Инициатива No. 4: Съвременна уредба на минималните размери на адвокатските възнаграждения и съответствие с правото на Европейския съюз

По повод отмяната oт страна на ВАС на увеличението на минималните адвокатски хонорари от 2014 г., Обединението на свободните адвокати (ОСА) подготви подробно становище по въпросите на правната уредба на минималните размери на адвокатските възнаграждения и съответствието й с правото на Европейския съюз.

Документът обхваща множество аспекти на материята и съдържа предложения за промени, които в крайна сметка да защитят адвокатския труд и да не противоречат на ПЕС. Становището бе входирано в деловодството на ВАдС на 28.10.2019 г. Линк към входящия документ и приложенията към него. Линк към текста на становището.