Уважаеми колеги-членове на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"

Информираме Ви, че в ТРРЮЛНЦ бе публикувана поканата за свикване на поредното общо събрание на сдружението.
То ще се проведе на 20.06.2021 г. от 09:00 ч. в зала за събития на “Биз Хъб.бг” ООД, намираща се на ул. Анна Ахматова 9, ет.2, София, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет;
2. Приемане на изготвения от счетоводител ГФО на Сдружението (с включени към него необходимите отделни счетоводни документи), подлежащ на обявяване в РЮЛНЦ на АВп;
3. Приемане на основните насоки и програма за дейността на Сдружението, както и вземане на решение за стратегически инициативи на Сдружението, във връзка с постигане на целите по устав;
4. Вземане на решения относно дължимостта, размера и сроковете за плащане на встъпителния и членския внос;
5. Приемане на бюджет на Сдружението за календарната 2021 г.;
6. Изменение и допълнение на устава на Сдружението;
7. Промяна в числения и персонален състав на управителния съвет на Сдружението;
8. Разни.

Надяваме се на Вашето присъствие.

От УС на СНЦОП "ОСА".