На 27.02.2023 г., ВАдС депозира в Министерството на правосъдието предложение по чл. 122, т. 11 от Закона за адвокатурата – за усъвършенстване на законодателството. Става въпрос за промени в чл. 20 т. 2 и чл. 21, ал. 4, т. 5 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Тези разпоредби предвиждат увеличаването на дружествения капитал или внасянето му в рамките на процедурата по регистрация на ЕООД/ООД, да става задължително чрез банка. Такова изискване липсва в Търговския закон и работи изцяло във вреда на инвестиционния процес заради все по-честите откази на банките да откриват набирателни сметки за внасяне на капитал при учредяване на търговски дружества, основно от чужденци, но и от български граждани.

Напомняме, че ОСА беше първата организация, която още през 2020 г. сигнализира и предприе действия за отстраняване на проблема. По настоящата инициативата работиха колегите адв. Венелина Фотева от (от АдвД "Фотева, Танев и Минчев") и адв. Явор Харизанов от BezGishe.bg (който е и член на УС на Обединението на свободните адвокати). 

Въпросът бе поставен за обсъждане на заседание на Висшия адвокатски съвет на 16.02.2023 г. и предложението получи единодушно одобрение от членовете. То е конкретно и предвижда при регистрация на фирма (ООД) или при увеличаване на капитала, вместо „документ за внесен в банка капитал”, заявителите да представят декларация от управителя, че капиталът е внесен.

ВАдС констатира, че след 2009 г., когато установеният в закона минимум бе намален от 5000 лв. на 2 лв., често разходите на бъдещите търговци за откриване на набирателна сметка превишават в пъти стойността на депозирания в нея капитал. Процедурата затруднява бъдещите търговци и заради големия обем документи, които се налага да бъдат съставяни при откриването на набирателна сметка, което отнема ненужно много време, макар да представлява обикновена формалност. Отделя се и специално внимание на негативната обратна връзка, която България получава от чуждестранните инвеститори, изразяваща лошите им впечатления от банковия сектор в България, които се прехвърлят и върху държавата.

Предложението изтъква и противоконституционния характер на разпоредбите в настоящата им редакция. Чл. 19 от Конституцията урежда правото на свободна стопанска инициатива, което има абсолютен характер и не би следвало да зависи от положителната оценка на трети лица (банките). Алинея 3 също гарантира, че чуждестранните инвестиции и стопанската дейност се закрилят от закона.

Междувременно, на 25.02.2023 г. общо събрание на адвокатите в страната, въпросът с отказите на банките бе поставен към ВАдС от трима отделни делегати. В резултат, ОСАС взе решение, с което прикани Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт дa пpeдпpиeмe дeйcтвия зa paзpeшaвaнe нa пpoблeмa c oтĸpивaнe нa нaбиpaтeлни cмeтĸи зa peгиcтpиpaнe нa тъpгoвcĸи дpyжecтвa. Стотици колеги преди това са изразили несъгласие със съществуващата практика в групите на професионалната общност в социалните мрежи. Председателят Ивайло Дерменджиев обясни, че на 28.02.2023 г. предстои среща в Министерството на правосъдието, на която предложението по чл. 122, т. 11 от Закона за адвокатурата ще бъде обсъдено. На срещата ще присъстват представители на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати”, както и адвокат Ивайло Данов, с чието съдействие се организира срещата. Получихме уверение от страна на Софийски адвокатски съвет, че Софийската колегия също ще подкрепи предложението.
 
Една от държавите в ЕС, в които не се изисква участието на банка в процеса на регистрация на фирми е Естония. Чрез подобни решения за улесняване на бизнеса естонското правителство успя да привлече множество чуждестранни инвеститори, а държавата се превърна в една от най-бързо прогресиращите европейски страни.