УСТАВ НА ОСА
 

На 28.09.2019г., в гр. София, подписаните адвокати, единодушно основаха
„ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ - сдружение с нестопанска цел, и приеха и подписаха този Устав.
 
 
СТАТУТ. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ
 
Чл.1. (1) Сдружението е независима, доброволна, неполитическа организация на адвокати и адвокатски дружества, учредено с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
(2) Сдружението се учредява за неопределен срок.
(3) Сдружението е юридическо лице. Сдружението не отговаря за задълженията на членовете си и членовете му не отговарят за задълженията на Сдружението.
 
Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението е „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“.
(2) Седалището и адресът на управление на Сдружението е: Република България, гр. София, бул. „Васил Левски”, №38, ет.2;
 
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО. НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 
Чл.3.  Основните цели на Сдружението са:
 1. Издигане авторитета на адвоката като защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите и налагане на Сдружението като авторитетна и водеща организация на свободните адвокати в Република България и международните адвокатски организации, както и повишаване доверието и имиджа на адвокатската професия; 
 2. Приемане на съвременен европейски Закон за адвокатурата и съпътстващите го подзаконови нормативни актове, с цел създаване на нормални условия адвокатите да осъществяват ефективно своята дейност, насочена към защита на права и законни интереси на своите клиенти;
 3. Усъвършенстване на българското законодателство, гарантиращо ефективно упражняване на адвокатската дейност; 
 4. Развитие на електронната адвокатура, чрез приемане на съответната нормативна база, закупуване и внедряване на необходимия хардуер и софтуер, разработване на модел за идентификация на адвоката и създаване на електронна библиотека на адвокатурата по секции; обучение на адвокати за  ползването на електронен подпис за достъп до регистри;
 5. Активно участие за реализиране на съдебна реформа и утвърждаване на принципа на върховенство на закона в работата на органите на съдебната власт, МВР и администрациите;
 6. Защита на професионалните, социалните и общностните права на българската адвокатура и на отделните адвокати;
 7. Повишаване информираността и правната култура на гражданите относно ролята на адвоката и важността на адвокатската професия, като гарант за техните права и свободи;
 8. Повишаване активността на адвокатурата в законодателния процес; коопериране и търсене на съдействие от всички държавни органи за гарантиране свободата, независимостта, самоуправлението и изключителността при упражняване на адвокатската дейност; въвеждане на ясна дефиниция на статута на адвокатите, с цел осигуряване на ефективна правна защита на техните клиенти по въпросите на правораздаването и законността;
 9. Проучване, анализиране, популяризиране и транспониране в българското законодателство и дейността на органите на адвокатурата на ефективни и добри практики за развитието на адвокатската професия;
 10. Създаване на фондове за подпомагане на адвокати в затруднено/неравностойно положение;
 11. Постигане на качествено и ефективно застраховане на адвокатския труд.
 
