Инициатива No. 24: Предложения и проблеми в ЗИД ГПК, приет от НС и обн. ДВ бр.110/29.12.2020 г.

Инициатива 24/3 от 25.02.2021 г.

Днес в 19:29 ч. в бр. 110 от 29.12.2020 г. на ДВ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД ГПК) в опит да бъде въведено дългоочакваното от страните електронно правосъдие. При прочит  на окончателния текст на приетия ЗИД ГПК  установихме сериозно нарушаване на баланса в процеса, както и на насрещните права и задължения по вертикалата съд – страни. Намираме за наложително да бъдат въведени в спешен порядък няколко законови промени, които да съпроводят новоприетата законова уредба в ГПК и да гарантират нейното законосъобразно прилагане и ефективност. С тези съображения адресирахме до Председателя на Народното събрание, членовете на Комисията по правни въпроси и Висшия съдебен съвет приложеното писмо, в което правим анализ на проблемите и предлагаме конкретни мерки за тяхното преодоляване. Вх.№ на писмото до НС е ПГ-121-00-4/24.02.2021


Инициатива 24/2 от 12.01.2021 г.

Народните представители приеха част от конструктивните предложения на ОСА. Повече подробности - ТУК


Инициатива 24/1 от 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ 
депозира в Народното събрание поредно становище, касаещо Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс -сигнатура 002-01-69, постъпил на 03.12.2020 г.