Средства за постигане на целите на ОСА


 • Извършване на сравнително-правни анализи на законодателството на други държави, регулиращи правата и задълженията на адвокатите и изготвяне на становища, предложения, препоръки;
 • Провеждане на конференции, семинари, кръгли маси, публични дебати, иницииране на срещи с органи на адвокатурата (и не само) относно Закона за адвокатурата, самоуправлението на адвокатурата, проблемите в адвокатурата;
 • Срещи и дискусии с институции, държавни и общински органи, органи на съдебната власт, народни представители и органите на адвокатурата, с цел популяризиране и реализиране на идеите и предложенията на Сдружението по въпросите на адвокатската професия и законодателството;
 • Изготвяне на предложения за промяна в законодателството, както и организиране на обществени кампании и застъпничество за законодателни промени за постигане на целите на Сдружението, и осигуряване на ефективна правна защита на клиентите на адвоката;
 • Сезиране и подпомагане работата на органите, които имат право на конституционна жалба, както и активно участие в процеса на приемане на тълкувателни решения от ВКС и ВАдвС; участие в комисии и обсъждания във връзка с приемането на закони и други нормативни актове, както и промените в тях;
 • Разработването на платформа за електронно дистанционно гласуване за органи на Сдружението и за решения, свързани с дейността му, както и разработване на on-line платформа за обсъждане на въпроси за дейността на Сдружението, за иницииране на анкети, за предлагане за обсъждане на инициативи и пр.;
 • Изготвяне на предложения за електронна идентификация на адвоката и за електронни платформи, които да подпомагат достъпа до държавни и общински регистри и до електронно правосъдие, включително разработване на предложения за промени в съответните закони и подзаконови нормативни актове за осигуряване на такъв достъп на адвокатите;
 • Разработване на сайт, който да съдържа достъп до библиотеки с възможност за свободно качване на документи, становища, актове по секции;
 • Участие в работни срещи и обществени обсъждания на проекти на държавни органи като Висш съдебен съвет и други органи на съдебната власт или неправителствения сектор, свързани с целите на Сдружението;
 • Сътрудничество с други български, чуждестранни и международни организации със сходни цели и дейности;
 • Сътрудничество и взаимопомощ с групи на адвокати, включително в социалните мрежи;
 • Срещи със студенти от юридическите и други факултети, с цел популяризиране идеите и предложенията на Сдружението, организиране на мероприятия, конкурси и други участия за бъдещи адвокати;
 • Срещи с адвокати от страната за популяризиране на целите и дейностите на Сдружението;
 • Издаване на анализи, изследвания, книги и информационни материали по въпросите описани по-горе, на книжен и електронен носител;
 • Издаване на филми, клипове с аудио и видео съдържание с цел популяризиране идеите и предложенията на Сдружението сред гражданите;
 • Разработване на правила за събиране на средства за адвокати в затруднено/неравностойно положение и на правила за разпределение на такива средства, организиране на кампании за събиране на средства за адвокати /наследници на адвокати/ в затруднено/неравностойно положение;
 • Всяка друга дейност, незабранена от закона, която може да допринесе за постигане целите на Сдружението, включително широко рекламиране на целите и дейностите на Сдружението.