Инициатива No. 1: Подобряване работата на Търговския регистър

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ продължава комуникацията с Агенция по вписванията по проблемите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), с които се сблъскват в работата си българските адвокати. 

След няколко срещи, организирани със съдействието на Омбудсмана на Република България, между представители на Министерството на правосъдието, ръководството на Агенцията по вписванията и адвокати, на 17.06.2019 г. Агенцията по вписванията публикува на сайта си Методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация (ДЛР), приложими при разглеждане и произнасяне по заявления за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.

Омбудсманът подкрепи и направеното от адвокати предложение за законодателни промени, които да решат проблема с присъждането на разноски при отмяна на незаконосъобразни откази на ДЛР и внесе за разглеждане така направеното предложение за изменение в закона. Текст на предложението.

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ ще продължава да събира и анализира сигнали на адвокати за постановени незаконосъобразни откази на ДЛР, несъвършенства на използвания от Агенция по вписванията софтуер и технически затруднения при работата с ТРРЮЛНЦ. Посочените проблеми влошават ползването на услугите на Регистъра от юридическите лица и гражданите, като затрудняват своевременната и адекватна защита на техните права и законни интереси от страна на адвокатите.

Ето защо, тези проблеми ще бъдат постоянно разисквани с ръководството на Агенцията по вписванията и с Министъра на правосъдието, с оглед намиране на тяхното своевременно и ефективно разрешаване, в това число и по пътя на нормативни промени.

Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 10.03.2020 г. 

Във връзка с исканията си, ОСА получи писмо от Омбудсмана на република България.