СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати сигнал, който адресирахме лично до Министъра на вътрешните работи. Министерството явно не е взело мерки вследствие отразения от медиите още през м. Юни проблем с огромните опашки, които се образуват пред поделенията на МВР и РУ-МВР за подмяна на лични документи. Сигналът е входиран с вх. № 812102-1308/04.09.2020г. Ето и целия текст:
 

До: МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Христо Терзийски

До: ПРИЕМНА НА МВР ЗА СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

С И ГН А Л

От

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ” (ОСА) - юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с ЕИК 205846611

 

               Уважаеми,

            „Обединението на свободните адвокати” е адвокатска организация, създадена и работеща в обществена полза. Нашите клиенти са както ЮЛ, така и обикновени граждани. Ние сме призовани да защитаваме техните права, включително и срещу произволни или неадекватни действия (или бездействия) на администрацията. С настоящия сигнал, бихме ви обърнем внимание на следните обстоятелства, свързани с оглавяваното от вас министерство:

             Струпванията на граждани пред много от РУ на СДВР/МВР с цел подмяна на личните им документи, придобива неразумни размери. Считаме, че администрацията следва да организира така дейността си, че времето, което гражданите разходват, за да получават обслужване да бъде в разумни граници. Подмяната на лични документи не би следвало да отнема повече от 2 часа на гражданите – заявление, попълване на формуляри, получаване на готовите документи. Към настоящия момент, в много РУ, напр. 01 РУ-СДВР в гр. София, това отнема над 4 часа. Гражданите чакат често над 2 часа, за да получат формуляр, след това чакат допълнително да преминат през апаратната и накрая прекарват още около час, за да получат готовите документи.  Държим да отбележим, че получаваме информация че на места вашата администрация се вписва в разумни рамки, но в повечето РУ, гражданите чакат на опашки над 4 часа.

            В тази връзка ви обръщаме специално внимание, че ако в дадени поделения на структурата има голям наплив, а в други - не, то не е работа на гражданите да се "ориентират", а е работа на институцията да разпредели кадровия и технологичен ресурс така щото да няма струпвания.

          Следва да отчетете разпоредбата на чл. 15, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, която ви вменява в задължение да осигурите ясна, разбираема, точна и достъпна за всички потребители. След като ръководителите на РУ са ограничили достъпа до вътрешните помещения поради взетите противоепидемични мерки, то следва тази информация да бъде „изнесена” отвън – за удобство на гражданите, които не използват Интернет. Такава информация не е изнесена нито пред СДВР-КАТ София, нито пред повечето РУ. В резултат, много граждани биват връщани от гишетата поради това, че поради една или друга причина не са подготвени.

            По повод основния въпрос, който е предмет на този сигнал, чл. 2, ал. 1 т. 3 от същата Наредба въвежда задължение за създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване. Считаме, че вашата администрация сериозно се отклонява от този норматив, тъй като колкото и да е качествено едно административно обслужване, достъпът до него не може да се осъществява след загубата на почти цял работен ден, прекаран в чакане на опашка. Такова положение не отговаря на ничия представа за качество.

          В тази връзка, настояваме да установите пред кои поделения се образуват опашки и там, където има такива, да бъдат предприети съответните мерки с цел гражданите да бъдат обслужвани своевременно.

       Следва да имате предвид също, и да си дадете сметка, че настоящото положение, което вие и вашите предшественици допускате, струва много не само на българските граждани, но и на икономиката ни. По въпроса как се отразява загубата на хиляди часове човешки труд дневно (защото опашките се случват в работното време на гражданите), бихте могли да се допитате до вашия колега и министър на икономиката Лъчезар Борисов.

 

Гр. София,

Дата: 04.09.2020 г.                                    С уважение,   Емил А. Георгиев - председател на ОСА

 


На 02.10.2020 г. в ОСА се получи следния незадоволителен отговор:

 

Рег.№  513000 - 47659, екз.№ ед.

 

02.10.2020г.

                                                                           ДО  

                                                                           СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА

                                                                           СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“

                                                                           На вниманието на адв.Емил Георгиев

                                                                           Председател на УС на ОСА

                                                                           Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

            УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В СДВР е получено писмо от Дирекция БДС-МВР, с приложен към него сигнал вх.№ 812102-1308 /04.09.2020г. по описа на ДКАО – МВР.

След запознаване с горепосочения инициативен материал и доклад за резултатите от разпоредената и извършена проверка, предоставям на вниманието Ви следното:

            Структурните звена в системата на МВР, предоставящи административни услуги на гражданите по издаване на български лични документи имат вменено задължение да спазват стриктно спуснатите им съответни методически указания.

        Работният процес и задълженията в рамките на утвърденото работно време на служителите от звената БДС са пряко свързани с вменените им дейности чрез постъпки в изпълнение на утвърдена технологична и законова уредба, свързана с издаването на български лични документи.

Предвид условията и състоянието на наличната материална база и задължителните изисквания за изчакване по ред извън помещенията както и поетапното пропускане до гишетата, без да се позволява струпване вътре в сградите,  допринася допълнително за прояви на дискомфорт и негодувание у гражданите.  От страна на административния орган отдавна са предприети действия и са поставени указания на удобни за гражданите места вътре в помещенията. Предвид усложнената обстановка, свързана с пандемията и най-вече с необходимостта изчакването да се извършва извън помещенията на БДС, е извършен преглед за поставяне на достъпни места извън помещенията, на определен обем от необходимата за гражданите информация, съобразено преди всичко с това дали са налични такива места по фасадите на сградите или пред тях.

