СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до МП предложение за промяна на ГПК в частта за връчване на съдебни книжа на адвокати. ОСА възразява срещу въведеното ограничение/задължение на адвокатите да приемат книжа единствено по електронен път, без същото да е скрепено с насрещно задължение на съда да осигури своевременно и пълно окомплектоване на електронните дела в ЕПЕП. 
Прочети още...

От съобщение публикувано на уеб-сайта на ВАдС стана ясно, че предстои изработката на проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката. В тази връзка, СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до ВАдС становище във връзка с откритата с решение № 358 от 17.03.2022 г. на Висшия адвокатски съвет процедура за изменение и допълнение на ЕКА. ОСА предлага следния текст за изменение на чл. 8:
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище до Министър-председателя на Република България г-н Кирил Петков във връзка с Решение № 96 от 25.02.2022 г. на Министерски съвет (за подбор на "адвокатски кантори").

Становището е изпратено и с копие до Висшия адвокатски съвет.

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието становище относно предложения проект на ЗИД на ЗСВ в частта за предложеното закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Становището е изпратено с копие до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, в който ОСА членува.
Прочети още...