В предвидения за обществено обсъждане срок СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпати до Министерството на правосъдието становище по проекта на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ).

Считаме, че заложените в мотивите към наредбата цели не биха могли да бъдат постигнати без активното участие и на адвокатите, които са едни от основните участници в изпълнителните производства.

Обединението посочва редица проблеми, сред които и липсата на организация и/или липсата на капацитет /служители/ при частните съдебни изпълнители да предоставят своевременен и пълен достъп до преписките по изпълнителните дела. Настояваме за включване в обхвата на Проекта на разпоредби, които да гарантират реалния и ефективен достъп на адвокатите до предвидената ИССИ, както и предвиждането на механизъм за контрол изпълнението на предвидените с проекта на Наредбата задължения за съдебните изпълнители.