На проведеното на 22.02.2020 г. Общо събрание на адвокатите в страната (ОСАС) бе прието решение, съобразно което ОСАС задължи председателя на Висшия дисциплинарен съд (ВДС) да осигури публикуване на практиката на дисциплинарните съдилища и ВДС на сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), като се има предвид публикуване на пълния текст на решенията, заедно с техните мотиви, със заличени лични данни.
В резуптат на инициираното производство пред КЗЛД, бе прието становище на КЗЛД рег. № ПНМД-01-82/2020 г. от 24.09.2020 г. КЗЛД, съгласно което „няма пречка ВАдвС и/или ВДС да обработват анонимизирани лични данни, свързани с нарушения на адвокати под формата на публикуването им в интернет страницата на ВАдвС, като по аналогия с чл. 64, ал. 3 от Закона за съдебната власт, публикуваните в цялост решения по дисциплинарни производства по Закона за адвокатурата (ЗА), следва да се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове“.

Със заявлението молим ВАДС да ни информира какви конкретни действия са предприети от страна на Председателя на ВАдвС, ВАдвС и Председателя на ВДС, както и дали, кога и по какъв начин становището на КЗЛД е сведено до знанието на отделните АС в страната. Посочваме също, че според практиката на ЕСПЧ, задължението за публичност на актовете, като елемент от изискването за осигуряване на справедлив процес, не търпи изключения. Подсигуряването на достъп до решенията по дисциплинарни дела на лицата, чиито дела могат да бъдат поверени на дисциплинарните съдилища по ЗА, е една от гаранциите, които осигуряват произнасянето по дисциплинарни дела и следва да отговаря на изискванията на чл. 6, пар. 1 от ЕКПЧ.