмно осигуряване и други разходи, в това число телефонни разходи на ПП. Отчетите за правна помощ се проверяват от членовете на САС, с изключени на Председателя на САК. В отчета не са включени командировъчни и представителни разходи.
 10. Финансова помощ за адвокати и помощ за раждане на дете се предоставя на членове на  САК. Кой и каква финансова помощ получава се определя от Софийски адвокатски съвет с взимане на решение, като помощта е в размер до 2000 лева. Помощ за раждане на дете са получили 186 адвокати членове на САК станали родители през 2019 година. А получилите финансова помощ поради тежко здравословно състояние са 49 адвокати членове на САК. При отпускането на тази помощ се съобразява степента на неработоспособност придружена с необходимите документи, както и се изисква декларация за семейно и имотно състояние.
 11. В чужбина са командировани членове на Софийска адвокатска колегия и Софийски адвокатски съвет, владеещи чужд език съобразен с мястото на провежданото събитие или пряко участващи в международни мероприятия, след решение на Софийски адвокатски съвет. Софийска адвокатска колегия е член на 3 международни организации – IBA , UIA, FBE , като е подадено заявление за членство и в CIB. Членския внос към организациите е съответно – 2000, 800 и 1000 евро. Основните международни мероприятия проведен у нас от САК са:   Конференция "Арбитраж - нови предизвикателства", Межд. семинар  "Чуждестранни инвестиции", Межд. Конференция по деонтология, Международна конференция „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество”. Сумите за фото и видеозаснемания на мероприятията са в зависимост от времетраенето и тиража на  ди ви ди дисковете. При провеждането на мероприятията САК ползва туроператорска посредническа фирма, тъй като по този начин предоставяните услуги излизат около 30 % по евтино отколкото с пряко договаряне.
 12. По голяма част от разходите по това перо са извършени за изнесените семинари на Софийска адвокатска колегия, а те са – Семинар в гр. Сандански и Семинар в с. Марково, за които колегите адвокати плащат такса около 50 % от реалната цена. Всеки адвокат , член на колегията може да участва в който семинар пожелае. Съществен разход са и застраховките – „Професионална отговорност“ , които САК прави за своите членове. ВАС има решение през 2020 година да бъдат сключени договори с „Апис“ и „Сиела“ за базов пакет програмни продукти.

В Проектобюджета на САК за 2020 година са предвидени 40 000 лева за разработване на система за електронно гласуване.

Не са предвидени средства за осигуряване на програмни продукти за електронно плащане на вноските на адвокатите. Към настоящия момент съществува в страницата Е- адвокатура поддържана от Висш адвокатски съвет възможност за плащане на членския внос.

Конкретно за програмен продукт – „Електронно деловодство“ не са предвидени средства, но и в момента могат да се входират документи, чрез мейла на регистратурата на САК.