На заседание на Софийски адвокатски съвет (САдвС), проведено на 19.01.2021 г. е било взето решение за извършване на независим финансов одит на САК за периода от 01.01.2015 г.

На 27.01.2021 г., на сайта на Софийската адвокатска колегия (САК) е публикувано съобщение с покана за представяне на оферти от одитори и одиторски дружества. Определен е срок за подаване на оферти – до 16 ч. на 01.02.2021 г.

В резултат, ОСА изпрати заявление до председателя на САК и САС, с което обръщаме внимание, че:
Прочети още...

На проведеното на 22.02.2020 г. Общо събрание на адвокатите в страната (ОСАС) бе прието решение, съобразно което ОСАС задължи председателя на Висшия дисциплинарен съд (ВДС) да осигури публикуване на практиката на дисциплинарните съдилища и ВДС на сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), като се има предвид публикуване на пълния текст на решенията, заедно с техните мотиви, със заличени лични данни.
Прочети още...


В бр. 110 от 29.12.2020 г. на ДВ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) в опит да бъде въведено дългоочакваното от страните електронно правосъдие. При преглед на законопроекта установихме сериозно нарушаване на баланса в процеса, както и на насрещните права и задължения по вертикалата съд - страни, поради което  на  15.12.2020 г. Обединение на свободните адвокати подаде становище до Народното събрание относно законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен на 03.12.2020 г., с конкретни предложения за изменение и допълнение на проектните разпоредби. (с пълния текст на нашите предложения до НС можете да се запознаете тук)

Отразената в мотивите към законопроекта позиция за необходимостта от създаване на процесуални норми за реалното осъществяване на електронно правораздаване и улесняване достъпа до правосъдие е стъпка в  положителна посока, която възприема предложения на Обединението на свободните адвокати, адресирани до Съдийската колегия на ВСС от 26-ти март 2020 г. Някои от направените в процедурата по обществени консултации наши предложения също бяха възприети, но други не по-малко съществени бяха са подминати от вносителя, поради което ги представихме директно  на вниманието на народните представители.

Прочети още...

СНЦОП "ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ" изпрати становище до МВР с предложения за подобряване реда на работа на служителите при приема на гражданите в администрацията на Дирекция “Миграция” при МВР в гр. София, бул. “Мария Луиза” 48. В условията на пандемията от COVID-19 работата с граждани в дирекцията е значително затруднена.
Прочети още...