Инициатива No. 25: Анкета, адресирана до кандидатите за председатели и членове на ВАдС

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" подготви и изпрати до кандидатите за членове на ВАдС анкета с въпроси, чиято цел е да изясни техните позиции и виждания по някои от основните въпроси, които вълнуват професионалната общност.

Ето и съдържанието на анкетата:

 

АНКЕТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ВАДС

 

* 2. Давате ли Вашето съгласие Вашите отговори на анкетата да бъдат публикувани на сайта на ОСА и оповестени в другите адвокатски групи и медии?

 

* 3. Повишаване професионалната дейност на адвокатите: според Вас въвеждането на система за кредити, респ. система за отчитане на продължаващото обучение на адвокатите би следвало да послужи като /моля отбележете/:

 

* 4. Моля предложете конкретни мерки, с които според Вас ще се повиши обществената роля и ангажираност на адвокатите:

 

* 5. Моля посочете конкретни мерки, с които ще се подобрят условията за упражняване на адвокатска дейност:

 

* 6. Според Вас за кои аспекти от дейността на настоящия състав на ВАдС следва да се осигури приемственост в дейността на новия ВАдС?:

 

* 7. Според Вас кои аспекти от дейността на настоящия състав на ВАдС следва да се преустановят като недобра практика:

 

* 8. Съдебен контрол над актовете на ВАдС: според вас решенията на ВАдС следва ли да подлежат на съдебен контрол /моля отбележете/:

 

* 9. Съдебен контрол над актовете на ВДС: според вас решенията на ВДС следва ли да подлежат на съдебен контрол /моля отбележете/:

 

* 10. Моля предложете конкретни мерки за противодействие на практиките, заобикалящи регулациите на адвокатската дейност, осъществявани от адвокати:

 

* 11. Моля предложете конкретни мерки за противодействие на несъобразените с регулациите на адвокатската дейност практики, извършвани от неадвокати – физически лица и търговски дружества, предоставящи правни услуги, чрез които последните поставят в по-неблагоприятно положение подлежащите на строга регулация адвокати:

 

* 12. Смятате ли за удачно да се въведе нормативна уредба, съгласно която адвокатската дейност да се раздели на изключителна и неизключителна, и ако да – какви видове дейност да се включат към двете групи?

 

* 13. Според Вас следва ли да съществува нормативна уредба, въвеждаща минимални размери на адвокатски възнаграждения, за целите на /моля отбележете/:

 

* 14. Според Вас следва ли да съществува нормативна уредба, въвеждаща максимални размери /таван/ на адвокатски възнаграждения за целите на /моля отбележете/:

 

* 15. Според Вас следва ли да се въведе достъпен за всички адвокати регистър на решенията и протоколите от заседания на ВАдС /моля отбележете/?

 

* 16. Според Вас следва ли да се въведе достъпен за всички адвокати регистър на решенията на ВДС /моля отбележете/?

 

* 17. Според вас има дали има право всеки един адвокат да присъства на заседанията на ВАдС, ако предварително е изявил желание за това /респ. има ли право да следи тяхното протичането в реално време чрез излъчването им по електронен път? Какви конкретни мерки ще предприемете, за да се реализира това право на практика?

 

* 18. Какви мерки ще предприемете, за да осигурите добро функциониране деловодната система на ВАдС, с цел осигуряване на обратна връзка на всяко адресирано до ВАдС писмо, запитване, искане или поставен въпрос от адвокат до ВАдС?

 

* 19. Моля посочете конкретни мерки за подобряване на комуникацията между ВАдС и местните адвокатски съвети:

 

* 20. При действащата нормативна уредба какви практически действия бихте предприели за отчитане мнението на Адвокатските съвети и адвокатите от страната преди вземането на решения от компетентността на ВАдС по важни за адвокатурата въпроси?

 

* 21. Моля посочете конкретни мерки за подобряване на комуникацията между ВАдС и адвокатите, в това число считате ли, че отправените до ВАдС запитвания, искания, предложения и/или поставените въпроси от адвокати следва да се разглеждат от ВАдС и последният дължи отговор на адвокатите?

 

* 22. Какви мерки и инициативи ще предприемете, включително чрез изменения в действащото законодателство, за да бъдат въведени по-стриктни гаранции за опазване неприкосновеността на адвокатската тайна, кореспонденция и офиси?

 

* 23. Според вас кой следва да бъде върховният орган на адвокатурата, който да приема нормативната уредба, свързана с воденето на адвокатските регистри, етичните правила, полагането на изпити, дължимия членски внос, методиката за провеждане на избори в адвокатурата?

 

* 24. Според Вас как следва да се избират /конституират/ председателят и членовете на ВАдС:

 

* 25. Според Вас кой следва да има право да участва в Общото събрание на всички адвокати от страната:

 

* 26. Според Вас как следва да се организират изборите в адвокатурата /моля посочете/:

 

* 27. Според Вас каква следва да бъде санкцията при неплащане на членски внос продължителен период от време /моля отбележете/:

 

* 28. Как оценявате приетата концепция за изработване на нов Закон за адвокатурата по време на предходния ВАдС /моля отбележете/:

 

* 29. Следва ли да бъде намален броят на адвокатите чрез отпадане на възможността за вписване без полагане на изпит от лицата с юридически стаж повече от 5 години, освен ако стажът не е адвокатски?

 

30. Следва ли да бъдат въведени завишени изисквания за практикуване на адвокатска професия?

 

* 31. Следва ли Висшият адвокатски съвет да си изработи и приеме ПР-стратегия, която да включва създаване на отдел, който да осъществява непрекъснат контакт с медии и журналисти - с цел участие на адвокатурата в публичното обсъждане на законопроекти и други юридически въпроси от обществен интерес (с цел повишаване на общественото доверие в адвокатурата и адекватна защита на нашите интереси пред обществото)? Бихте ли се заели с изпълнението на тази задача?

3. Други въпроси

 

* 32. Ще си подадете ли оставката, ако в едногодишен срок от встъпването в длъжност на новия ВАдС не е реализиран нито един заявен от Вас приоритет ?

33. Моля посочете Вашите лични предложения за подобряване дейността на ВАдС: