СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" внесе във Висшия адвокатски съвет становище връзка с представения проект за изменение на Етичния кодекс на адвокатите. Срокът за обществено обсъждане на проекта за изменение на ЕКА бе обявен на сайта на ВАдС - тук. ОСА счита за непропорционално и неотносимо предвиденото съгласно §1, т.4 от проекта изменение на чл.8, ал.3 от ЕКА със следното съдържание: „Когато адвокатът предоставя информация за професионалната си дейност чрез собствен сайт, в домейна трябва да бъдат включени данни, обозначаващи по недвусмислен начин адвоката.“

Това изискване не произтича от действащ нормативен акт, нито на местно, нито на международно ниво, но то би дисквалифицирало мнозина колеги, поставяйки ги в невъзможност да поддържат собствен сайт поради изискаването за уникалност на домейна. В този смисъл са представили становища и други колеги - адв. Венелина Фотева от АК - Бургас, адв. Ваня Тодорова от АК-София, Софийски адвокатски съвет и др.

ОСА представя становище и във връзка с други предвидени промени, вкл. чл.25а от ЕКА.

Със становището може да се запознаете ТУК.

Напомняме, че ОСА е изпратило до ВАдС и предходно становище, засягащо същите въпроси (от м. Юни 2022 г.), с което може да се запознаете ТУК.