На 19.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати уведомление до избирателната комисия към Софийска адвокатска колегия, с което отправихме молба за корекции на някои логически несъответствия в методическите указания за произвеждане на изборите за делегати от САК на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 24-25.04.2021 г.

Наред с коментарите и предложенията, ОСА напомня за предходното свое предложение при изготвянето на бюлетината за избор на делегати от Софийска адвокатска колегия кандидатите да бъдат подредени по азбучен ред, за да се избегне опасността от допускане на контролиран вот.