СЦНОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието сигнал относно недобросъвестно поведение от страна на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров – с рег. № 879, с район на действие – oкръжен съд - гр. Ловеч. Сигналът е с копие и до председателя на КЧСИ и Омбудсмана на Република България. 

ЧСИ Велислав Петров е заменил стационарния си телефонен номер за връзка с офиса си с импулсен такъв - 0900 63 055, който таксува разговорите на цена 0,60 лв. на минута. Така всички граждани, които желаят да направят справка или по каквато и да е друга причина желаят да е свържат със съдебния изпълнител във връзка с извършваната от него дейност, следва да позвънят на този импулсен телефонен номер и не разполагат с друга възможност за контакт с ЧСИ Петров.

Намираме това поведение и ограничение на комуникацията с ЧСИ Петров за недобросъвестно и в ущърб на гражданите. Още повече, че с оглед усложнената пандемична обстановка в страната комуникацията по телефон е единственият удобен и безопасен начин за гражданите (взискатели, длъжници или други лица – наддавачи по публични продани) за получаване на справка или друга нужна информация.

С оглед обществената значимост на дейността, която частните съдебни изпълнители извършват, считаме, че нито Министерството на Правосъдието, нито Камарата на частните съдебни изпълнители следва да допуска такова облагодетелстване за сметка на бюджета на гражданите. Още повече, че подобно действие (особено за лица с нисък социален статут – безработни, пенсионери, социално слаби лица, лица с увреждания и други) обективно затруднява нормалната комуникация с частния съдебен изпълнител, а оттам и противоречи на §6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, а именно – нарушава правото на адекватен достъп до правосъдие (Съгласно практиката на Съда в Страсбург в него се включва и дейността на съдебните изпълнители).

Молим министерството да предприеме необходимите мерки.