На проведеното на 22.02.2020 г. Общо събрание на адвокатите в страната (ОСАС) бе прието решение, съобразно което ОСАС задължи председателя на Висшия дисциплинарен съд (ВДС) да осигури публикуване на практиката на дисциплинарните съдилища и ВДС на сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), като се има предвид публикуване на пълния текст на решенията, заедно с техните мотиви, със заличени лични данни.
Прочети още...


В бр. 110 от 29.12.2020 г. на ДВ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) в опит да бъде въведено дългоочакваното от страните електронно правосъдие. При преглед на законопроекта установихме сериозно нарушаване на баланса в процеса, както и на насрещните права и задължения по вертикалата съд - страни, поради което  на  15.12.2020 г. Обединение на свободните адвокати подаде становище до Народното събрание относно законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен на 03.12.2020 г., с конкретни предложения за изменение и допълнение на проектните разпоредби. (с пълния текст на нашите предложения до НС можете да се запознаете тук)

Отразената в мотивите към законопроекта позиция за необходимостта от създаване на процесуални норми за реалното осъществяване на електронно правораздаване и улесняване достъпа до правосъдие е стъпка в  положителна посока, която възприема предложения на Обединението на свободните адвокати, адресирани до Съдийската колегия на ВСС от 26-ти март 2020 г. Някои от направените в процедурата по обществени консултации наши предложения също бяха възприети, но други не по-малко съществени бяха са подминати от вносителя, поради което ги представихме директно  на вниманието на народните представители.

Прочети още...

СНЦОП "ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ" изпрати становище до МВР с предложения за подобряване реда на работа на служителите при приема на гражданите в администрацията на Дирекция “Миграция” при МВР в гр. София, бул. “Мария Луиза” 48. В условията на пандемията от COVID-19 работата с граждани в дирекцията е значително затруднена.
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати писмо до Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Адвокатските съвети в страната с призив да се предприемат и подкрепят нужните мерки, така че да не се стига до повторно затваряне на съдилищата и преустановяване провеждането на открити съдебни заседания по граждански, търговски, административни и „по-леки“ наказателни дела. Вместо затваряне като най-тежка възможна мярка, ОСА предлага набор от други мерки, чието навременно въвеждане е в състояние както да намали риска от заразявне на магистрати, адвокати и страни по делата, така и да позволи осъществяването на правораздавателна дейност и упражняването на нашата професия. Пълния текст на писмото:
 
Прочети още...