Инициатива No. 4: Съвременна уредба на минималните размери на адвокатските възнаграждения и съответствие с правото на Европейския съюз

Актуализация от 06.07.2020 г. - СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище на ВАДС във връзка с обявеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Считаме за важно, ВАдС да отчете, че минимумите следва да бъдат отнесени единствено към дейности, които се извършват само и изключително от адвокати.

Пълен текст на становището.

По повод отмяната oт страна на ВАС на увеличението на минималните адвокатски хонорари от 2014 г., Обединението на свободните адвокати (ОСА) подготви подробно становище по въпросите на правната уредба на минималните размери на адвокатските възнаграждения и съответствието й с правото на Европейския съюз.

Документът обхваща множество аспекти на материята и съдържа предложения за промени, които в крайна сметка да защитят адвокатския труд и да не противоречат на ПЕС. Становището бе входирано в деловодството на ВАдС на 28.10.2019 г. Линк към входящия документ и приложенията към него. Линк към текста на становището.