Чл.4. За постигане на своите цели, Сдружението осъществява следните дейности:
 1. Извършване на сравнително-правни анализи на законодателството на други държави, регулиращи правата и задълженията на адвокатите и изготвяне на становища, предложения, препоръки;
 2. Провеждане на конференции, семинари, кръгли маси, публични дебати, иницииране на срещи с органи на адвокатурата (и не само) относно Закона за адвокатурата, самоуправлението на адвокатурата, проблемите в адвокатурата;
 3. Срещи и дискусии с институции, държавни и общински органи, органи на съдебната власт, народни представители и органите на адвокатурата, с цел популяризиране и реализиране на идеите и предложенията на Сдружението по въпросите на адвокатската професия и законодателството;
 4. Изготвяне на предложения за промяна в законодателството, както и организиране на обществени кампании и застъпничество за законодателни промени за постигане на целите на Сдружението, и осигуряване на ефективна правна защита на клиентите на адвоката;
 5. Сезиране и подпомагане работата на органите, които имат право на конституционна жалба, както и активно участие в процеса на приемане на тълкувателни решения от ВКС и ВАдвС; участие в комисии и обсъждания във връзка с приемането на закони и други нормативни актове, както и промените в тях;
 6. Разработването на платформа за електронно дистанционно гласуване за органи на Сдружението и за решения, свързани с дейността му, както и разработване на on-line платформа за обсъждане на въпроси за дейността на Сдружението, за иницииране на анкети, за предлагане за обсъждане на инициативи и пр.;
 7. Изготвяне на предложения за електронна идентификация на адвоката и за електронни платформи, които да подпомагат достъпа до държавни и общински регистри и до електронно правосъдие, включително разработване на предложения за промени в съответните закони и подзаконови нормативни актове за осигуряване на такъв достъп на адвокатите;
 8. Разработване на сайт, който да съдържа достъп до библиотеки с възможност за свободно качване на документи, становища, актове по секции;
 9. Участие в работни срещи и обществени обсъждания на проекти на държавни органи като Висш съдебен съвет и други органи на съдебната власт или неправителствения сектор, свързани с целите на Сдружението;
 10. Сътрудничество с други български, чуждестранни и международни организации със сходни цели и дейности;
 11. Сътрудничество и взаимопомощ с групи на адвокати, включително в социалните мрежи;
 12. Срещи със студенти от юридическите и други факултети, с цел популяризиране идеите и предложенията на Сдружението, организиране на мероприятия, конкурси и други участия за бъдещи адвокати;
 13. Срещи с адвокати от страната за популяризиране на целите и дейностите на Сдружението;
 14. Издаване на анализи, изследвания, книги и информационни материали по въпросите описани по-горе, на книжен и електронен носител;
 15. Издаване на филми, клипове с аудио и видео съдържание с цел популяризиране идеите и предложенията на Сдружението сред гражданите;
 16. Разработване на правила за събиране на средства за адвокати в затруднено/неравностойно положение и на правила за разпределение на такива средства, организиране на кампании за събиране на средства за адвокати /наследници на адвокати/ в затруднено/неравностойно положение;
 17. (нова, приета с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) Участие в изборния процес чрез подкрепа на кандидати за изборните органи в адвокатурата, за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, както и чрез наблюдение и контрол на изборите;
 18. (предишна т. 17, изм. с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) Всяка друга дейност, незабранена от закона, която може да допринесе за постигане целите на Сдружението, включително широко рекламиране на целите и дейностите на Сдружението.
 
Чл.5. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, единствено ако тя е свързана с поставените в чл.3 на настоящия Устав цели и с формулираните в чл.4 средства за осъществяването им и при условията на чл.3 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, която неизчерпателно може да бъде свързана с организиране и участия в събития, аналитична и издателска дейност.
 
Чл.6. Сдружението няма право да разпределя печалба.
 
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
 
Чл.7. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Членовете на Сдружението могат да бъдат редовни и почетни членове.
(2) За избягване на всякакво съмнение, когато в този Устав се говори за член или членство, без да е указан изрично вида, се имат предвид редовните членове или членство на такива членове.
(3) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат само действащи адвокати и младши адвокати. Всеки член трябва да е вписан в съответния регистър на която и да е адвокатска колегия в страната, съгласно Закона за адвокатурата /ЗА/, и да е вписан в съответния единен регистър на адвокатите или на младшите адвокати при Висшия адвокатски съвет /ВАдвС /. Всеки член декларира, че приема целите на Сдружението, дейностите за постигането им, съгласно този Устав, и че ще плаща определения членски внос при встъпване, както и годишен членски внос, освен ако не е освободен от заплащането по съответния ред.
(4) (отм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.)
(5) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат лица с юридическа правоспособност, които имат принос към правната наука и/или към законотворчеството и са поканени от Управителния съвет на Сдружението за почетно членство. Почетни членове могат да бъдат и адвокати, които са се отписали доброволно от адвокатските колегии /поради възраст или други лични причини/, но имат принос към професията, опит и добро име. Почетните членове нямат право на глас и не могат да бъдат избирани в органите на Сдружението. Почетните членове са освободени от встъпителен и членски внос по право.
 
