След получени сигнали и оплаквания от колеги-адвокати, ОСА изпрати писмен сигнал до съдийската колегия на ВСС, до ИВСС и парламентарната комисия по правни въпроси в 49-то НС за проблеми, свързани с института на случайното разпределение на делата съобразно чл. 9 от Закона за съдебната власт.

Сигналът е пратен в копие до Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет.

В него излагаме съображения защо случайното разпределение на делата следва да бъде детайлно законово регламентиран и да бъде прилаган еднакво от всички съдилища на територията на страната, тъй като изборът на безпристрастен съд е основно изискване за съществуването на справедлив съдебен процес и за прилагане върховенството на закона.

На 13.10.2023 г. в обединението на получено становище от инспектората към ВСС изходящ номер Ж-22-732/10.10.2023

На 17.06.2023 г. се проведе 4-то годишно Общо събрание на Обединението на свободните адвокати съобразно публикуваните покана и дневен ред. Тази година то бе отчетно-изборно.

Взеха се следните решения:

По т. 1 от дневния ред:
ОС прие годишния отчет за дейността

По т. 2 от дневния ред:
ОС прие ГФО на сдружението
Линк към отчета за дейността с приложения 1 и 2 към него. 

По т. 3 от дневния ред:
ОС обсъди и прие основни насоки на дейността на сдружението по отношение работата по закона за адвокатурата, участието на ОСА в Гражданския съвет към ВСС и предстоящите избори за органи на Софийска адвокатска колегия.

По т. 4 от дневния ред:
ОС констатира, че решенията на УС за освобождаване от членски внос се отнасят за 2020 и 2021, съответно, че членовете следва да внесат членски внос за 2022 и 2023 г.

Указания за плащане на членски внос.

По т. 5 от дневния ред:
ОС прие бюджет, съответен на бюджетите за предходните години.

По т. 6 от дневния ред:
ОС избра УС в състав

1. Емил Георгиев (председател на УС)
2. Маринела Ашикова
3. Иванка Георгиева
4. Георги Гайдаров
5. Ирина Алексова
6. Диана Димитрова
7. Самир Фалхут

По т. 7 от дневния ред
ОС обсъди различни въпроси без да приема конкретни решения.

До
Членовете на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”,

С настоящото и на основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и на чл.21, ал.2 от Устава на Сдружението, Ви каним да вземете участие в Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.06.2023 г. от 09:00 ч. на адреса на управление на сдружението, бул. Васил Левски № 38, ет.2, София, при следния дневен ред:
Прочети още...

На 02.05.2023 г. на електронната поща на сдружението получихме покана с материали за свикване на извънредно заседаниe на Гражданския съвет на 05.05.2023 г. (петък) от 9.30 ч. (смесена форма на провеждане – присъствено и онлайн), при следния дневен ред:

1. Посегателството срещу личността на конкретния магистрат, разглеждано като пряко посегателство срещу върховенството на закона, с оглед изключителните правомощия, които магистратите имат във връзка с правораздаването и контрола за законност. Формиране на позиция на Гражданския съвет към ВСС. Вносител: Асоциация „ФОРУМ“

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-20, внесен в Народно събрание нa 13.04.2023 г. от Министерски съвет на РБ. Експертен дебат. Становище на Асоциация „ФОРУМ“. Вносител: Асоциация „ФОРУМ“

3. Организационни въпроси

С оглед краткия срок до заседанието, както и наличието на препятстващи професионални и лични ангажименти на членовете ни, на основание чл. V. 1 от Правилата за действие на Гражданския съвет, представяме на организациите-членове на Гражданския съвет следното становище на Обединението на свободните адвокати.