Инициатива No. 5: Анализ на чуждестранни нормативни актове, уреждащи дейността на адвокатурата

В рамките на адвокатската общност съществуват множество противоречия по основни въпроси, касаещи уредбата на адвокатската дейност. Колегите застъпват различни становища, а липсата на единна визия се отразява най-ясно в разговорите, които касаят основните принципи и бъдещата уредба, която следва да се заложи в проекта за нов Закона за адвокатурата, който предстои да бъде създаден.

С цел да бъдем полезни, вкл. и на нашите ръководни органи при изработката на проекта, ОСА продължава инициативата на "Електронна адвокатура" по създаване на анализ в табличен вид на някои от основните спорни въпроси, касаещи правната уредба на дейността на адвокатурата в други европейски държави. Целта е да се създаде максимално достъпен и организиран източник, чрез който сравнително лесно да може да се добие представа как са уредени определени въпроси, касаещи дейността и управлението на адвокатурата в други европейски държави.

Към момента разполагаме с нормативните актове, с които работят колегите-адвокати в:

Германия (преводите са предоставени от ВАдС)
Франция (преводите са предоставени от ВАдС)
Италия (преводът е предоставен от ВАдС) Унгария (преводът е предоставен от ВАдС) Англия (липсва превод)

Въпросите, по които се събира и систаматизира информацията са:

1. Дефиниране на адвокатската дейност. Изключителна/неизключителна адвокатска дейност (изготвят адв. Венелина Фотева, Борислав Вълчев, Росен Рашков);
2. Реклама в Адвокатурата. Онлайн услуги (изготвил адв. Явор Харизанов);
3. Съдебен контрол на актове на органите на Адвокатурата (изготвят адв. Борислав Вълчев, Росен Рашков, Искра Кишкова, Ивелина Владимирова, Емил Георгиев);
4. Правомощия на ОС и висш/и органи на адвокатурата (изготвят адв. Елена Радева, Ивелина Владимирова, Пламен Кирилов;
5. Електронно дистанционно гласуване и принцип на гласуване (изготвят адв. Борислав Вълчев, Росен Рашков, Искра Кишкова, Емил Георгиев);
6. Ограничения, свързани с представителство в Търговски дружества (изготвил адв. Явор Харизанов);
7. Минимални размери на адвокатските възнаграждения. Ред за определяне, контрол за спазване, правила за присъждане на разноски за адвокат (изготвил адв. Пламен Кирилов);
8. Дисциплинарно производство. Съдебен контрол върху дисциплинарните наказания (изготвят адв. Борислав Вълчев, Росен Рашков, Искра Кишкова, Ивелина Владимирова, Емил Георгиев).

В инициативата участват и колеги, извън ОСА в лицето на адв. Искра Кишкова и адв. Борислав Вълчев.

Изготвените до момента анализи са:

2. Реклама в Адвокатурата. Онлайн услуги. (документът може да се използва свободно при споменаване на източника - ОСА);
6. Ограничения, свързани с представителство в Търговски дружества. (документът може да се използва свободно при споменаване на източника - ОСА);
7. Минимални размери на адвокатските възнаграждения. Ред за определяне, контрол за спазване, правила за присъждане на разноски за адвокат. (документът може да се използва свободно при споменаване на източника - ОСА);

Останалите документи ще бъдат качени на настоящата страница, след изготвянето им.