Чл.8. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г. и с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) Нови редовни членове се приемат от Управителния съвет на Сдружението, ако не са налице несъвместимости с чл. 15 (1), въз основа на писмена молба с изрична декларация, че приемат целите на Сдружението, съгласни са да работят за тяхното постигане, приемат разпоредбите на този Устав и ще заплащат определения членски внос при встъпване и годишен членски внос. Приемането на Устава от всеки нов член се извършва чрез полагането на подпис лично върху нарочна декларация, съхранявана от Председателя на Сдружението или изрично овластено лице от състава на  Управителния съвет.
(2) В молбата за членство задължително се посочва електронен адрес, на който членовете да бъдат уведомявани в случаите, предвидени в настоящия Устав. Електронен адрес посочват и всички учредители, което става едновременно с учредяването на Сдружението.
(3) Председателят на Сдружението или овластено от него лице уведомява новите членове на Сдружението за приемането им писмено, по електронен път чрез посочените в молбата за кандидатстване контакти.
 
Чл. 9 (1) Посочените в Устава учредители на Сдружението автоматично се вписват като негови членове,   като същите следва да отговарят на условията за членство. Те се вписват в Списък на членовете на Сдружението, изготвен и поддържан от Председателя на Сдружението или изрично овластено лице от състава на  Управителния съвет.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Списъкът на членовете на Сдружението се актуализира от Председателя на Сдружението или овластеното лице по ал.1, като се вписват приетите нови членове и се посочват датата на решението за приемането им, както и всички настъпили изменения в данните или представителството на членовете на Сдружението, за които е направено съответното уведомление от страна на член на Сдружението.
(3) Ако с течение на времето е необходимо, при допълване на Списъка на членовете се добавят нови страници, които се номерират последователно.
 
Чл.10. (изм. с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) Отказ за приемане на нов член може да се обжалва от кандидата пред Общото събрание в едноседмичен срок, считано от връчването му чрез електронна поща на съответния кандидат, по реда за връчване, предвиден в раздел Други разпоредби на този Устав.  Общото събрание /ОС/ се произнася по жалбата с решение в първото по ред заседание, насрочено след подаване на жалбата. Решението на ОС е окончателно и се съобщава на кандидата от Председателя на Сдружението, чрез електронна поща. В случай, че с решението се отменя отказа, се прилагат останалите изисквания за вписване на членовете на Сдружението.
 
Чл. 11. (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г. и с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) В едномесечен срок от приемането в Сдружението, всеки член е длъжен да заплати по банкова сметка на Сдружението встъпителен членски внос, съгласно размер, определен от ОС, както и съответната част от годишния членски внос, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на приемането му, до края на календарната година, в която е осъществен приемът. Ако приемането е извършено след 31-ви октомври, встъпителният членски внос е дължим в срок 1 месец от приемането, но не по-късно от края на годината, а съответната част от годишния членски внос, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на приемането му, до края на календарната година, в която е осъществен приемът, се заплаща в срок до края на годината. Следващият годишен членски внос се заплаща до 31-ви октомври включително на годината, за която се дължи.
 
Чл.12. (1) Всеки редовен член на Сдружението има право:
 1. Да изразява свободно своето мнение и да отстоява идеите си;
 2. Да участва в разработването и приемането на програми/проекти и вътрешноустройствени документи;
 3. Да предлага инициативи и да участва доброволно и безвъзмездно в изготвянето на становища, писма, документи, свързани с дейността на Сдружението;
 4. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението, когато отговаря на изискванията за участие в органите;
 5. Да участва в Общото събрание на Сдружението;
 6. Да поставя за решаване въпроси от общ интерес, включително да участва в обсъжданията, да прави предложения в устен и писмен вид, присъствено или електронно чрез различните електронни платформи, приети за комуникация между членовете;
 7. Да напуска доброволно Сдружението с молба, адресирана до Управителния съвет на Сдружението чрез Председателя на Сдружението;
 8. (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Да получава информация от органите на Сдружението за дейността на същото и по конкретно поставени въпроси. Достъпът до информация, включително по електронен път, се осъществява по ред, определен с решение на Управителния съвет, като достъп не може да бъде отказван, освен в случаите, когато усилието за предоставяне на информацията е непропорционално на ползите от нея, в случаите, когато искащият информация не е платил членския си внос за текущата година или в друг случай, изрично посочен в Устава;
 9. Да ползва имуществото и електронните системи, включително библиотеки, разработени и внедрени от Сдружението;
 10. Да получи финансова помощ от Сдружението, когато отговаря на изискванията за това.
 
