Инициатива No. 3: Отстраняване на проблеми с Единния портал за електронно правосъдие

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ продължава започнатата във Фейсбук общността на българските адвокати инициатива по отстраняване на проблемите с функционирането на Единния портал за електронно правосъдие и затрудненията при работата с него.

Инициатива 3/4 от 22.04.2020 г.

На свое заседание от 14.04.2020 г., СК на ВСС реши предложенията за подобряване работата на ЕПЕП, отправени от нас и от други обединения на адвокати, да бъдат изпратени на Висшия адвокатски съвет и обсъждани чрез него. В тази връзка ОСА изпрати до ВАдС писмо с искане за предоставяне на информация относно всички предприети от съвета действия по предложенията ни за оптимизиране работата на портала. С пълния текст на писмото може да се запознаете ТУК.Инициатива 3/3 от 13.04.2020 г.

След проведена на 13.04.2020 г. среща с председателя на Съдийската колегия на ВСС и председател на ВКС съдия Лозан Панов,  СНЦОП "ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ" изпрати ПИСМО до Висшия съдебен съвет, с копие към председателя на ВКС и Висшия адвокатски съвет, относно  предложения за улесняване работата на съдилищата в условията на обявеното извънредно положение. Инициатива 3/2 от 07.04.2020 г. 

СНЦОП “ОСА“ изпрати заявление до Висшия съдебен съвет, с което се иска да се ускори процеса по внедряване на ЕПЕП от съдилищата във връзка с извънредното положение в Република България. Инициатива 3/1 от 09.10.2019 г. 

На проведена на 12 юли 2019 г. среща между част от учредителите на “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ и представители на Висшия съдебен съвет и изпълнители по проекта по Оперативна програма „Добро управление“ - “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, бе установен механизъм, по който да бъдат обсъждани често срещани от адвокатите проблеми при ползването на Единия портал за електронно правосъдие и възможностите за тяхното отстраняване.

Доколкото горепосоченият проект, по който ВСС е бенефициент, е насочен към осигуряване на бърз и ефективен достъп на адвокатите до техните дела, а в резултат на това - до намаляване на съдебните разходи за гражданите и юридическите лица и повишаване качеството на използваните от тях адвокатски услуги, то “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ ще продължава да събира, анализира и докладва всички проблеми с функционирането на портала и да търси тяхното разрешаване от компетентните институции.