Инициатива No. 7: Пречки пред достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

Инициатива 7/3 от 06.01.2022 г. 

СЦНОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието сигнал относно недобросъвестно поведение от страна на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров – с рег. № 879, с район на действие – oкръжен съд - гр. Ловеч. Сигналът е с копие и до председателя на КЧСИ и Омбудсмана на Република България. 

Инициатива 7/2 
от 27.05.2020 г. 

СНЦОП "ОСА"
депозира във ВАдС молба с искане висшият ни орган да защити правото на адвокатите на облекчен и икономически поносим достъп до предвидената за изграждане единна информационна система на съдебното изпълнение /ИССИ/. Нормативната уредба на портала се въвежда посредством изменения и допълнения в Закона за съдебната власт и е предмет на обществено обсъждане. Въпреки, че изразяваме принципната си подкрепа за създаването на ИССИ, която ще осигури възможност за дистанционно следене на движението на изпълнителните дела и отдалечени справки по тях, обръщаме внимание на факта, че предложената нормативна уредба не държи сметка за спецификите на адвокатската дейност. Поясняваме, че качественото предоставяне на адвокатски услуги и защита правата на гражданите и бизнеса е предпоставено и от възможността адвокатът да разполага с определена информация. За тази цел, му е необходим безпрепятствен и облекчен достъп до информационни системи и бази данни като предлаганата с проекта на ЗСВ.

С целия текст на молбата може да се запознаете ТУК

Инициатива 7/1 от 07.11.2019 г. 

СНЦОП "ОСА" взе решение да предприеме поредица от действия с цел окончателно преустановяване на практиките на ЧСИ за ограничаване на достъпа на адвокати до изпълнителни дела, вкл. такива, по които те са пълномощници. Приоритет за нас е да бъде осигурена възможност колегите да вършат работата си по ИД спокойно и безпрепиатствено. В тази връзка, ОСА изпрати писмо до КЧСИ, с което ги уведомява за многобройните проблеми, които адвокатите имат при представителство на клиентите си по изпълнителни дела. Изразихме остро несъгласие с опита за неспазване на чл. 31 ЗА и изложихме конкретни предложения за подобряване на нашата работа, с цел осигуряване на ефективна защита на клиентите ни.

С текста на писмото, можете да се запознаете ТУК.
 
Обновяване  на информацията по Инициатива 7/1 от 06.02.2020 г.    

В резултат на горепосоченото писмото, КЧСИ отговори на ОСА с писмо, с което уведомява, че Съветът на Камарата не е взел решение, с което да забранява достъпа на адвокати до изпълнителни дела.

Дори не е уточнено дали става въпрос за адвокати с пълномощно по делото или всякакви адвокати изобщо. С текста на отговора може да се запознаете ТУК. В тази връзка, за нас стана ясно, че действията, с които работата на колегите се затруднява, са инициатива на ЧСИ по места. Необяснимо за нас е защо КЧСИ не предлага каквито и да е мерки, вкл. да даде на съответните ясни указания към ЧСИ и да упражни необходимия контрол. Това определя необходимостта да бъдат предприети други мерки, чрез които тези пречки да се доведат на вниманието на различни институции, от които би могло да зависи решението на въпроса.


Обновяване  
на информацията по Инициатива 7/1 от 18.02.2020 г.
    

В резултат на бланково съставения отговор, на 18.02.2020 г. ОСА депозира при Омбудсмана на Република България ново уведомление, с което подробно го запозна с множеството проблеми в работата на адвокатите по изпълнителни дела, образувани при частни съдебни изпълнители.