Чл.13. Членовете на Сдружението са длъжни:
 1. Да спазват Устава на Сдружението, решенията на Общото събрание и решенията на Управителния съвет;
 2. Да съдействат за постигане целите на Сдружението и да се въздържат от всякакви действия, които могат да доведат до уронване доброто име на Сдружението;
 3. Да заплатят встъпителен членски внос и редовно да плащат годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание;
 4. Да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на Устава му и на закона;
 5. Да уведомяват своевременно Председателя на Сдружението за всички настъпили изменения в индивидуализиращите си данни, адреса или лицето, което ги представлява във връзка с членството в Сдружението;
 
Чл.14. (1) Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:
 1. С молба до Управителния съвет за доброволно напускане, считано от датата на подаване на молбата;
 2. (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) При смърт или при поставяне под запрещение;
 3. (изм. с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) При отпадане поради невнасяне на встъпителен членски внос или поради невнасяне на годишен членски внос в срок до края на годината, в която е станал дължим, или при системно неучастие в дейността на Сдружението;
 4. При изключване при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с продължаване на членството;
 5. (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) При лишаване от право да упражнява адвокатската професия или при временно преустановяване упражняването на адвокатската професия - за периода на преустановяването;
 6. При прекратяване на Сдружението поради ликвидация или при обявяването му в несъстоятелност.
(2) (отм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.)
(3) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски се констатира с документи. Констатациите се описват в нарочно съставен от Управителния съвет констативен протокол, подписан от Председателя  и още един член на съвета.
 
Чл.15. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет,  освен в случаите по чл.14, ал.1, т.4 и в следните случаи:
 1. При системно нарушаване на Устава на Сдружението; при действия, които противоречат на целите на Сдружението; при действия, с които се уронва престижа и авторитета на адвокатската професия или на Сдружението; при действия, които увреждат или биха могли да увредят доброто име на Сдружението;
 2. При виновно действие на лицето, с което застрашава съществуването на Сдружението или постигане на конкретните преследвани с него цели; непристойно или обидно поведение към колеги или ползване на езика на омразата при публикации и изразяване на мнение;
 3. (нова, добавена с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Ако член на Сдружението членува в друго сдружение (в т.ч. и на адвокати), което има сходни, различни или противоречиви цели, но несъвместими с етиката средства за постигането им, и/или ако член на Сдружението използва информацията, придобита въз основа на членството му във вреда на това Сдружение или на негов член;
 4. (нова, добавена с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Ако съответният член на Сдружението нарушава етичните правила за отношение между адвокати по отношение на друг член на Сдружението
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Решенията на УС в случаите на чл.14, ал.1, т.3 се приемат след отправяне на писмено предупреждение от УС и ако до изтичане на едномесечен срок от получаването му, съответният член на Сдружението не изпълни задължението си, освен ако за неизпълнението му са налице обективни причини.
 (3) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Решението на Управителния съвет за прекратяване на членство или за изключване се приема въз основа на мотивирано предложение и подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от връчването му  чрез електронна поща, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението. Общото събрание /ОС/ се произнася по жалбата с решение, взето с обикновено мнозинство, в първото по ред заседание, насрочено след подаване на жалбата. Решението на ОС е окончателно и се съобщава на лицето от Председателя на Сдружението чрез електронна поща. Ако Общото събрание потвърди решението на Управителния съвет за изключване, лицето няма право да кандидатства за в бъдеще за членство в това Сдружение. В случай, че с решението се отменя изключването, правата на изключения се възстановяват, считано от датата на решението на ОС. За срока на обжалване на решението за изключване, изключеният член не дължи членски внос.
(4) (нова, добавена с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) В случаите на установяване на факт за виновно поведение на член на Сдружението, подлежащ на санкция с изключване, Управителният съвет взема решение с обикновено мнозинство и за незабавно прекратяване достъпа на този член до информация, свързана със Сдружението.
 
