С акт № 133/24.07.2020 г. гражданският съвет към Висшия съдебен съвет разгледа предложенията на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" за подобряване работата на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

След проведеното обсъждане на поставените от нас въпроси и аргументите към тях с пълно единодушие бе бзето решението да бъде подкрепено искането на ОСА да участва със свои представители в заседанията на работните групи, пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях при обсъждане на въпросите, касаещи „Единния портал за електронно правосъдие“.

Подкрепата се основава и на одобрена от ВСС „Процедура за участие на членове на ГС към ВСС в заседания на пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях“.