СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище относно Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет.
Очакваме същото да бъде докладвано и обсъдено на вашето заседание на 08.06.2021 г. ОСА заявява подкрепа за изложените в доклада на Софийския адвокатски съвет съображения и опасения за правата на гражданите и затрудняване дейността на адвокатите.