Чл.16. (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) При прекратяване на членството и при изключване не се дължи връщане на направените от члена вноски за встъпителен и годишен членски внос.
 
Чл. 17 (1) (отм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.)
(2)  (отм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.)
(3)  (отм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.)
 
Чл.18 (1) Почетните членове имат право да участват в заседанията на Общото събрание на Сдружението със статут на наблюдатели, както и в електронните платформи, използвани или създадени от Сдружението, имат право на изказвания, на становища и на съвещателен глас, както и да участват в инициативи на Сдружението по свой избор и преценка, както и при покана от страна на Управителния съвет.   
(2) (нова, добавена с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Членството на почетните членове може да бъде прекратено с решение на Управителния съвет, когато с поведението си в обществото почетният член изразява или поддържа позиции, противоречащи на целите на Сдружението, или уврежда доброто име на Сдружението, както и в останалите хипотези на чл.15, ал.1.
 
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл. 19. (1) Сдружението се основава като единна организация без структурни звена.
(2) Органи на Сдружението са:
-        Общо събрание (ОС);
-        Управителен съвет (УС);
-        Председател, избран измежду състава на УС.
 
Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и в него участват всички негови членове.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник. Гласуване по пълномощие не се допуска по въпроси от дневния ред на Общото събрание, касаещи обстоятелства, подлежащи на вписване или промени в такива обстоятелства. Когато гласуване по пълномощие е допустимо, един член на Сдружението не може да представлява повече от един друг негов член. Преупълномощаване не се допуска.
 
Чл. 21. (1) Общото събрание на Сдружението се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако при постъпило искане за свикване на ОС, Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание по предвидения в този Устав ред, то се свиква от съда по седалище на Сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, които обявяват определението на съда за свикване на събранието по реда на ал.3.
(3) Общото събрание се свиква с писмена покана с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на събранието, която се обявява в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, най-малко 30 дни преди определената дата на събранието. Поканата може да се изпрати и до всеки член чрез електронно писмо, адресирано до предоставения контакт. В поканата се посочва датата, часа, дневния ред, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива е свикано.
(4) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Общото събрание се счита законно, ако всички членове са редовно поканени и на място присъстват най-малко половината от тях лично или чрез пълномощник, или, когато законът позволява това - лично или чрез пълномощник чрез виртуална електронна система за комуникация (интернет платформа за видеовръзка в реално време, позволяваща двустранна комуникация и установяваща по безспорен начин идентификацията и волята на всеки от участващите членове).
(5) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, провежда се на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе независимо от броя членове, които присъстват.
 
Чл. 22. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при въпроси отнасящи се до:
 1. Него, неговите съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Адвокатски дружества и сдружения на адвокати, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 
Чл.23. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинството от гласовете на присъстващите, имащи право да гласуват по съответния въпрос.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Решенията за изменение или допълнение на Устава, за прекратяване или преобразуване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите, имащи право да гласуват по съответния въпрос.
(3) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Гласуването се извършва явно. По някои допълнителни въпроси от дейността на Сдружението, свързани с обстоятелства, които не подлежат на вписване в РЮЛНЦ към АВп, Общото събрание може да вземе инцидентно решение и за тайно гласуване.
(4) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения, освен ако на ОС присъстват всички членове на Сдружението.
 
Чл.24. (1) Общото събрание:
 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението, приема други вътрешни актове, взема решение за стратегически инициативи на Сдружението, във връзка с постигане на целите;
 3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението или за сливането му или участието му в учредяването на друга организация с идеална цел;
 4. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или на решения на Общото събрание на Сдружението;
 5. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и приема бюджета на Сдружението за следващата година;
 6. Взема решения относно дължимостта и размера на встъпителния и членския внос;
 7. Избира и освобождава Председател на Сдружението и членовете на Управителния съвет на Сдружението;
 8. Взема решение за придобиването или отчуждаването на недвижими имоти или вещни права върху тях, необходими за осъществяване дейността на Сдружението;
 9. Взема решение за участие в други организации;
 10. Взема решение за създаване на парични фондове със средства на Сдружението и реда за използването им;
 11. Взема решение за откриване на позиции за назначаване на служители, наети за подпомагане дейността на Управителния съвет или Председателя, и за определяне на възнаграждението им.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Правата на Общото събрание по ал.1, т.8, т.9, т.10 и т.11 на този член могат да се възлагат на Управителния съвет по решение на Общото събрание на Сдружението. Решенията на Управителния съвет по настоящата алинея подлежат на обжалване пред Общото събрание по реда на ал.4. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава, и могат да бъдат оспорвани пред окръжния съд по седалището на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора – в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(4) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание от член или орган на Сдружението в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 
Чл.25. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Сдружението и от друг член на УС.
 