Действащата реорганизация на пропускателния режим, предвид епидемичната обстановка към настоящия момент, задължително включва разпореденото изискване за изчакване на определено отстояние между гражданите, извън  сградата. Пропускането на чакащите граждани се осигурява от полицейски служител към съответното РУ. Дезинфекцията на помещенията се извършва при спазване на сведени указания и часови график. Към тези дейности, служителите от звената БДС не могат да имат пряко отношение. Те са ангажирани да спазват и съблюдават вменените им от закона длъжностни обязаности по стриктна обработка на лични данни и документи на гражданите.

За продължаващото трудно осигуряване на безпроблемен и навременен достъп на гражданите следва да се вземат предвид няколко основни фактора, а именно – гражданите сами решават кога и избират къде да подадат заявленията си. Задължително за всички тях е спазване на общите условия в момент на извънредна епидемиологична обстановка. Организацията извън служебните помещения зависи от всички чакащи граждани и от нивото на тяхното възпитание и обществено съзнание.

За улеснение, подаването на заявления и получаването на готови лични документи вече е възможно във всяко едно звено БДС към най-удобното и/или близко на гражданите РУ-СДВР, а не само по постоянен адрес какъвто бе задължителния до скоро ред.  От 17.06.2019г. информация за предприетите мерки по издаване на български лични документи е достъпна за гражданите на https//www. mvr.bg/sdvr/.

Нормативно и софтуерно е уреден и друг начин, който гражданите биха могли да предпочетат, а именно - вариантът за подаване на заявление по електронен път. Гражданите, избрали този начин могат да се информират и запознаят с всички необходими постъпки на страницата на МВР в интернет: Портал за електронни услуги, на адрес https://e-uslugi.mvr.bg. При този вариант има условия, на които следва да отговаря заявителят и едно от най-важните е да притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето.

            При всички други случаи, заявленията за издаване на български лични документи се подават и получават в звената БДС към РУ-СДВР по установения технологичен ред.

Цялата гореизредена информация е поднасяна в идентична форма и на други адресанти, депозирали сигнали към административния орган, съдържащи безпристрастно и загрижено отношение спрямо гражданите, в качеството им на адвокатски представители и радетели за граждански права.

            За подобряване на административното обслужване и справяне с увеличения наплив от граждани, както и опашките пред звената БДС, са факт взетите спешни мерки от ръководството.

            Предприети са всички действия, съобразени с противоепидемиологичната обстановка, изискваща спазване на разпоредените мерки и от страна на служителите и от страна на гражданите. Осигурен е пропускателен режим, задължителен за спазване указан график по дезинфекция с половинчасово напълно прекъсване на работния процес и недопускане на служители и граждани в помещенията. Служителите в звената БДС изпълняват дейности, в които осигуряването на пропускателния режим, ред извън помещенията и спазването му не фигурират като задължения към настоящия момент.

              Във всяко звено са назначени отпуснатите брой служители с договори по ДЩР, същите са преминали период на обучение и вече работят пълноценно.

Удължено е работното време на звената БДС през работните дни от седмицата, както и е определено работно време в съботните дни, до отпадане на необходимостта. Съставят се графици за работа по две звена БДС /РУ/ в съботните дни, с удобно за гражданите териториално покритие в рамките на столицата.

В повечето сгради, където се помещават звената БДС към СДВР сградният фонд е стара база и с условия, подлежащи на незабавен коментар и предприемане на съответните мерки. Очакват се решения, но те изискват допълнително осигуряване както на време така и на ресурс. Няколко звена БДС, към които 01 РУ, 07 РУ и 08 РУ се помещават в сгради, които са общинска собственост и там решаването на проблемите изисква комплексен подход, независещ единствено от МВР.

Цялата необходима информация е изнесена в сайта на СДВР. Там могат да бъдат немерени и актуалните данни за натовареността, предвид броя на обслужените лица във всяко от  звената БДС /РУ/ - СДВР. Така, интересуващите се граждани  могат да направят избора си в кое териториално звено /РУ/ биха предпочели да подадат своето заявление, за да предотвратят изгубеното в чакане време. На същото място е налична и информацията в кои съботни дни служителите от кои звена БДС /РУ/ - СДВР ще обслужват гражданите през оповестените часове

            С това, възможните към момента предвидени допълнителни мерки, са факт и действащи.

Отправената от Вас препоръка за пренасочване и разпределяне на кадровия и технологичен ресурс, според моментната обстановка и за предотвратяване на струпвания от граждани, не отговаря на осведомеността за липсата на подобна възможност. И кадри и техника в звената БДС могат да обслужват компютърните си конфигурации, но без промяна и движение на същите. Всеки служител притежава персонална парола към структурното звено, където е работното му място и местене, за да се удовлетворява и предотвратява опасността от струпване на граждани, е неследващ организационната и технологична логика допуск, което го прави невъзможен за удовлетворяване.

На основание разпоредената и извършена проверка, спрямо всички служители са предприети мерки за подобряване на дисциплината, етиката и отношението на всяко ниво при обслужване, както и неговото качество с цел достигане по-високо ниво на удовлетвореност у гражданите и непрекъснатата необходимост от повишаване критериите за поведение и професионална компетентност у служителите от МВР.

 

                                                           ЗА  ДИРЕКТОР НА СДВР                   / П /

                                                           СТАРШИ КОМИСАР        

                                                                                                                    Борислав  Борисов