СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет становище относно Конституционно дело № 18 от 2022 г. за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение” от Закона за съдебната власт.

Повод за становището ни се явява представеното по посоченото конституционно дело становище на Сдружение "Асоциация ФОРУМ", което също като ОСА, членува в Гражданския съвет към ВСС.

Становището на ФОРУМ ще се разглежда на заседание на Гражданския съвет на 3 февруари 2023 г.

По същество, със становището си подкрепяме искането на Министерски съвет и дадените в подкрепа на искането становища, съответно се мотивираме защо становището на ФОРУМ не следва да бъде подкрепено.

Становището ни е пратено в копие и до ВСС.