Чл.26. (1) Управителният съвет се състои от 7 до 15 членове, избрани от Общото събрание с мандат 2 (две) години. Всеки член на Сдружението има право да номинира кандидат за УС.
(2) За членове на УС могат да бъдат избирани адвокати с добро име сред адвокатските среди и които не заемат каквато и да е длъжност в органите на адвокатурата – по колегии и във висшите органи.
(3) Член на УС, който е избран в органи на адвокатурата – по колегии или висши органи на адвокатурата, се задължава незабавно да уведоми УС на Сдружението. В едноседмичен срок от получаване на уведомлението или от узнаването по друг начин за избора на члена в органи на адвокатурата, УС се задължава да свика Общо събрание за избор на нов член на УС на мястото на избрания в органите на адвокатурата.
(4) В случай, че лицето, избрано за органи на адвокатурата не встъпи в длъжност като такъв и/или името му бъде заличено от състава на съответния орган, то може отново да се кандидатира за член на УС на Сдружението.
 
Чл. 27. (1) Управителният съвет управлява дейността на Сдружението, организира изпълнението на решенията на Общото събрание, разглежда постъпилите предложения за инициативи от членове на Сдружението, организира анкети и допитвания до членовете на Сдружението във връзка със своята дейност, приема решения за изключване и за прекратяване на членство, и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Той изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание годишен отчет за дейността на Сдружението и проект за бюджета му за следващата година.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Управителният съвет приема Правилник за своята дейност на първото заседание след избора си, както и правилници и вътрешни документи за различни сфери от своята дейност и за дейността на Сдружението.
(3) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Управителният съвет заседава присъствено или чрез виртуална електронна система за комуникация поне веднъж в месеца. Датата и часът на провеждане на заседанията се определят от Председателя и се оповестяват в посочената електронна система поне 72 часа  преди заседанието. Електронната система позволява електронно отправяне на предложения, обсъждане, вземане на решения, създаване на анкети за гласуване  от членовете на Сдружението, размяна на документи и др.п. За заседанията, в т.ч. и в електронната система, се води протокол, който се подписва по реда на чл.28, ал.3 от настоящия Устав.
(4) Всеки член на Сдружението има право при желание да участва като наблюдател без право на глас при провеждане на заседанията на УС в посочената в ал.3 електронна система. Всеки член на Сдружението има право да отправя предложения за инициативи и/или провеждане на анкети, които задължително се обсъждат от УС, който гласува дали да бъдат реализирани  по реда на постъпването им. Предложенията се отправят чрез електронен адрес с получатели членовете на Управителния съвет.
(5) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при постъпило писмено искане от който и да е член на УС, в това число по електронен път. Ако Председателят не свика заседание в тридневен срок от получаване на искането, то може да се свика от заинтересувания член чрез обявяване в  посочената в ал.3 виртуална електронна система. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от друг, определен от Управителния съвет член (председателстващ заседанието).
(6) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и всяко лице, което към момента на заседанието е регистрирано в електронната система по ал.3 или с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 
Чл.28. (1) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а решенията за определяне на ликвидатор и за разпореждане с имущество на Сдружението – с мнозинство от всички членове.
(2) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет чрез подписване с електронен подпис и изпращане на подписаните решения на електронен адрес на Сдружението, определен с Правилник на Управителния съвет за видовете и начините на електронна комуникация в Сдружението.
(3) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя, респективно председателстващия заседанието и още един член на Управителния съвет.
(4) До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
 
Чл.29. (1) Председателят на Сдружението се избира измежду състава на УС от Общото събрание на Сдружението.  Председателят се избира с мандат - мандата на УС.
(2) Сдружението се представлява от Председателя или от упълномощен от него  член на Управителния съвет.
 
