С акт № 133/24.07.2020 г. гражданският съвет към Висшия съдебен съвет разгледа предложенията на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" за подобряване работата на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

След проведеното обсъждане на поставените от нас въпроси и аргументите към тях с пълно единодушие бе бзето решението да бъде подкрепено искането на ОСА да участва със свои представители в заседанията на работните групи, пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях при обсъждане на въпросите, касаещи „Единния портал за електронно правосъдие“.

Подкрепата се основава и на одобрена от ВСС „Процедура за участие на членове на ГС към ВСС в заседания на пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях“.

Уважаеми български граждани,
Уважаеми колеги адвокати,

Последните дни с действията си главният прокурор и министърът на правосъдието поставят под опасност върховенството на закона в страната и заплашват да отменят основни принципи, върху които е изграден българският правов ред.

Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище на ВАДС във връзка с обявеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Считаме за важно, ВАдС да отчете, че минимумите следва да бъдат отнесени единствено към дейности, които се извършват само и изключително от адвокати.

Пълен текст на становището.

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати заявление до Висшия адвокатски съвет с искане за предоставянето на пълен заверен препис от трите протокола от проведените заседания на ВАдС на 10.03.2020 г., на 29.05.2020 г. и на 12.06.2020 г., ведно с копие на пълния аудио запис от проведените обсъждания, гласувания и приетите  решения на трите заседания, от който е свалено съдържанието на протоколите, с потвърдена от вас автентичност, с цел установяване съответствието и пълнотата на отразените изявленията на членовете на ВАдС. Повод за искането е "изтеклото" копие на протокол, за който се твърди, че е от заседание на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) от 10.03.2020 г., в който е отразено изказване на председателя на ВАдС г-жа Ралица Негенцова. Ето и целият текст на заявлението:
Прочети още...