Инициатива No. 2: Отстраняване на противоречия на ЗА с КРБ

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ продължава работата си по проблемите на Закона за адвокатурата (ЗА), дължащи се на противоречието на някои негови разпоредби с Конституцията на Република България (КРБ) и с правото на Европейския съюз (ПЕС). На нарочна среща, членове на Сдружението вече уведомиха Омбудсмана на Република България за някои от тях, и по-специално:

  • Липсата на съдебен контрол при дисциплинарните производства срещу редови адвокати;
  • Липсата на съдебен контрол върху актове на Висшия адвокатски съвет;
  • Наличието на обща забрана за реклама на дейността на адвокатите;
  • Противоречие между заложения конституционен принцип на адвокатско самоуправление и неговото проявление в чл.113 във връзка с чл. 122 от Закона за адвокатурата;
  • Липсата на възможност за избор на ръководните органи на адвокатурата по електронен път на принципа "един адвокат, един глас".

Въз основа на всички депозирани от адвокати разработки по горните проблеми, на 18.07.2019 г., с изх. №48-27 от същата дата, Омбудсманът отправи до Висшия адвокатски съвет искане за становище по повдигнатите въпроси за противоконституционност на разпоредби в действащия Закон за адвокатурата, както и дали тези въпроси ще намерят своето разрешение чрез подготвения от ВАдвС Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Омбудсманът пое ангажимент, след получаване на становището на ВАдвС да организира "кръгла маса" по въпросите за противоконституционност на ЗА. Към момента такова становище все още не е предоставено от висшия оран на адвокатите. Повече от очевидно е, че наличието на разпоредби в Закона за адвокатурата, които противоречат на КРБ и ПЕС, засяга негативно работата на адвоката, а в резултат на това и изпълнението на неговата функция по защита правата и законните интереси на гражданите.

Ето защо “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ ще продължава да насочва усилията си в тази посоката, докато съществуващите противоречия не бъдат преодолени.

04.02.2020 г.

ОСА
депозира предпожение до Обмудсмана на република България по повод необходимостта от дебат относно липсата на съдебен контрол над решенията, постановени в дисциплинарните производства срещу адвокати.