Чл.30. Протоколите от заседанията и приетите решения на органите на Сдружението се обявяват във Фейсбук страницата и на електронния сайт на Сдружението в срок от 7 дни, считано от датата на съответното заседание  и са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.  Редът и начинът за достъп до протоколите и актовете на органите на Сдружението се определя с вътрешен документ, приет от УС, в съответствие с настоящия Устав. Достъпността се поддържа непрекъснато.
 
ЧЛЕНСКИ ВНОС. ИМУЩЕСТВО
 
Чл.31. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г. и с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) Членовете на Сдружението плащат встъпителен членски внос и годишен членски внос, определен като сбор от 12 равни месечни суми за членски внос, в размер и срокове, определени с решение на Общото събрание.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 20.06.2021г.) Срокът за плащане на встъпителния членски внос и пропорционалната част от годишния членски внос е едномесечен от приемане на член, а годишният членски внос се заплаща от членовете не по-късно от 31 октомври на годината, за която се дължи. Ако приемането е извършено след 31-ви октомври, встъпителният членски внос е дължим в срок 1 месец от приемането, но не по-късно от края на годината, а съответната част от годишния членски внос, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на приемането му, до края на календарната година, в която е осъществен приемът, се заплаща в срок до края на годината.
(3) (нова, добавена с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Размерът на членския внос за годината на приемане се изчислява от първо число на месеца, следващ месеца на приемането на съответния член, до края на годината.
 
Чл.32. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещни права, права върху интелектуална собственост, „ноу-хау" и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки, на името на Сдружението.
(3) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) Сдружението разходва имуществото си за своята дейност и за дейности, свързани с развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, при постигането на целите по този Устав.
 
Чл.33. Средствата за осъществяване на дейността на Сдружението се набират от:
 1. Членски внос /встъпителен и годишен/;
 2. Дарения и завещания;
 3. Спонсорство от български и чуждестранни лица;
 4. Финансиране по проекти, свързани с целите на Сдружението от европейски и други фондове.
         
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.34. (1) Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание, ако членският състав спадне до по-малко от 7 /седем/ членове.
(2) Сдружението се прекратява от съда по регистрация когато:
 1. Не е учредено по законния ред;
 2. Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
 3. Е обявено в несъстоятелност.
 
