ОСА подготви и изпрати списък с въпроси към кандидатите за председател на Софийски адвокатски съвет. Всички кандидати са поканени да дадат отговори. ОСА смята, че инициирането на дискусия, относно проблемите на адвокатурата е основна част от предизборния процес.

ЦЕЛИ: Изборите следва да бъдат надпревара на идеи и платформи, в която най-голяма подкрепа следва да получи кандидатът, който има цялостна и професионална визия за българската адвокатура, както и обмислена програма какви действия ще предприеме през следващите три години като председател на САС, ако бъде избран на тази длъжност. В този аспект, на всички кандидати бяха изпратени 18 въпроса, на които да отговорят и в отговорите да заявят своите идеи, програми, както и какви мерки ще предприемат за решаване на проблемите, съдържащи се във въпросите. Целта на въпросника е да изясни позициите. Съставителите имаха за цел да избегнат въпроси, които биха могли да предизвикат съмнения, че се цели дискредитиране или даване на предимство на един или друг кандидат. 

СРОК: Срокът за запознаване и отговор на въпросите е до 17.01.2020 година. Отговорите следва да бъдат изпратени на мейла на сдружението - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ: Отговорите на всички кандидати ще публикуваме на сайта си и в каналите си в социалните медии, за да помогнем на колегите в САК да направят своя информиран избор на база ясни и точни предложения и съответно поети ангажименти.

Ето и самите въпроси, които ОСА подготви и които обхващат основните поводи, които предизвикват дискусии в професионалната общност или касаят ангажимента и отговорността на кандидатите:


1. Защо решихте да се кандидатирате за Председател на САС?

2. Имате ли изготвена програма за управление и къде може да бъде прочетена тя?

3. По какви критерии е подбран екипът Ви? В случай, че кандидати от Вашия екип /вкл. Вие/ вече са заемали длъжност в органите на адвокатурата, бихте ли посочили техни инициативи, изявления, писмени становища, с които са изразявали позиции по проблеми на адвокатурата или са предлагали мерки за разрешаване на такива, или за подобряване на работата в адвокатурата, и в частност на конкретната колегия?

4. Каква е Вашата визия за нов ЗА или ЗИДЗА. Какви промени трябва да се направят в закона според Вас?

5. Какви мерки предлагате за защита на правата на адвокатите пред органите на съдебната власт и администрацията с цел осигуряване на ефективна защита на клиентите ни?

6. Как виждате конкретно координацията с ВАдС, за да се реализират Вашите идеи и предложения. Каква организация и ефективни мерки ще предложите за подобряване на комуникацията между адвокатите и органите на съответната колегия и в частност ще се ангажирате ли да отговаряте на предложения на адвокатите за подобряване на работата или по въпроси на съдебната система и законодателството? Как ще осигурите възможност предложенията на адвокати да достигат ефективно до ВАдС и да получават обратен отговор?

7. Мислите ли, че е необходима промяна в правната помощ и особените представителства? На какъв принцип считате, че следва да се осъществява разпределението / възлагането на делата за правна помощ за особени представителства и служебни защити? Какви гаранции срещу злоупотреба със служебно положение и неравномерно разпределение на делата предлагате?

8. Какво е мнението Ви за дисциплинарната отговорност по ЗА, има ли нужда нормативната уредба да се промени и какви промени предлагате?

9. Какво предлагате за електронизацията и дигитализацията на САК, конкретни мерки и срокове, в които да се случи? Какви мерки предвиждате за комуникация с органите на адвокатурата /подаване на заявления за вписване и извършване на промени в регистъра на адвокатите и адвокатските дружества, възлагане и отчитане на правната помощ, публикуване решенията и отчетите на съветите /адвокатски, контролен, дисциплинарен/, както и за улесняване достъпа на адвокатите до съдебни дела и публични регистри /портал за електронно правосъдие, Имотен регистър, регистър на пълномощните при нотариусите, ТРРЮЛНЦ, ЕСГРАОН, т.н./?

10. Какво е становището Ви по въпроса за електронното гласуване на принципа “един адвокат - един глас” за всички органи на адвокатурата? Правите ли разграничение между прякото гласуване за органи и работата на ОСАС? Бихте ли се ангажирали в срока на Вашето управление съответната адвокатска колегия да разработи и тества като пилотен проект система за електронно дистанционно гласуване по примера на ВСС, които направиха пробно гласуване и после реално гласуване за членове през 2017 г.?

11. Какво е мнението Ви за въвеждане на публичен регистър, в който да се публикуват актовете по дисциплинарни дела в цялост, по подобие регистъра на съдебните решения, при заличени лични данни на страните?

12. Ангажирате ли се да публикувате без заличени данни и без съкращения протоколите и решенията от заседания на адвокатски съвет и контролен съвет, както и ежемесечни финансови отчети за сторените разходи със средства на колегията?

13. Как оценявате решението на САС от м. 12.2019 г. за увеличение на встъпителния членски внос?

14. Какви мерки предлагате за избор на изпълнител, с цел качество на строителството и оптимизиране на разходите във връзка с ремонта и предвиденото ново строителство в почивна станция Лозенец?

15. Според Вас следва ли правомощията на ОСАС да бъдат променени, каква да бъде промяната и считате ли, че решенията на ОСАС са задължителни за ВАдС?

16. Какви мерки ще предприемете срещу кражбата на адвокатски труд и в какви срокове?

17. Каква ще бъде медийната Ви политика в полза на Адвокатурата и в какви насоки намирате за необходимо да се разшири участието на адвокатурата в обществения живот?

18. Какво е отношението Ви към лустрацията във висшите органи на адвокатурата и бихте ли разкрили Ваша евентуална принадлежност към тайните служби в НРБ.

19. Ще си подадете ли оставката, ако не изпълните обещанията си в дадените от Вас срокове?

Още информация за предстоящите през м. Януари 2020 г. избори, може да намерите в раздел ИЗБОРИ В АДВОКАТУРАТА.