Обединениети на свободните адвокати подготви и изпрати писмо до до избирателната комисия към САК, в което изразяваме своята благодарност за това, че исканията ни бяха своевременно и адекватно отразявани по време на целия изборен процес (и преди това). Констатираме, че с всичките си действия ИК (в състав Райна Георгиева Беловеждова-Антонова, Маргарита Иванова Калкушкова и Елисавета Стоименова Иванова) и работещите в съответните избирателни бюра заедно направиха възможно да бъдат проведени едни честни и прозрачни избори. Текстът гласи следното:      

 

             ДО

             ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА САК
 
            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
             УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,
 
На свое заседание от 03.02.2020г., управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза “Обединение на свободните адвокати“, ЕИК: 205846611 (по-долу, само Сдружението), взе решение от името на всички членове на сдружението да изрази своята благодарност към Вас и към всички членове на изборните бюра, взели участие в изборите на САК.

С настоящото молим да приемете искрените ни благодарности за осъществения диалог, стартирал още преди датите на провеждане на изборите за органи на САК и делегати за ОСАС. Уверяваме Ви, че считаме комуникацията и по повод по-късно изпратените от наша страна към ИК писма за конструктивна, своевременна и коректна.

Оценяваме в най-висока степен коректността и огромния обем от работа, който извършихте в хода на изборния процес, в това число - молим да поздравите и отделните членове на изборните бюра за проявения стоицизъм при осигуряване в най-кратък срок на информацията за изборните резултати.

С настоящото Ви уверяваме, че и за в бъдеще можете да разчитате на нашите членове да предоставим всяка необходима подкрепа, за да продължи демократизацията и за да стартира електронизацията на изборния процес.  

Пожелаваме Ви бързо възстановяване след физическата и психическа преумора, на която бяхте подложени и оставаме на Ваше разположение за сътрудничество.
 


С уважение:  ................................
за СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"                                                      Емил А. Георгиев – Председател на УС