На 13.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати писмо до САС и до ИК към САК като призова за обективност при изготвяне на бюлетините за избор на делегати за ОСАС 2021 и с цел недопускане на контролиран вот, същите да се изготвят не по реда на постъпване на кандидатурите, а по азбучен ред на имената на кандидатите. Основата за добрата практика за САС бе поставена на предходните избори за делегати през 2020 г.

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" представи на работната група към Висшия съдебен съвет становище във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в Портала за обществени консултации на 26.02.2021 г. Предвидените промени са във връзка с изменения в правилата, приложими в производствата по несъстоятелност в глава IV на Търговския закон.
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати заявление до новия Софийски адвокатски съвет. с което поздравяваме новия състав с изборната победа, потвърдена от ВКС.
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" представи на работната група към Висшия съдебен съвет становище във връзка с подобряване на работата на Имотния регистър. Обръщаме внимание, че действащата уредба, от една страна е непълна по отношение правомощията на съдиите по вписванията относно попълване на имотните партиди с необходимата информация, а от друга – дълбоко противоречива: паралелно, в закона е предвидено задължение да се водят имотни партиди за имот без идентификатор, до влизане в сила на заповедта на министъра на правосъдието по чл. 73 ЗКИР за въвеждане на ИР (чл. 65, ал. 3 ЗКИР) и се допускат вписвания, отбелязвания и заличавания, без схеми, скици, проекто-схеми, проекто-скици (чл. 6, ал. 4 ПВп); но едновременно с това, уреденият задължителен обмен на данни между АВп-ИР и АГКК цели попълване на т.н. “електронни партиди” само за имоти с идентификатори, като липсва нормативно определено съдържание на въведените през 2014г. в ЗКИР “електронни партиди”, създавани от АВп и заместващи предварителните партиди, водени от Службите по вписвания към съдилищата до този момент.

Прочети още...