СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати свое становище по оптимизацията и надграждането на ЕПЕП до Висшия съдебен съвет с копие до Висшия адвокатски съвет. 

Сума сумарум, считаме, че извършеното надграждане, макар да внася някои полезни новоъведения, в по-голямата си част се явява отстъпление от предоставян допреди надграждането набор от услугите, като при последното изобщо не са адресирани посочени в настоящото становище отдавна известни проблеми на работата с ЕПЕП.

В становището си оказваме и подкрепа за сигнала на адв. д-р Гергана Върбанова и адв. Юлиан Дацев по същия въпрос.