На заседание на Софийски адвокатски съвет (САдвС), проведено на 19.01.2021 г. е било взето решение за извършване на независим финансов одит на САК за периода от 01.01.2015 г.

На 27.01.2021 г., на сайта на Софийската адвокатска колегия (САК) е публикувано съобщение с покана за представяне на оферти от одитори и одиторски дружества. Определен е срок за подаване на оферти – до 16 ч. на 01.02.2021 г.

В резултат, ОСА изпрати заявление до председателя на САК и САС, с което обръщаме внимание, че:
1. Поканата е обявена единствено на сайта на САК, което стеснява неимоверно кръга лица, които биха узнали за възможността да подадат оферта и да участват в одита;
2. Срокът заподаване на оферти – до 16 ч. на 01.02.2021 г. /понеделник/ е изключително кратък. От момента на обявяване на съобщението на сайта на САК – 27.01.2021 г., до края на срока за подаване на оферти има едва три работни дни.

Тези обстоятелства създават усещане за предрешеност на избора и поради тази причина Обединението на свободните адвокати предлага да бъде прието решение, съобщението, с което се отправя покана за представяне на оферти до одитори и одиторски фирми, с оглед извършване на независим финансов одит на САК да бъде разгласено по подходящ начин, така че да достигне до максимално голям кръг лица. Наред с и независимо от това, предлагаме да бъде прието решение, с което да бъде удължен срокът за подаване на оферти за извършване на така планирания одит, за да се даде възможност на максимален брой лица да подадат своите оферти.