ЕЛЕКТРОННА РАБОТА
 
Чл.35 (1)  За целите на работата на Сдружението, Управителният съвет, както и всеки от редовните членове на Сдружението имат право да предлагат и да участват в:
 • Анкети по въпроси от дейността на Сдружението;
 • Предложения за съгласуване официалната позиция на Сдружението и проекти за решения на Управителния  съвет;
 • Обсъждания на въпроси, теми, проекти на писма, становища, проекти на закони и подзаконови нормативни актове;
 • Работни екипи/групи по изготвяне на проекти на становища, писма; Инициативи за адресиране на искания/писма/становища/покани за срещи до държавни и общински органи, до народни представители, до органи на съдебната и изпълнителната власт, до агенции, правни комисии и др.п., свързани с целите на Сдружението.
(2) Участието в дейността на Сдружението по указаните в ал.1 начини се извършва от членовете чрез Фейсбук група на членовете на Сдружението: „Обединение на свободните адвокати“ или чрез друга посочена от УС интернет платформа, която позволява комуникация в реално време на неограничен брой лица.
 (3) (изм. с решение на Общото събрание от 04.07.2020г.) В платформата по ал.2 всеки член на Сдружението има право да създаде/отвори/инициира анкета за гласуване с отворени или не въпроси като  предложи текст на позиция/становище/искане/писмо/законопроект или въобще тема за обсъждане от членовете на Сдружението. Предложителят следва да определи срок за гласуване по анкетата, който не може да бъде по-кратък от 5 дни, когато предложител е член на Сдружението и 2 дни, когато предложител е УС или член на УС, както и да прекрати възможността за гласуване в момента на изтичането на срока. Ако интернет платформата не позволява предложителите да извършват такива действия, Сдружението следва да ги извършва чрез лицата които управляват платформата. Резултатите от гласуванията се определят от обикновеното мнозинство на гласувалите. Ако вариантите за гласуване по едно предложение са повече от един, за избран вариант се определя този, събрал най-много гласове, като това се прилага и ако изборът предполага да включва повече варианти (избрани са тези които са събрали най-много гласове).
 (4) В зависимост от резултатите от анкетата или друга активност по ал.3,   Управителният съвет оповестява публично приетата официална  позиция на Сдружението, предприема мерки  за реализация на одобрената посредством анкетата инициатива или за допълнителното проучване на отправено предложение,  включително и като създава работни групи по определен въпрос/проблем за изготвяне на документ съгласно резултатите от анкетата/обсъждането/ или съобразно направеното от член предложение.
(5) Управителният съвет се задължава да вземе решение по всеки въпрос, поставен в анкета не по-късно от 30 дни след крайния срок за провеждане на анкетата и съобразно резултатите от нея. Председателят на Сдружението или упълномощено от него лице оповестява в платформата по ал.2 и на електронния сайт на Сдружението така приетото решение, ведно с приетия с него текст на официална позиция/становище/искане/писмо/ законопроект (ако има такива), които да бъдат отправени от името на Сдружението.
 
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 
 Чл.36 (1) Навсякъде, където настоящият Устав предвижда връчване на електронен адрес, съответното съобщение, уведомление или друга комуникация се считат за връчени с изтичането на три работни дни от датата на изпращането им на правилния електронен адрес, посочен от получателя – по съответния, предвиден в Устава, ред.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.37. (1)  По предложение на Управителния съвет, Общото събрание одобрява с решение знака на Сдружението и печата.
(2) Общото събрание може да одобри и други символи на Сдружението, предложени от Управителния съвет или от негови членове.
 
Чл.38. По предложение на Управителния съвет за особени заслуги Общото събрание може да отличава свои членове или други лица с почетния знак на Сдружението.
 
Чл.39. За всички въпроси неуредени от този Устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и в частност Законът за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на Сдружението, провело се на 28.09.2019г., изменен и допълнен от Общото събрание на Сдружението, проведено на 04.07.2020г., и от Общото събрание на Сдружението, проведено на 20.06.2021г.
 
Гр. София                               

УЧРЕДИТЕЛ

 

1.     Адв. Александър Александров Пелев

 

2.     Адв. Ани Стефанова Петкова

 

3.     Адв. Велислав Величков Величков

 

4.     Адв. Венелина Светлинова Фотева

 

5.     Адв. Георги Дианов Гайдаров

 

6.     Адв. Емил Александров Георгиев

 

7.     Адв. Емил Желязков Синапов

 

8.     Адв. Ивана Георгиева Мурджева

 

9.     Адв. Иванка Емилова Георгиева

 

10.  Адв. Ивелина Владимирова Иванова-Парушева

 

11.  Адв. Маринела Иванова Петрова - Ашикова

 

12.  Адв. Пепа Василева Марникас

 

13.  Адв. Петромир Иванов Кънчев

 

14.  Адв. Пламен Кирилов Киров

 

15.  Адв. Росен Пенчев Рашков

 

16.  Адв. Ася ОлеговаМанджукова-Стоянова, АК-Видин

 

17.  Адв. Стефан Петров Петков

 

18.  Адв. Теодор Артуров Божинов

 

19.  Адв. Явор Валентинов Харизанов

 

20.  Адв. Диляна Ангелова Иванова

 

21.  Адв. Яна Атанасова Стоянова- Прекрутова

 

22.  Адв. Диана Миланова Димитрова

 

23.  Адв. Владислав Александров Янев

 

24.  Адв. Асен Стоянов Карагьозов

 

25.  Адв. Атанас Иванов Железчев

 

26.  Адв. Светла Лозанова Малинова